Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • NADİRİ TAXTDA GÖRÜB, SÜLEYMANI QUNDAQDA

  dünyagörmüş, yaşı çox olan, uzunömürlü, qoca adam haqqında yumorla işlədilən ifadə; ~ Şah Abbası taxtda görüb, Nadiri qundaqda

  Tam oxu »
 • NAFTALİN İYİ VERMƏK

  köhnəlmək, vaxtı keçmək.

  Tam oxu »
 • NAFTALİNƏ QOYMAQ

  köhnəltmək, işlətməmək, istifadə etməmək.

  Tam oxu »
 • NAĞDI QOYUB NİSYƏ DALINCA GETMƏK (DÜŞMƏK)

  asan işi qoyub ağır işdən yapışmaq, özünü ikiqat əziyyətə salmaq; ~ nağdı nisyəyə satmaq.

  Tam oxu »
 • NAĞDI NİSYƏYƏ SATMAQ

  bax: nağdı qoyub nisyə dalınca getmək (düşmək).

  Tam oxu »
 • NAĞIL DANIŞMAQ

  uydurma və əsassız söhbətlər etmək.

  Tam oxu »
 • NAXƏLƏF ÇIXMAQ

  nankor, nanəcib olmaq, etibarsız olmaq; ~ yaxşılığı itirmək, çörəyi itirmək, çörəyi dizinin üstündə olmaq

  Tam oxu »
 • NAXIŞI GƏTİRMƏK (TUTMAQ)

  işi uğurlu olmaq, şanslı olmaq; ~ bəxti gətirmək.

  Tam oxu »
 • NAKAM QOYMAQ

  bədbəxt etmək, kama yetməyə qoymamaq; ~ arzusunu ürəyində qoymaq.

  Tam oxu »
 • NALA-MIXA VURMAQ

  qəti fikir söyləməmək, tərəddüd etmək, dəqiq mövqe bildirməmək; ~ altdan-üstdən danışmaq.

  Tam oxu »
 • NALƏ ÇƏKMƏK

  fəryad etmək, inləmək, ucadan ağlamaq; ~ şivən qoparmaq (salmaq).

  Tam oxu »
 • NALI ODA QOYMAQ

  son dərəcə narahat etmək; ~ içinə od salmaq.

  Tam oxu »
 • NAMUSA BOĞULMAQ

  ədalətsizliyə dözməmək, ləyaqətsizliyi qəbul etməmək, qeyrət və şərəfini qorumaq üçün hərəkətə keçmək

  Tam oxu »
 • NAMUSU YEYİB, ARI BELİNƏ BAĞLAYIB (ŞƏLLƏYİB)

  abır-həya gözləməmək, mənliyini qorumamaq; ~ qeyrətini itirmək.

  Tam oxu »
 • NAMUSUNA QISILMAQ

  öz heysiyyətini, qeyrətini, mənliyini, şərəfini qorumaq üçün susmaq; ~ abır gözləmək, abır-həya saxlamaq, abrına qısılmaq

  Tam oxu »
 • NAMUSUNU İTİRMƏK

  şərəfini, mənliyini, şəxsi ləyaqət hissini itirmək; ~ abrını çölə atmaq, abrını itə atmaq.

  Tam oxu »
 • NAMUSUNU SATMAQ

  bax: qeyrətini itirmək.

  Tam oxu »
 • NAR GÜLÜNDƏN İNCİ ÇIXMAQ

  çox çətin bir işdən, sınaqdan uğurla keçmək, niyyəti gerçəkləşmək, arzulandığı kimi nəticələnmək.

  Tam oxu »
 • NARAZI SALMAQ

  incitmək, küsdürmək; ~ xətrinə dəymək.

  Tam oxu »
 • NAZ SATMAQ

  əzilib-büzülmək, nəm-nüm eləmək; ~ özünü çəkmək (dartmaq), özünü naza qoymaq.

  Tam oxu »
 • NAZI İLƏ OYNAMAQ

  bax: nazını çəkmək.

  Tam oxu »
 • NAZINI ÇƏKMƏK

  əzizləmək, əziyyətinə, şıltaqlığına dözmək, hər istəyinə əməl etmək; ~ əldə gəzdirmək, nazı ilə oynamaq

  Tam oxu »
 • NAZİK DAMARINI TUTMAQ

  bax: damarını tutmaq (tapmaq).

  Tam oxu »
 • NƏ AĞ DEYİR, NƏ QARA

  susmaq, danışmamaq, dinməmək.

