Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • ZAĞ-ZAĞ ƏSMƏK

  bərk qorxmaq.

  Tam oxu »
 • ZALIMIN ZALIMI OLMAQ

  fağır adamları incidən əzazil və ədalətsiz adamın qənimi olmaq, belələrini cəzalandırmaq.

  Tam oxu »
 • ZAMANIN NƏBZİNİ TUTMAQ

  cəmiyyətin, dövrün tələblərinə uyğunlaşmaq, gözüaçıq olmaq; ~ həyatın nəbzini tutmaq, zamanla ayaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ZAMANIN SINAĞINDAN ÇIXMAQ

  əsrlərdən keçib bu günə çatmaq, əbədi dəyərə çevrilmək.

  Tam oxu »
 • ZAMANLA AYAQLAŞMAQ

  müasirləşmək, yeniləşmək, həyatın tələblərinə uyğunlaşmaq; ~ zamanın nəbzini tutmaq, həyatın nəbzini tutmaq

  Tam oxu »
 • ZARA GƏLMƏK

  bezmək, usanmaq; ~ təngə gəlmək, boğaza yığılmaq, qan ağlamaq, zinhara gəlmək.

  Tam oxu »
 • ZARA GƏTİRMƏK

  bezdirmək; ~ boğaza yığmaq, təngə gətirmək, zəhlə aparmaq (tökmək).

  Tam oxu »
 • ZARAFAT GƏLMƏSİN

  işin ciddiliyini, hadisənin böyüklüyünü vurğulamaq məqsədilə işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ZARAFATA SALMAQ

  müəyyən bir fikri, istək və ya niyyəti yumorla, eyhamla, üstüörtülü şəkildə eşitdirmək.

  Tam oxu »
 • ZAVAL GÖRMƏMƏK

  sağ-salamat qalmaq, salamat olmaq, heç bir bəlaya düçar olmamaq; zərər görməmək.

  Tam oxu »
 • ... ZAVAL YOXDUR

  bir şeyin (kəsin) tamamilə təhlükədən uzaq olmasını, xətərsiz ötüşəcəyini bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • ZAVALA GƏLMƏK

  bədbəxtliyə düçar olmaq, xətər toxunmaq, məhv olmaq.

  Tam oxu »
 • ZAVALA GƏLMƏMƏK

  qəzaya, bədbəxtliyə düçar olmamaq, məhv olmamaq.

  Tam oxu »
 • ZAYI ÇIXMAQ

  xarab olmaq, korlanmaq, pisliyə doğru dəyişmək; ~ xarabı çıxmaq, xatası çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ZAYINI ÇIXARMAQ

  xarab etmək, korlamaq, pozmaq.

  Tam oxu »
 • ZEHNİ AÇILMAQ

  düşünmə qabiliyyəti yaxşılaşmaq, beyni dincəlmək, rahatlaşmaq.

  Tam oxu »
 • ZEHNİ TUTULMAQ

  fikrini bir yerə toplaya bilməmək; düşünmə qabiliyyətini itirmək, fikirləşə bilməmək.

  Tam oxu »
 • ZƏHƏR TULUĞU

  həddən artıq acıdil, ətiacı və kobud adam; ~ əzvay tuluğu.

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRİ DİLİNDƏ OLMAQ

  acıdil və söyüşkən olmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRİNİ TÖKMƏK

  hirslənib acı sözlər demək, başqalarını acılamaq; ~ dişinin dibindən çıxanı demək.

  Tam oxu »
 • ZƏHLƏ APARMAQ (TÖKMƏK)

  bezdirmək, usandırmaq, narahat etmək, yormaq, dəng etmək; ~ təngə gətirmək, zara gətirmək, baş aparmaq, baş-qulaq aparmaq, baş-beynini aparmaq, başını

  Tam oxu »
 • ZƏHLƏSİ GETMƏK

  sevməmək, nifrət etmək; ~ görməyə gözü olmamaq, acığı gəlmək, ox olub gözünə batmaq, görəndə gözü ağrımaq, sıtqı sıyrılmaq

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏT ÇƏKMƏK

  əmək sərf etmək, çalışmaq, əməksevər olmaq; ~ tər tökmək, əziyyət çəkmək, külüng çalmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTİ HƏDƏR GETMƏK

  bax: hədər getmək.

