Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • BAB GƏLMƏK

  1. Biri ilə ortaq cəhətləri çox olmaq, bir-birinə uyğun gəlmək, oxşar olmaq, gücləri bərabər olmaq.  2

  Tam oxu »
 • BABA OCAĞI

  ata-baba yurdu, əcdadların yaşamış olduğu məkan.

  Tam oxu »
 • BABALI BOYNUNA

  məsuliyyəti, günahı kiminsə üzərinə qoymaq.

  Tam oxu »
 • BABALINI YUYA BİLMƏMƏK

  başqasının məsuliyyətini, günahını öz üzərinə götürməkdən boyun qaçırmaq.

  Tam oxu »
 • BABAM MƏNƏ KOR DEYİB, HƏR YETƏNƏ VUR DEYİB

  heç kimi saya salmamaq, öz bildiyini eləmək.

  Tam oxu »
 • BABASININ QİYMƏTİNİ ÜSTÜNƏ QOYMAQ

  çox bahalı satmaq, satılan məhsulun qiymətini hədsiz dərəcədə şişirtmək.

  Tam oxu »
 • BACARANA BAŞ QURBAN

  bax: bacarana can qurban.

  Tam oxu »
 • BACARANA CAN QURBAN

  müəyyən işdə uğur qazanmış bacarıqlı, qabiliyyətli insanlar barəsində deyilən ifadə; ~ bacarana baş qurban

  Tam oxu »
 • BACARDIĞINI BEŞ QABA ÇƏKMƏK

  əlindən gələni etmək, qorxmamaq, çəkinməmək.

  Tam oxu »
 • BACASINDAN QUYRUQ YAĞMAQ

  varlanmaq, dövlətli olmaq; ~ əli gətirmək.

  Tam oxu »
 • BADA GETMƏK

  puç olmaq, zay olmaq; ~ boşa çıxmaq (getmək), hədər getmək.

  Tam oxu »
 • BADA VERMƏK

  yox etmək, məhv etmək, tələf etmək; ~ ölümə vermək, güllə qabağına vermək.

  Tam oxu »
 • BADALAQ GƏLMƏK (VURMAQ)

  mane olmaq, aldatmaq; birinin işini pozmaq, əleyhinə xəlvəti plan hazırlamaq; ~ hiylə gəlmək (işlətmək), fırıldaq gəlmək, kələk gəlmək, ayağının altın

  Tam oxu »
 • BAĞ BELƏ, BOSTAN BELƏ

  yalançı vəd, şişirtmə, uydurma söhbətlər haqqında söylənilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BAĞANI YA ARXASI ÜSTƏ ÇEVİR, YA ÖLDÜR

  istənilən halda sonu pis nəticələnən hərəkət haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • BAĞAYARPAĞI İLƏ QUZUQULAĞINI TANIMAMAQ

  axmaq, bəsit, səfeh olmaq.

  Tam oxu »
 • BAĞIRSAĞINI AYAĞINA DOLAŞDIRMAQ

  bıçaqlamaq, xəncərlə öldürmək.

  Tam oxu »
 • BAĞLARI QIRMAQ

  əlaqəni kəsmək, get-gəli dayandırmaq, ünsiyyətdə olmamaq; ~ körpüləri yandırmaq.

  Tam oxu »
 • BAĞLI QAPI ÜZÜNƏ AÇILMAQ

  müvəffəq olmaq, işi düzəlmək; ~ bəxti gətirmək, bəxti üzünə gülmək, işi düz gətirmək.

  Tam oxu »
 • BAĞRI ÇATLAMAQ

  1. İnfarkt olmaq, ölmək.  2. Bərk narahatlıq keçirmək, darıxmaq; ~ əzab çəkmək, ürəyi partlamaq.

  Tam oxu »
 • BAĞRI DAŞA DÖNMƏK

  sərtləşmək, hissini itirmək, insafsız, rəhmsiz olmaq.

  Tam oxu »
 • BAĞRI KÖZƏ DÖNMƏK

  çox üzülmək, hədsiz sıxıntı çəkmək.

  Tam oxu »
 • BAĞRI QAN OLMAQ

  kədərlənmək, qüssələnmək; ~ bağrı qana dönmək.

  Tam oxu »
 • BAĞRI QANA DÖNMƏK

  bax: bağrı qan olmaq.

  Tam oxu »
 • BAĞRI YANMAQ

  susamaq; ~ ürəyi yanmaq, ciyəri yanmaq.

  Tam oxu »
 • BAĞRI YARILMAQ

  çox bərk qorxmaq; ~ ürək-göbəyi düşmək, zəhri yarılmaq.