  Tam oxu »
 • NƏ AĞZI (HƏDDİ, HÜNƏRİ) VAR

  “ixtiyarı yoxdur”, “haqqı çatmır” mənalarında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ ALIB-VERƏCƏYİ VAR

  haqqında söhbət gedən şəxslə bağlı birinin işi, əlaqəsi, münasibəti olmadığını bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ BADAĞA GƏLİR, NƏ HODAĞA

  hər şeyə etiraz edən, heç bir fikri qəbul etməyən adamlar haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ BAŞINI AĞRIDIM

  sözün qısası, xülasə, müxtəsər desək.

  Tam oxu »
 • NƏ BORCUNA

  dəxli, aidiyyəti olmayan bir adamın işə qarışmasına mənfi münasibət bildirən ifadə; ~ nə işinə qalıb

  Tam oxu »
 • NƏ CORABA YAMAQDIR, NƏ TUMANA BAĞ

  bax: nə ölüyə hay verir, nə diriyə pay.

  Tam oxu »
 • NƏ DESƏN ÇIXAR

  “əmin olmamaq”, “güvənməmək”, “etibar etməmək” mənalarında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ DƏVƏ GÖRMÜŞƏM, NƏ DƏ QIĞINI

  “bu barədə heç nə bilmirəm”, “xəbərim yoxdur” mənalarında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ DƏVƏNİN SÜDÜ, NƏ ƏRƏBİN ÜZÜ

  bədxah, pisniyyətli adamdan uzaq gəzməyi, onun xeyir-şərindən kənar olmağı tövsiyə edərkən işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • NƏ ELƏYİM, NECƏ ELƏYİM DEMƏYƏSƏN

  “çətinə, çıxılmaza düşməyəsən” mənasında alqış bildirən ifadə; nitq etiketi.

  Tam oxu »
 • NƏ ƏTDİR, NƏ BALIQ

  heç nə ilə fərqlənməyən, aydın mövqeyi olmayan, xeyrə-şərə yaramayan, bacarıqsız adam haqqında işlədilən ifadə; ~ nə tüfəngə çaxmaqdır, nə sünbəyə tox

  Tam oxu »
 • NƏ GECƏSİ GECƏDİR, NƏ GÜNDÜZÜ GÜNDÜZ

  dayanmadan çalışan və ya narahat adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ GECƏSİ VAR, NƏ GÜNDÜZÜ

  bax: nə gecəsi gecədir, nə gündüzü gündüz.

  Tam oxu »
 • NƏ GÜNƏ QALIB

  arıqlamış və ya zahiri görünüşü pisləşmiş adam haqqında işlədilən ifadə; ~ nə kökə düşüb.

  Tam oxu »
 • NƏ HAVA ÇALSALAR, OYNAYIR

  başqasının dediyi ilə oturub-duran, öz fikri olmayan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ İNSİ VAR, NƏ CİNSİ

  qeyb olmaq; ~ yoxa çıxmaq, nə iyi tapıldı, nə piyi.

  Tam oxu »
 • NƏ İŞİNƏ QALIB

  bax: nə borcuna.

  Tam oxu »
 • NƏ İTİM AZIB

  şəxsin münasib bilmədiyi yerə getmək istəmədiyini bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ İYİ TAPILDI, NƏ PİYİ

  bax: nə insi var, nə cinsi.

  Tam oxu »
 • NƏ İZİ VAR, NƏ DƏ TOZU

  tamamilə, yerli-dibli yoxa çıxan bir şey haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ KÖKƏ DÜŞÜB

  bax: nə günə qalıb.

  Tam oxu »
 • NƏ ÖLÜYƏ HAY VERİR, NƏ DİRİYƏ PAY

  bacarıqsız, heç bir işə, xeyrə-şərə yaramayan adamlar haqqında işlədilən ifadə; ~ nə tüfəngə çaxmaqdır, nə sünbəyə toxmaq, nə ətdir, nə balıq

  Tam oxu »
 • NƏ TÜFƏNGƏ ÇAXMAQDIR, NƏ SÜNBƏYƏ TOXMAQ

  bax: nə ölüyə hay verir, nə diriyə pay.

  Tam oxu »
 • NƏ UCU VAR, NƏ BUCAĞI

  çox geniş, hüdudsuz, ucsuz-bucaqsız.

  Tam oxu »
 • NƏ VECİNƏ

  bir şeyə, bir hadisəyə laqeyd münasibəti əks etdirən ifadə.

  Tam oxu »
 • NƏ YARDAN DOYUR, NƏ ƏLDƏN QOYUR

  “nə rədd edir, nə də qəbul edir” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »