Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • ŞABALID CİNSİ

  çox xəsis, xeyrə-şərə yaramayan adam.

  Tam oxu »
 • ŞABALIDDAN YAĞ ÇIXARTMAQ

  mümkün olmayan şeydən də fayda görməyə, qazanc əldə etməyə çalışmaq; ~ yumurtadan yun qırxmaq.

  Tam oxu »
 • ŞADARAYA DÖNDƏRMƏK

  bax: xəlbirə döndərmək.

  Tam oxu »
 • ŞADLIĞINA ŞİTLİK ELƏMƏK

  qudurğan olmaq, naşükür olmaq, aza qane olmamaq, daha çox istəmək.

  Tam oxu »
 • ŞAH ABBASI TAXTDA GÖRÜB, NADİRİ QUNDAQDA

  çox qoca, yaşı keçmiş, uzun ömür yaşamış adam haqqında yumorla işlədilən ifadə; ~ Nadiri taxtda görüb, Süleymanı qundaqda

  Tam oxu »
 • ŞAH TƏNBƏLİ

  həddindən artıq tənbəl, hərəkətsiz, ərincək.

  Tam oxu »
 • ŞAHMAR İLANA RAST GƏLMƏK

  əzazil adamla rastlaşmaq, təhlükə ilə üzləşmək.

  Tam oxu »
 • ŞAHMAT TAXTASINA ÇIXMAQ

  siyasətə qoşulmaq.

  Tam oxu »
 • ŞAX GƏZMƏK

  alnıaçıq, üzüağ, başıuca olmaq, özünü qürurlu aparmaq, eyibsiz, nöqsansız olmaq, özünü dik tutmaq, camaatın gözünə dik baxmaq

  Tam oxu »
 • ŞAXI QARA BƏZƏNMƏK

  toyu olduğu zaman həyatını itirmək.

  Tam oxu »
 • ŞAXINI QIRMAQ (SINDIRMAQ)

  aşağılamaq, təhqir etmək; ~ gözdən salmaq, qürurunu qırmaq (sındırmaq).

  Tam oxu »
 • ŞAQQANAQ ÇƏKMƏK

  bərkdən gülmək, qəşş edib gülmək; ~ qəhqəhə çəkmək.

  Tam oxu »
 • ŞAQQULU BƏZƏKLİ QALDI

  dan. birisinin geyinib-kecinərək cidd-cəhdlə hazırlaşdığı tədbir, mərasim baş tutmadıqda işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • ŞALVARI ƏYNİNDƏN DÜŞMƏK

  çox arıqlamaq; pis dolanmaq, kasıblamaq, güzəranı, maddi vəziyyəti pişləşmək.

  Tam oxu »
 • ŞALVARINI BAŞINA ÇEVİRMƏK

  alçaltmaq, biabır etmək, ünvanına hədyanlar söyləmək, təhqir etmək.

  Tam oxu »
 • ŞAM KİMİ ƏRİMƏK

  dərddən, qüssədən, fikirdən üzülmək, arıqlamaq, zəifləmək.

  Tam oxu »
 • ŞANS DÜŞMƏK

  əlverişli imkan, vaxt və şərait yaranmaq; ~ fürsət düşmək.

  Tam oxu »
 • ŞANS VERMƏK

  özünü təsdiq etməyə, günahını yumağa, səhvini düzəltməyə imkan vermək; ~ fürsət vermək.

  Tam oxu »
 • ŞANSI QAÇIRMAQ (İTİRMƏK)

  imkandan məqamında yararlana bilməmək; ~ əldən qaçırmaq, fürsəti əldən vermək (buraxmaq).

  Tam oxu »
 • ŞAPALAQLA ÜZ QIZARTMAQ

  dan. eyibləri ört-basdır edərək bir şeyi müsbət tərəfdən təqdim etmək; bir işi cüzi imkanlar hesabına ərsəyə gətirmək

  Tam oxu »
 • ŞATIRI ÇIXMAQ

  yorulmaq, üzülmək, heydən düşmək; ~ əldən düşmək.

  Tam oxu »
 • ŞEYPUR ÇALMAQ

  hər hansı hərəkət və s.-ni şişirtmək, haqqında pis danışmaq, geniş məlumat yaymaq; ~ hay-küy salmaq, zur-düdük eləmək

  Tam oxu »
 • ŞEYPURU GEN BAŞINDAN ÇALMAQ

  dan. işi tərsinə, baş-ayaq görmək, işin çəmini, qaydasını bilməmək.

  Tam oxu »
 • ŞEYTAN BARMAĞI

  mərdimazar, araqızışdıran, bədniyyət adamın müdaxiləsi, pis niyyət, məkr.

  Tam oxu »
 • ŞEYTAN ƏMƏLİ

  lazımınca dərk olunmayan, insanın heyrətləndiyi və qorxu duyduğu texnoloji vasitə, ixtira və s.

