Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • CADUYA SALMAQ

  dinə və şəriətə zidd olan üsullarla guya qeybdən olan qüvvələrin (cinlərin və s.-nin) yardımı ilə müəyyən insanlara təsir göstərmək (adətən, zərər yet

  Tam oxu »
 • CAN ALMAQ

  məftun etmək (gözəl qadın haqqında).

  Tam oxu »
 • CAN ATMAQ

  bir şeyi əldə etməyə və ya bir işi gerçəkləşdirməyə çalışmaq, davamlı səy göstərmək, cəhd etmək, istəmək; ~ ürəyi atlanmaq

  Tam oxu »
 • CAN BƏSLƏMƏK

  özünə yaxşı baxmaq, yemək-içməyinə diqqət etmək, canına qulluq etmək.

  Tam oxu »
 • CAN-CAN DEMƏK

  çox mehribanlıq göstərmək, nəvaziş göstərmək, riqqət göstərmək.

  Tam oxu »
 • CAN ÇƏKMƏK

  bir işi çox könülsüz görmək, ərinmək, tənbəllik etmək; ölümqabağı əzab-əziyyət çəkmək.

  Tam oxu »
 • CAN ÇÜRÜTMƏK

  bax: canını çürütmək.

  Tam oxu »
 • CAN DAMARI

  bir şeyin özülünü, əsasını təşkil edən mühüm cəhət.

  Tam oxu »
 • CAN DEYİB CAN EŞİTMƏK

  bir-birini çox istəmək, yaxşı yola getmək, çox mehriban olmaq; ~ bir can deyib min can eşitmək.

  Tam oxu »
 • CAN DƏRMANI

  orqanizm üçün çox faydalı, xeyirli bir şey.

  Tam oxu »
 • CAN GƏZDİRMƏK

  zorla ayaq üstə durmaq, çox üzgün, taqətsiz olmaq.

  Tam oxu »
 • CAN HAYINDA OLMAQ

  öz problemləri ilə məşğul olmaq, başı öz dərd-sərinə qarışmaq.

  Tam oxu »
 • CAN QALMAMAQ

  tamam üzülmək, yorulmaq; ~ taqətdən düşmək.

  Tam oxu »
 • CAN QOYMAQ

  əzab-əziyyət, cəfa çəkmək, əlindən gələni əsirgəməmək; ~ dəridən-qabıqdan çıxmaq, ürəyini qoymaq, külüng çalmaq, sümük sındırmaq, canını çürütmək

  Tam oxu »
 • CAN QOYMAMAQ

  çox incitmək, tamam əldən salmaq; ~ əziyyət vermək.

  Tam oxu »
 • CAN ÜSTƏ OLMAQ

  son dəqiqələrini yaşamaq; ~ can vermək, ölüm ayağında olmaq.

  Tam oxu »
 • CAN VERMƏK

  1. Son dəqiqələrini yaşamaq; ~ can üstə olmaq, ölüm ayağında olmaq.  2. Diriltmək, canlandırmaq; ~ cana gətirmək, həyat vermək

  Tam oxu »
 • CAN YANDIRMAQ

  1. Ürəkdən yanaşmaq, hədsiz qayğı göstərmək.  2. Can-dildən, ürəklə çalışmaq, səy göstərmək; ~ canını əsirgəməmək, ürək yandırmaq

  Tam oxu »
 • CANA DOYMAQ

  usanmaq, bezmək, əzab çəkmək, yorulmaq; ~ təngə gəlmək, cana yığılmaq, canı boğazına yığılmaq (gəlmək), boğaza yığılmaq, qan ağlamaq, canından bezmək,

  Tam oxu »
 • CANA GƏLMƏK

  1. Dirilmək, canlanmaq; ~ ruhu təzələnmək.  2. Bezmək, usanmaq; ~ təngə gəlmək, zinhara gəlmək, boğaza yığılmaq

  Tam oxu »
 • CANA GƏTİRMƏK

  1. Diriltmək, canlandırmaq; ~ həyat vermək, can vermək.  2. Bezdirmək; ~ cana yığmaq, təngə gətirmək, boğaza yığmaq

  Tam oxu »
 • CANA YIĞILMAQ

  bax: cana doymaq.

  Tam oxu »
 • CANA YIĞMAQ

  bezdirmək; ~ cana gətirmək, təngə gətirmək, boğaza yığmaq.

