Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • TAB GƏTİRMƏK

  dözmək, tablaşmaq; ~ davam gətirmək, duruş gətirmək.

  Tam oxu »
 • TABAQ ... BAŞINDA ÇATLADI

  bax: çanaq ... başında çatladı.

  Tam oxu »
 • TABDAN DÜŞMƏK

  gücü, taqəti tükənmək, heyi qalmamaq; ~ heydən düşmək.

  Tam oxu »
 • TAXTA ÇIXMAQ

  hakimiyyətə gəlmək, vəzifəsinin icrasına başlamaq.

  Tam oxu »
 • TAXTDAN SALMAQ (DÜŞÜRMƏK)

  hakimiyyətdən məhrum etmək, hakimiyyətinə, idarəçiliyinə son qoymaq.

  Tam oxu »
 • TAXTI BOŞ QALMAQ

  1. Varisi olmamaq; ocağını yandıracaq kimsəsi olmamaq. 2. Ölmək.

  Tam oxu »
 • TAQƏTDƏN DÜŞMƏK

  bərk yorulmaq, zəifləmək; ~ amanı kəsilmək, əldən düşmək, gücdən düşmək, əhədi kəsilmək (üzülmək), nəfəsi çiyinlərindən çıxmaq, hərəkətdən düşmək, nəf

  Tam oxu »
 • TAQƏTDƏN SALMAQ

  çox yormaq, zəiflətmək; ~ əziyyət vermək, əldən salmaq,  əldən-ayaqdan salmaq, əhədini kəsmək, nəfəsini kəsmək, kələyini kəsmək, amanını qırmaq

  Tam oxu »
 • TAQƏTİ KƏSİLMƏK

  zəifləmək; ~ girdən düşmək, gücdən düşmək, taqətdən düşmək.

  Tam oxu »
 • TAQQANAĞI ÇIXMAQ

  bax: kösövü çıxmaq.

  Tam oxu »
 • TALEYİ İLƏ OYNAMAQ

  riskli işə girişmək; həyatı, taleyi ilə bağlı riskli qərar vermək; ~ taleyi tərəzinin gözünə qoyulmaq

  Tam oxu »
 • TALEYİ TƏRƏZİNİN GÖZÜNƏ QOYULMAQ

  bax: taleyi ilə oynamaq.

  Tam oxu »
 • TALEYİ ÜZ ÇEVİRMƏK (DÖNDƏRMƏK)

  günü-güzəranı pisləşməyə doğru getmək; ~ bəxti dönmək, ruzigarı bəd əsmək.

  Tam oxu »
 • TALEYİ ÜZÜNƏ GÜLMƏK

  həyatında xoş, firavan dövr başlanmaq; ~ bəxti açılmaq, bəxti üzünə gülmək, üzünə gün doğmaq.

  Tam oxu »
 • TALEYİN İXTİYARINA (ÜMİDİNƏ) BURAXMAQ

  köməksiz və himayəsiz qoymaq, bir işi, fəaliyyəti dayandırmaq; ~ əlini üstündən çəkmək.

  Tam oxu »
 • TALEYİN ÜMİDİNƏ QALMAQ

  bax: Allah ümidinə qalmaq.

  Tam oxu »
 • TALEYİNİ KOR QOYMAQ

  öz təqsiri üzündən müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq, uğursuzluğa düçar olmaq.

  Tam oxu »
 • TAMAH DİŞİNİ ÇƏKMƏK

  tamahını, nəfsini saxlamaq; ~ tamahına yiyəlik etmək, nəfsini gözləmək, nəfsinə hakim olmaq.

  Tam oxu »
 • TAMAH DİŞİNİ İTİLƏMƏK

  həvəslənmək, iştahası artmaq, nəfsinə hakim olmamaq; ~ ağzının suyunu axıtmaq.

  Tam oxu »
 • TAMAH GÜC GƏLMƏK

  iradəsi zəif olmaq, nəfsinə qalib gələ bilməmək, nəfsini saxlaya bilməmək; ~ nəfsinin qulu olmaq, tamahı qılıncından iti olmaq

  Tam oxu »
 • TAMAH SALMAQ

  istəmək, əldə etməyə çalışmaq; ~ nəfsi çəkmək, tamahı düşmək.

  Tam oxu »
 • TAMAHA SALMAQ

  bax: ağzını sulandırmaq.

  Tam oxu »
 • TAMAHI ÇƏKMƏK

  istəmək, arzulamaq, ürəyindən, könlündən keçirmək; ~ meyli çəkmək, nəfsi çəkmək, tamah salmaq.

