Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • O, ATLI OLUB, MƏN PİYADA

  “çox axtarıram, ancaq tapa bilmirəm” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • O BABAN ÖLÜB

  “əvvəlki yaxşı işlər daha olmayacaq” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • O DÜNYANI GÖRÜB GƏLMƏK (QAYITMAQ)

  ağır fəlakətdən, ciddi təhlükədən xilas olmaq, ölümün bir addımlığından qayıtmaq; ~ ölümdən dönmək (qayıtmaq), kəfəni yırtmaq

  Tam oxu »
 • O DÜNYAYA GEDİB-GƏLMƏK

  sarsılmaq, ağır vəziyyət yaşamaq, ölüb-dirilmək.

  Tam oxu »
 • O GEDƏN GETDİ

  “birdəfəlik getdi”, “daha qayıtmadı” mənalarında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • O GÜNƏ DAŞ DÜŞƏYDİ (YAĞAYDI)

  bax: ... daş düşəydi (yağaydı).

  Tam oxu »
 • O Kİ VAR

  lazım olduğundan da çox, həddən artıq.

  Tam oxu »
 • O VAXTDAN ÇOX SULAR AXIB

  “uzun bir zaman keçib” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • OBA BİZDƏ, BİZ OBADA

  bir-birinin evinə həddən çox get-gələ mənfi münasibət, kinayə bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • OCAĞA ODUN ATMAQ

  bax: odun üstünə yağ tökmək.

  Tam oxu »
 • OCAĞI KOR QALMAQ

  uşaqsız qalmaq, övladı olmamaq, sonsuz olmaq, soyu, nəsli kəsilmək üzrə olmaq.

  Tam oxu »
 • OCAĞI SÖNMƏK (QARALMAQ)

  evi xaraba qalmaq, ailəsi dağılmaq; ~ çırağı sönmək, işığı sönmək, damı başına uçmaq, evi dağılmaq, evində ocaq yanmamaq, evində bayquşlar ulamaq, oca

  Tam oxu »
 • OCAĞI YANMAQ

  yaşamaq, ailəsi, nəsli, soyu davam etmək.

  Tam oxu »
 • OCAĞINDAN TÜSTÜ ÇIXMAMAQ

  bax: ocağı sönmək (qaralmaq).

  Tam oxu »
 • OCAĞINI KOR QOYMAQ (SÖNDÜRMƏK)

  evini xaraba qoymaq, ailəsini dağıtmaq.

  Tam oxu »
 • OD ALMAĞA GƏLİB

  oturmağı ilə durmağı bir olmaq, tez gəlib tez də getmək.

  Tam oxu »
 • OD AYAQLAMAQ

  əzablardan keçmək, çox çalışmaq, səy göstərmək.

  Tam oxu »
 • OD GÖTÜRMƏK

  bərk hirslənmək, qəzəblənmək; ~ hirsindən qovrulmaq, özündən çıxmaq, od tutub yanmaq.

  Tam oxu »
 • OD QALAYIB, ODA DÜŞÜB

  etdiyi yaxşılıqlar müqabilndə pislik görən, yaxşılığı başına bəla olan adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • OD QİYMƏTİNƏ

  çox baha, həddindən artıq baha qiymətə.

  Tam oxu »
 • OD QOYMAQ (VURMAQ)

  əsəbiləşdirmək, yandırıb-yaxmaq; cəzalandırmaq; ~ yeddi qatından keçmək.

  Tam oxu »
 • OD PARÇASI

  çox zirək, çevik, diribaş, bacarıqlı.

  Tam oxu »
 • OD TUTUB YANMAQ

  1. Qızdırması qalxmaq, hərarəti yüksək olmaq.  2. Bərk əsəbiləşmək, qeyzli olmaq; ~ hirsindən qovrulmaq, od götürmək

  Tam oxu »
 • OD YEYİB GÖYƏ ÜFÜRMƏK

  əsib-coşmaq, hayqırmaq.

  Tam oxu »
 • ODA ATMAQ (SALMAQ)

  çətin vəziyyətə salmaq, bəlaya düçar etmək, təhlükə ilə qarşı-qarşıya qoymaq; ~ işə salmaq.

  Tam oxu »
 • ODA DÜŞMƏK

  heç nədən problemlə üzləşmək, xataya düçar olmaq.

  Tam oxu »
 • ODDAN-ALOVDAN KEÇMƏK

  çətinliklərdən keçmək, əzabdan qurtulmaq.