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTİ YERDƏ QALMAQ

  çəkdiyi zəhmətin faydası olmamaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTİNİ YERƏ VURMAQ

  bax: yerə vurmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTİNİN BARINI YEMƏK

  çəkdiyi əməyin nəticəsini, bəhrəsini görmək.

  Tam oxu »
 • ZƏHMİ BASMAQ

  qorxutmaq, bərk qorxuya salmaq, vahimələndirmək.

  Tam oxu »
 • ZƏHRİ-BAĞRI YARILMAQ

  bax: bağrı yarılmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHRİ YARILMAQ

  bax: bağrı yarılmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHRİNİ YARMAQ

  qəfil hərəkət və ya sözlə qorxutmaq; ~ bağrını  yarmaq, ürəyini partlatmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏİF DAMAR

  bax: boş damar.

  Tam oxu »
 • ZƏİF DAMARINI TUTMAQ (TAPMAQ)

  bax: damarını tutmaq (tapmaq).

  Tam oxu »
 • ZƏİF NÖQTƏ

  bax: Axilles dabanı.

  Tam oxu »
 • ZƏMANƏ ADAMI

  dövrün nəbzini tutan, hər şeyə uyğunlaşan adam.

  Tam oxu »
 • ZƏMANƏ İLƏ AYAQLAŞMAQ

  bax: zamanla ayaqlaşmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)

  son dərəcə hiddətli olmaq, acıqlı olmaq, bərk əsəbiləşmək; cəzalandırmağa hazır olmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏNCİRİ QIRMAQ

  əsarətdən qurtarmaq, azadlıq əldə etmək; sözə baxmamaq, özbaşınalıq etmək.

  Tam oxu »
 • ZƏNCİRİNİ DARTIB SAXLAMAQ

  özündən çıxan, əsəbiləşən, heç kimlə hesablaşmayan adamı sakitləşdirmək.

  Tam oxu »
 • ZƏNNİ YANILMAQ

  gümanı düz çıxmamaq, səhv etmək.

  Tam oxu »
 • ZƏR TUTMAQ

  nərd oyununda qaydalara zidd olaraq zərləri qoşalayıb atmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏRBƏ ALTINA SALMAQ (QOYMAQ)

  təhlükəli vəziyyətə salmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏRBƏ YEMƏK

  vurulmaq, döyülmək.

  Tam oxu »
 • ZƏRƏR ÇƏKMƏK (DƏYMƏK)

  bax: ziyan çəkmək (dəymək).

  Tam oxu »
 • ZƏRƏR YETİRMƏK

  zərbə vurmaq, yaralamaq, əzmək; ~ xəsarət yetirmək.

  Tam oxu »
 • ZƏRƏRİN YARISINDAN QAYITMAQ

  ziyan gətirə bilən bir işi davam etdirməyib yarımçıq qoymaq; ~ ziyanın yarısından qayıtmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏRİ DƏ VAR, ZORU DA

  bax: dili də var, dilçəyi də.

  Tam oxu »
 • ZIĞ VERMƏK (VURMAQ)

  dan. bol, çox olmaq, ağzına qədər dolu olmaq; ~ lığ vermək.

  Tam oxu »
 • ZINQIROV SƏSİNƏ OYNAMAQ

  hər eşitdiyinə uymaq, yüngülxasiyyət olmaq.

  Tam oxu »
 • ZIRDAN DÜŞMƏK

  dan. gücünü itirmək, iqtidarı qalmamaq, taqətsiz olmaq; ~ heydən düşmək.

  Tam oxu »