Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • PADŞAHIN PİYADA GETDİYİ YER

  ayaqyolu, tualet.

  Tam oxu »
 • PAXILLIĞI TUTMAQ

  paxıllıq etmək, qibtə etmək; ~ həsəd aparmaq.

  Tam oxu »
 • PAXILLIĞINI ÇƏKMƏK

  istəməmək, uğurlarından qıcıqlanmaq, haqqında pis sözlər danışmaq; ~ əl-ayağını yemək.

  Tam oxu »
 • PAXIRI AÇILMAQ

  mənfi xasiyyəti, nöqsanı üzə çıxmaq, aşkarlanmaq.

  Tam oxu »
 • PAKETƏ OTURMAQ

  1. Maaşdan əlavə pul almaq.  2. Aylıq maddi ödəniş müqabilində hansısa fəaliyyətindən əl çəkmək.

  Tam oxu »
 • PALTARI BOĞÇALANMAQ

  ölmək.

  Tam oxu »
 • PAMBIQLA BAŞ KƏSMƏK

  pisliyi açıq yox, hiyləgərliklə etmək, şirin dilini işə salaraq məkrli niyyətlərini həyata keçirmək.

  Tam oxu »
 • PAPAĞI GÜNƏ YANDIRMAQ

  heç bir iş görməmək, veyillənmək, boş yerə gözləmək, vaxtı boş yerə sərf etmək.

  Tam oxu »
 • PAPAĞIN BOŞ QALSIN!

  hər hansı bir işi yarıtmayan, bacarıqsız adama deyilən qınayıcı ifadə.

  Tam oxu »
 • PAPAĞINI FIRLADINCA

  tez, sürətlə, qısa bir zamanda.

  Tam oxu »
 • PAPAĞINI GÖYƏ ATMAQ

  sevinmək; şükür etmək, bir şeyə razı olmaq.

  Tam oxu »
 • PAPAĞINI QABAĞINA QOYUB FİKİRLƏŞMƏK

  yaxşı-yaxşı düşünmək, hərtərəfli düşünmək, götür-qoy etmək.

  Tam oxu »
 • PAPAĞINI QOLTUĞUNA VERMƏK

  bax: xoruzunu qoltuğuna vermək.

  Tam oxu »
 • PAPAĞINI YAN (ƏYRİ, ÇƏP) QOYMAQ

  kefi kök olmaq, dünyanı vecinə almamaq, lovğalanmaq, forslanmaq; ~ kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Tam oxu »
 • PAPAĞINI YERƏ SOXMAQ

  yarıtmamaq, biabır etmək, hörmətdən, nüfuzdan salmaq, rüsvay eləmək.

  Tam oxu »
 • PAPAQ ALTINDA OĞLANLAR VAR

  əvvəllər üzdə olmayan, lakin müəyyən bir situasiyada gözlənilmədən parlaq keyfiyyət nümayiş etdirən şəxs haqqında deyilən ifadə

  Tam oxu »
 • PAPAQ ELƏMƏK

  çağırmaq, dəvət etmək, işarə ilə bildirmək.

  Tam oxu »
 • PARTLAMAYA DÜŞMƏK

  dan. çox yeməkdən halı pisləşmək, halı xarab olmaq.

  Tam oxu »
 • PASI AÇILMAQ

  bax: paxırı açılmaq.

  Tam oxu »
 • PAYI İTƏ-QURDA QİSMƏT OLMAQ

  nəsib olmamaq, başqasına qismət olmaq.

  Tam oxu »
 • PAYINA ÇIXMAQ (DÜŞMƏK)

  bax: bəxtinə çıxmaq (düşmək).

  Tam oxu »
 • PAYINI ALMAQ

  cəzalanmaq, etdiyi pisliyin cəzasını almaq.

  Tam oxu »
 • PAYINI VERMƏK

  ciddi cəzalandırmaq, tənbeh etmək; ~ burnuna duzlu su qoymaq, ciyərini çıxartmaq.

  Tam oxu »
 • PAZA KEÇMƏK

  dan. çətinlik yaranmaq, çətinliklə üzləşmək; ~ başına qəza gəlmək, başını cəncələ salmaq.

  Tam oxu »
 • PAZI PAZLA ÇIXARMAQ

  bir mürəkkəb işi eyni dərəcədə mürəkkəb situasiya yaratmaqla həll etmək; bir problemi onun həllinə zidd olan üsullarla aradan qaldırmaq

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏR QURŞAĞI

  yağışdan sonra göy üzündə görünən qövsi-qüzeh, göyqurşağı.