  Tam oxu »
 • BAĞRINA BASMAQ

  məhəbbətlə, nəvazişlə qucaqlamaq, ürəklə görüşmək.

  Tam oxu »
 • BAĞRINI DAĞLAMAQ

  həddindən artıq kədərləndirmək, əzab vermək.

  Tam oxu »
 • BAĞRINI DƏLMƏK

  dərindən kədərləndirmək, sarsıtmaq, dərddən üzmək.

  Tam oxu »
 • BAĞRINI QAN ELƏMƏK

  bax: bağrını qana döndərmək.

  Tam oxu »
 • BAĞRINI QANA DÖNDƏRMƏK

  həddən artıq kədərləndirmək; ~ bağrını qan eləmək, iztirab vermək.

  Tam oxu »
 • BAĞRINI YARMAQ

  bərk qorxutmaq; ~ zəhrini yarmaq, ürəyini partlatmaq, ürəkqopmasına salmaq, ürək-göbəyini salmaq. 

  Tam oxu »
 • BAHA BAŞA GƏLMƏK

  ağır nəticələr vermək, nəticəsi ağır olmaq; ~ baha oturmaq, xərc aparmaq.

  Tam oxu »
 • BAHA OTURMAQ

  1. Baha qiymətə almaq; ~ baha başa gəlmək.  2. Çox pis, ağır nəticələnmək.

  Tam oxu »
 • BAHARI XƏZAN OLMAQ

  gəncliyi erkən solmaq, üzüntülü bir ömür yaşadığından tez qocalmaq.

  Tam oxu »
 • BAHASINA PUL VERMƏMƏK

  bir şeyi pulsuz almaq, öz zəhməti hesabına (məs.: meyvə-tərəvəzi), havayı və ya təsadüfən əldə etmək

  Tam oxu »
 • BAXIŞ BUCAĞI

  bir şeyə konkret mövqedən yanaşma, fərqli prizmadan yanaşma; ~ nəzər nöqtəsi.

  Tam oxu »
 • BAXYA TUTMAQ

  bir yerdə və ya bir işdə sabitləşmək, dayanmaq; sakitləşmək, rahat olmaq; ~ qərar tutmaq (tapmaq), bir yerdə tikiş tutdurmaq

  Tam oxu »
 • BAQAJA QOYMAQ

  dan. satqınlıq, çuğulluq etmək, pis vəziyyətdə qoymaq; ~ ələ vermək.

  Tam oxu »
 • BALABANÇIYA DƏM TUTMAQ

  tərəfkeşlik etmək, birisinin tərəfini saxlamaq; ~ züy tutmaq.

  Tam oxu »
 • BALABANDA QANDIRMAQ

  mətləbi, sözü dolayısı ilə, incə işarələrlə başa salmaq.

  Tam oxu »
 • BALALARININ BAŞINA ÇEVİRMƏK

  bağışlamaq, əfv etmək, sərt qərarını dəyişərək güzəşt etmək; ~ başına dolandırmaq.

  Tam oxu »
 • BALIĞIN BÖYÜYÜ TABAQ ALTINDADIR

  birisinin yalan danışdığına, əsl həqiqəti gizlətməyə çalışdığına eyham vurmaq məqsədilə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • BALTA ÇALMAQ

  bilərəkdən zərər vurmaq, məhv etmək, bir işi pozmaq, sarsıtmaq; ~ balta vurmaq.

  Tam oxu »
 • BALTA GÖRMƏMİŞ

  əl dəyməmiş, əl vurulmamış, təbii halında qalmış.

  Tam oxu »
 • BALTA VURMAQ

  bax: balta çalmaq.

  Tam oxu »
 • BALTANI DİBİNDƏN (KÖKÜNDƏN) VURMAQ

  problemi kökündən həll etmək; sərt yanaşmaq, kəskin qərar qəbul etmək; ~ kökündən baltalamaq (qazımaq), əl yeri qoymamaq

  Tam oxu »
 • BALTASI DAŞA DƏYMƏK

  işi baş tutmamaq, işi düz gətirməmək.

  Tam oxu »
 • BALTASI DÜYÜNƏ DÜŞMƏK

  ciddi maneə ilə qarşılaşmaq, işləri düz gətirməmək, çətinliklə üzləşmək; ~ işi düyünə düşmək, işi dolaşığa düşmək

  Tam oxu »
 • BALTASI KƏSMƏMƏK

  nüfuzu, etibarı olmamaq; ~ sözü keçməmək, ağzı qatıq kəsməmək.

  Tam oxu »