  Tam oxu »
 • CANAMAZI SUYA ÇƏKMƏK

  mömin, saf, təmiz insanlara qarşı hiyləgərlik etmək.

  Tam oxu »
 • CANBİR QƏLBDƏ OLMAQ

  bir-birini çox sevmək, son dərəcə səmimi münasibətdə olmaq, birlikdə mehriban yaşamaq.

  Tam oxu »
 • CANDAN DÜŞMƏK

  üzülmək, çox yorulmaq, zəifləmək; ~ əldən düşmək.

  Tam oxu »
 • CANDAN KEÇMƏK

  bax: canından keçmək.

  Tam oxu »
 • CANI AĞZINA GƏLMƏK

  bərk yorulmaq, üzülmək; ~ taqətdən düşmək.

  Tam oxu »
 • CANI AĞZINDAN ÇIXMAQ

  ölmək; ~ canını tapşırmaq; hədsiz yorulmaq; ~ taqətdən düşmək, canı çıxmaq.

  Tam oxu »
 • CANI BAHASINA

  qan tökərək, özünü ölümə verərək, canını qurban edərək.

  Tam oxu »
 • CANI BOĞAZINA YIĞILMAQ (GƏLMƏK)

  bax: cana doymaq.

  Tam oxu »
 • CANI ÇIXMAQ

  1. Ölmək.  2. Çox yorulmaq; ~ canı ağzından çıxmaq.

  Tam oxu »
 • CANI ÇIXSA DA

  nəyin bahasına olursa olsun; bir şeyin mütləq olacağını (və ya olmayacağını) bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • CANI ÇÜRÜMƏK

  əziyyət, iztirab çəkmək; xəstəliyə düçar olmaq; ~ ömrünü çürütmək.

  Tam oxu »
 • CANI DİNCƏLMƏK

  rahatlamaq, rahat olmaq, sakitləşmək.

  Tam oxu »
 • CANI ƏLİNDƏ OLMAQ

  birindən asılı olmaq; ~ boğazı əlində olmaq.

  Tam oxu »
 • CANI GETMƏK

  ağır işdən, zəhmətdən hədsiz yorulmaq; ~ əldən düşmək.

  Tam oxu »
 • CANI İLƏ ƏLLƏŞMƏK

  ağır xəstə olmaq, ağır xəstəlikdən şiddətli əzab çəkmək; ~ ölüdən can istəmək.

  Tam oxu »
 • CANI İT CANIDIR

  hər əzaba, çətinliyə dözə bilən, ən çətin şəraitə belə uyğunlaşan sağlam və canıbərk adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • CANI QURTARMAQ

  sıxıntıdan azad olmaq, dərd-bəladan xilas olmaq.

  Tam oxu »
 • CANI RAHAT OLMAQ

  sıxıntıdan çıxmaq, asudə olmaq, rahatlaşmaq.

  Tam oxu »
 • CANI SIXILMAQ

  darıxmaq, bezmək.

  Tam oxu »
 • CANI ÜZÜLMƏK

  işləməkdən və xəstəlikdən arıqlamaq, zəifləmək.

  Tam oxu »
 • CANI YANINDA QALMAQ

  birinin nigaranlığını çəkmək, narahat olmaq; ~ ürəyi yanında olmaq.

  Tam oxu »
 • CANI YANMAQ

  istəmək, acımaq; ~ rəhmi gəlmək, ürəyi yanmaq, yazığı gəlmək.

  Tam oxu »
 • CANIM SƏNƏ DESİN

  danışıqda bir şeyi sadalama, əsas bir  məqamı vurğulama anında işlənir.

  Tam oxu »
 • CANIMIN CANI ÇIXSIN

  çarəsiz halda güzəştə getmək, ağır bir təkliflə könülsüz razılaşmaq məqamında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • CANIMIN DƏRDİNDƏN

  məcburiyyətdən, məcbur olaraq.

  Tam oxu »
 • CANINA BAXMAQ

  yemək-içməyinə və istirahətinə diqqət etmək, özünə yaxşı qulluq etmək.

  Tam oxu »
 • CANINA CƏFA BASMAQ

  özünə əziyyət vermək, ağır zəhmətə dözmək, çətinliyə qatlaşmaq; ~ canına qəsd etmək.  

  Tam oxu »