  Tam oxu »
 • PƏL VURMAQ (QATMAQ)

  mane olmaq, bir işi müxtəlif yollarla pozmaq; ~ işini burmaq, arğac keçmək, əngəl çıxarmaq, qapıları üzünə bağlamaq

  Tam oxu »
 • PƏNAH APARMAQ (GƏTİRMƏK)

  nicat, xilas və ümid yeri hesab etdiyi şəxsə, məkana sığınmaq, kömək, imdad istəmək.

  Tam oxu »
 • PƏNAHINDA SAXLAMAQ

  himayə etmək, qorumaq, hifz etmək; ~ qayğısını çəkmək.

  Tam oxu »
 • PƏNCƏSİNDƏN QURTULMAQ

  azad olmaq, xilas olmaq, canını qurtarmaq.

  Tam oxu »
 • PƏNCƏSİNƏ DÜŞMƏK

  bax: pəncəsinə keçmək.

  Tam oxu »
 • PƏNCƏSİNƏ KEÇİRMƏK

  tutmaq, sahib olmaq, mənimsəmək; ~ ələ gətirmək, çənginə keçirmək, girinə keçirmək.

  Tam oxu »
 • PƏNCƏSİNƏ KEÇMƏK

  tutulmaq; ~ kəməndə düşmək, ələ keçmək, pəncəsinə düşmək.

  Tam oxu »
 • PƏRDƏ ÇƏKMƏK

  gizlətmək, ört-basdır etmək.

  Tam oxu »
 • PƏRDƏ SAXLAMAQ

  ədəb-ərkan gözləmək, qarşılıqlı hörmət saxlamaq, hörmətlə davranmaq; ~ böyük-kiçik yeri bilmək, hörmətini saxlamaq (gözləmək), ədəb-ərkan gözləmək (sa

  Tam oxu »
 • PƏRDƏNİ GÖTÜRMƏK

  ədəbsizlik etmək, həya gözləməmək; ~ abır-həyanı itirmək, aranı açmaq.

  Tam oxu »
 • PƏRƏN-PƏRƏN DÜŞMƏK

  dağılmaq, mütəşəkkilliyini, birliyini itirmək, bir-birindən ayrılmaq, ayrı düşmək.

  Tam oxu »
 • PƏRƏN-PƏRƏN SALMAQ

  dağıtmaq, birliyi pozmaq, bir-birindən ayırmaq.

  Tam oxu »
 • PƏRSƏNG APARMAQ

  yüngül, qeyri-ciddi hərəkətlər etmək, sözünün yerini bilməmək, yerli-yersiz danışmaq, ağıldanseyrək olmaq

  Tam oxu »
 • PƏRSƏNG SAXLAMAQ

  tarazlığı qorumaq, bərabərliyi təmin etmək.

  Tam oxu »
 • PƏRSƏNG YERİNDƏN OYNAMAQ

  bax: tərəzinin gözünü əymək.

  Tam oxu »
 • PƏTƏNƏYİNİ DAĞITMAQ

  şil-küt etmək, döyərək öldürmək.

  Tam oxu »
 • PİNƏ BAĞLAMAQ

  döyənək olmaq.

  Tam oxu »
 • PİR MƏNİMDİR, KƏRAMƏTİNƏ BƏLƏDƏM

  hədsiz çox təriflənən birisinə mənfi münasibət bildirən, “yaxşı tanıyıram”, “qabiliyyətinə, imkanlarına bələdəm” mənasında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • PİS GÜNƏ DÜŞMƏK (QALMAQ)

  vəziyyəti pisləşmək; sıxıntı çəkməkdən çox arıqlamaq; ~ yaman günə düşmək (qalmaq).

  Tam oxu »
 • PİS GÜNƏ QOYMAQ (SALMAQ)

  ağır və çətin vəziyyətə salmaq; korlamaq, xarab etmək; ~ yaman günə qoymaq (salmaq).

  Tam oxu »
 • PİS NƏFƏSƏ GƏLMƏK

  baxışından ziyan çəkmək; ~ göz dəymək, gözə gəlmək, nəzər dəymək, nəzərə gəlmək; işi avand olmamaq, uğursuzluq baş vermək; ~ tərs gətirmək, bəd gətirm

  Tam oxu »
 • PİS ÜZ GÖSTƏRMƏK

  bax: üz göstərmək.

  Tam oxu »
 • PİS YERDƏ AXŞAMLAMAQ

  bax: yaman yerdə axşamlamaq.

  Tam oxu »
 • PİS YOLA ÇƏKMƏK (SALMAQ)

  zərərli, təhlükəli işlərə cəlb etmək; ~ ağlını başından çıxarmaq, yoldan çıxarmaq.

  Tam oxu »