  Tam oxu »
 • ODDAN DİRİ, SUDAN QURU ÇIXMAQ

  çox bacarıqlı olmaq, böyük bir bəladan sağ-salamat qurtulmaq; ~ dəyirmanın boğazından ölü salsan, diri çıxar

  Tam oxu »
 • ODDAN-SUDAN KEÇMƏK

  çox çətinliklər görmək, ağır sınaqlardan çıxmaq, zəngin həyat təcrübəsi olmaq; ~ bərkdən-boşdan çıxmaq

  Tam oxu »
 • ODLA OYNAMAQ

  təhlükəli işə girişmək, hədsiz dərəcədə riskli davranmaq; ~ riskə getmək.

  Tam oxu »
 • ODLA SU ARASINDA QALMAQ

  çıxılmaz vəziyyətə düşmək, nə edəcəyini bilməmək, seçim etməkdə çətinlik çəkmək; ~ iki od arasında qalmaq, yuxarı tüpürürəm, bığdır, aşağı tüpürürəm,

  Tam oxu »
 • ODU BAŞQASININ ƏLİ İLƏ GÖTÜRMƏK

  başqasının əməyini mənimsəmək, çətin bir işi başqasına gördürüb öz adına çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ODU, BUDU

  dan. həmin vaxtdan bəri.

  Tam oxu »
 • ODU SÖNDÜRÜB KÜLÜ İLƏ OYNAMAQ

  problemin həllindən sonra onunla bağlı əhəmiyyətsiz, ikincidərəcəli məsələlərlə məşğul olmaq; ~ közü söndürüb külü ilə oynamaq

  Tam oxu »
 • ODUN-ALOVUN İÇİNDƏN ÇIXMAQ

  bəladan, təhlükədən qurtarmaq.

  Tam oxu »
 • ODUN ÜSTÜNƏ SU ÇİLƏMƏK

  sakitləşdirmək, gərginliyi aradan qaldırmaq.

  Tam oxu »
 • ODUN ÜSTÜNƏ YAĞ TÖKMƏK

  davanı, münaqişəni daha da qızışdırmaq, şiddətləndirmək, kəskinləşdirmək, təhrikçilik etmək; ~ körük basmaq, ara qarışdırmaq, yanan ocağa nöyüt tökmək

  Tam oxu »
 • OĞRUNUN YADINA DAŞ SALMAQ

  bax: dəlinin yadına daş salmaq.

  Tam oxu »
 • OĞUL DAĞI GÖRMƏK

  oğlunu itirmək.  

  Tam oxu »
 • OX OLUB GÖZÜNƏ BATMAQ

  daim göz önündə olmaqla qıcıqlandırmaq; ~ görməyə gözü olmamaq, zəhləsi getmək, tikan olub gözünə batmaq

  Tam oxu »
 • OX YAYDAN ÇIXDI

  “artıq gecdir” mənasında işlədilən ifadə; ~ iş işdən keçmək, olan olub, torba dolub.

  Tam oxu »
 • OXLOV UDMAQ

  təkəbbürlə gəzmək, lovğalanmaq; ~ özünü çəkmək (dartmaq).

  Tam oxu »
 • OXLOVA MUNCUQ DÜZMƏK

  mümkün olmayan bir şeyi arzulamaq; ~ olmayacaq duaya amin demək.

  Tam oxu »
 • OXU ATIB YAYINI GİZLƏTMƏK

  fikrini yarımçıq söyləmək, eyhamla, işarə ilə kifayətlənmək, əsl mətləbi üstüörtülü saxlamaq; ~ sözünün canını deməmək

  Tam oxu »
 • OXU BOŞA ÇIXMAQ

  bax: oxu daşa dəymək.

  Tam oxu »
 • OXU DAŞA DƏYMƏK

  məqsədinə nail olmamaq, niyyəti, cəhdi baş tutmamaq, uğursuzluqla nəticələnmək, ciddi maneəyə rast gəlmək; ~ oxu boşa çıxmaq, aşı daş çıxmaq, külüngü

  Tam oxu »
 • OXUNMAMIŞ KİTAB

  naməlum, açılmamış, sirli qalan bir şey.

  Tam oxu »
 • OLAN OLUB, TORBA DOLUB

  artıq gec olmaq; ~ iş işdən keçmək, ox yaydan çıxdı.

  Tam oxu »
 • OLMAYACAQ DUAYA AMİN DEMƏK

  bax: oxlova muncuq düzmək.

  Tam oxu »
 • ON ŞAHIYA GÜLLƏ ATMAQ

  pulu olmamaq; ~ qara qəpiyə güllə atmaq.

  Tam oxu »