  Tam oxu »
 • ŞEYTAN QULAĞI KAR OLSUN

  yaxşı gedən işin pozulacağından ehtiyat edərkən və yaxud arzu edilməyən bir şey (hadisə) haqqında danışılarkən deyilən ifadə; ~ göz dəyməsin, qulaqlar

  Tam oxu »
 • ŞEYTAN YOLDAN ÇIXARIB

  yanlış və təhlükəli yola düşmüş, yolunu azmış adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ŞEYTAN YOLUNA DÜŞMƏK

  pis işlərə qurşanmaq, şərə xidmət etmək, şeytanın sözünə qulaq asmaq; ~ yolunu azmaq, günaha batmaq.

  Tam oxu »
 • ŞEYTAN YUVASI

  pislik edən, şər işlərlə məşğul olan yaramaz adamların toplaşdığı yer; insanlarda  qorxu və vahimə yaradan, yaramazlıqlar törədən qurum, təşkilat haqq

  Tam oxu »
 • ŞEYTANA BAC VERMƏMƏK

  bax: şeytana papış tikmək.

  Tam oxu »
 • ŞEYTANA KƏLƏK (KƏF) GƏLMƏK

  bax: şeytana papış tikmək.

  Tam oxu »
 • ŞEYTANA PAPIŞ TİKMƏK

  çoxbilmiş, hiyləgər, fırıldaqçı olmaq; ~ şeytana bac verməmək, şeytana kələk (kəf) gəlmək.

  Tam oxu »
 • ŞEYTANA PAPIŞI TƏRS GEYDİRMƏK

  son dərəcə bacarıqlı, ayıq, zirək, gözüaçıq olmaq; ~ şeytana papış tikmək.

  Tam oxu »
 • ŞEYTANIN AYAĞINI (QIÇINI) SINDIRMAQ

  bir yerə uzun müddətdən sonra baş çəkmək, çoxdan görmədiyi adamları yoluxmaq.

  Tam oxu »
 • ŞEYTANIN DA AĞLINA GƏLMƏZ

  xəyala gəlməyən, heyrət, təəccüb doğuran iş, hərəkət haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ŞEYTANIN ƏLİ ÜZÜNDƏ QALIB

  birisinin ağlasığmaz, əcaib bir əməli ilə bağlı işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ŞEYTANIN SÖZÜNƏ QULAQ ASMAQ

  pis fikrə, niyyətə düşmək.

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏDƏ QOŞMAQ

  bax: şər-şəbədə qoşmaq.

  Tam oxu »
 • ŞƏFA TAPMAQ

  sağalmaq, xəstəlikdən qurtulmaq.

  Tam oxu »
 • ŞƏFA VERMƏK

  sağaltmaq, ağrı-acısını azaltmaq.

  Tam oxu »
 • ŞƏHADƏTƏ YETİŞMƏK

  şəhid olmaq, müqəddəs əməllər uğrunda həlak olmaq.

  Tam oxu »
 • ŞƏKK GƏTİRMƏK

  inanmamaq, şübhə ilə yanaşmaq.

  Tam oxu »
 • ŞƏKKƏ DÜŞMƏK

  bax: şübhəyə düşmək.

  Tam oxu »
 • ŞƏKKƏ SALMAQ

  bax: şübhəyə salmaq.

  Tam oxu »
 • ŞƏLƏ-KÜLƏSİNİ BAYIRA ATMAQ

  bax: şələ-küləsini qoltuğuna vermək.

  Tam oxu »
 • ŞƏLƏ-KÜLƏSİNİ QOLTUĞUNA VERMƏK

  qovmaq, kimisə vəzifədən, işdən, oturduğu yerdən uzaqlaşdırmaq, çıxarmaq; ~ şələ-küləsini bayıra atmaq, mitilini bayıra atmaq, xoruzunu qoltuğuna verm

  Tam oxu »
 • ŞƏLƏ-KÜLƏSİNİ YIĞIŞDIRMAQ

  getməyə, tərk etməyə hazırlaşmaq; nəyi varsa yığışdırıb özü ilə aparmaq.

  Tam oxu »
 • ŞƏLƏ LƏLƏNİ BASIB

  ikincidərəcəli məqamların əsas mahiyyəti, əhəmiyyətsiz, xırda adamların dəyəri olanları haqsız yerə üstələdiyini bildirən ifadə

  Tam oxu »
 • ŞƏLƏNİ QOY, GƏL DALAŞAQ

  bir səbəb olmadan dalaşmağa can atan, öcəşən adam haqqında işlədilən ifadə. 

  Tam oxu »
 • ŞƏLƏSİNİ QOLTUĞUNA VERMƏK

  bax: şələ-küləsini qoltuğuna vermək.

  Tam oxu »