  Tam oxu »
 • TAMAHI DÜŞMƏK

  acgözlüklə istəmək, həris olmaq; ~ ağzı sulanmaq, tamah salmaq.

  Tam oxu »
 • TAMAHI QILINCINDAN İTİ OLMAQ

  nəfsinə hakim olmamaq; ~ nəfsinin qulu olmaq, tamah güc gəlmək.

  Tam oxu »
 • TAMAHINA SAHİB OLMAQ

  bax: nəfsini gözləmək.

  Tam oxu »
 • TAMAHINA YİYƏLİK ETMƏK

  bax: nəfsini gözləmək.

  Tam oxu »
 • TAMARZI QALMAQ

  arzusuna çatmamaq, bir şeydə gözü qalmaq; daim aldadılaraq gözləmək; ~ damaq qalmaq.

  Tam oxu »
 • TAMARZI QOYMAQ

  niyyətinin, istəyinin gerçəkləşməsinə imkan verməmək; ~ damaq etmək, damaq qoymaq, arzusunu ürəyində qoymaq

  Tam oxu »
 • TAMARZIDAN ALIB DADMIŞA VERMƏK

  işi iş bacarana həvalə etmək; ~ çörəyi çörəkçiyə vermək.

  Tam oxu »
 • TAMAŞA ELƏMƏYƏ DÖRD GÖZ İSTƏR

  hədsiz gözəl bir şey (mənzərə, sənət əsəri, qadın və s.) haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • TAMAŞAYA QOYMAQ

  səhnələşdirmək, teatr səhnəsində göstərmək.

  Tam oxu »
 • TANIŞ GƏLMƏK

  kiməsə oxşatmaq, kimi isə xatırlatmaq.

  Tam oxu »
 • TANRI MƏNƏM, YAĞMARAM

  dan. tərslik edən, yola gəlməyən, inadkarlıq göstərən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • TANRISINA TƏPİK ATMAQ

  naşükür, nankor olmaq, qudurmaq; ~ cızığından çıxmaq, yolunu azmaq, həddini aşmaq.

  Tam oxu »
 • TANRIYA PAY APARMAQ

  boyu çox uzun olmaq; ~ Allaha pay aparmaq.

  Tam oxu »
 • TAPDAQ ALTINDA OLMAQ

  bax: ~ ayaq altında qalmaq.

  Tam oxu »
 • TAR BAĞLAMAQ

  qar topası yığılmaq; təpə əmələ gəlmək.

  Tam oxu »
 • TARAZLIĞINI İTİRMƏK

  bax: müvazinətini itirmək.

  Tam oxu »
 • TARİXƏ DÜŞMƏK (YAZILMAQ)

  böyük xidmətləri ilə tarixin yaddaşında qalmaq, unudulmamaq; ~ adı qalmaq, yadda qalmaq.

  Tam oxu »
 • TARİXİ-NADİRİ YARIYA QƏDƏR OXUMAQ

  savadsız, məhdud dünyagörüşlü və ya yarımçıq təhsilli olmaq; “Tarixi-Nadiri yarıya qədər oxumuşam...” şəklində: birisi çox qəliz danışarkən ona qarşı

  Tam oxu »
 • TARİXİN YADDAŞINA YAZILMAQ

  bax: tarixə düşmək (yazılmaq).

  Tam oxu »
 • TASA DÜŞMƏK

  dan. pul ödəmək, haqq, rüşvət vermək; ~ haqqı çatmaq.

  Tam oxu »
 • TASI DAMDAN DÜŞMƏK

  dan. alçaldılmaq, biabır olmaq.

  Tam oxu »
 • TASI-PASI YATMAQ

  dan. əsəbiliyi keçmək, sakitləşmək; ~ köpü yatmaq.

  Tam oxu »
 • TAVAN ALTINDA QALMAMAQ

  borcunu qaytarmaq, xəcalətdən çıxmaq.

  Tam oxu »
 • TAYLI TAYINI TAPMAQ

  xarakterləri uyğun gəlmək, xasiyyətcə bir-birinə oxşamaq.

  Tam oxu »
 • TƏBDƏN ÇIXMAQ

  hirslənmək, coşmaq; ~ haldan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • TƏBDƏN-TƏBƏ DÜŞMƏK

  bax: halı dəyişmək.

  Tam oxu »
 • TƏBİ GƏLMƏK

  ruhlanmaq, ilhamlanmaq; ~ ilhama gəlmək.

  Tam oxu »