Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • GAH BAŞINA, GAH DÖŞÜNƏ VURMAQ

  yalvarıb-yaxarmaq, acizanə xahiş etmək.

  Tam oxu »
 • GAH NALA VURUR, GAH DA MIXA

  tez-tez tərəddüd edən, fikrini, mövqeyini qətiləşdirə bilməyən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • GECƏ GÖZÜ

  bax: gecənin bir aləmi.

  Tam oxu »
 • GECƏ KƏSMƏK

  adətən, toy gecələrində səhərə qədər yatmayıb şənlik etmək.

  Tam oxu »
 • GECƏ QARA, CÜCƏ QARA

  xəlvəti, gizli iş görmək üçün əlverişli şəraitin yarandığını bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • GECƏNİ GÜNDÜZƏ QATMAQ

  çox işləmək, həddindən artıq çalışmaq, gecə də, gündüz də işləmək.

  Tam oxu »
 • GECƏNİN BİR ALƏMİ

  gecədən xeyli keçmiş, gecəyarısı; ~ gecə gözü.

  Tam oxu »
 • GECƏSİ-GÜNDÜZÜ OLMAMAQ

  çalışmaq, işləmək, daim hərəkətdə olmaq.

  Tam oxu »
 • GECƏYƏ DÜŞMƏK

  gecə yol getməyə və ya çöldə qalmağa məcbur olmaq, gecələmək üçün yaşayış yerinə çata bilməmək, gecə yolda qalmaq

  Tam oxu »
 • GEN DÜNYA BAŞINA DAR OLMAQ

  kədər, fəlakət üz vermək, kədərlənmək, darıxmaq.

  Tam oxu »
 • GEN GƏZMƏK (DÜŞMƏK)

  uzaqlaşmaq, aralanmaq; ~ uzaq gəzmək.

  Tam oxu »
 • GEN YERİNİ DAR ELƏMƏK

  incitmək, bezdirmək; ~ boğaza yığmaq.

  Tam oxu »
 • GERİ ÇƏKİLMƏMƏK

  öz mövqeyini qorumaq, inadkar olmaq.

  Tam oxu »
 • GERİ DURMAQ

  mövqeyindən çəkilmək; arxasında durmamaq.

  Tam oxu »
 • GERİ DÜŞMƏK

  iqtisadi imkanı məhdudlaşmaq, zəifləmək, gəliri azalmaq; ~ ziyana düşmək, dala düşmək.

  Tam oxu »
 • GERİ GETMƏK

  getdikcə zəifləmək, pisləşmək; ~ dala getmək.

  Tam oxu »
 • GERİ QALMAQ

  köhnəfikirli olmaq, müasir tələblərə uyğunlaşa bilməmək.

  Tam oxu »
 • GERİ QALMAMAQ

  başqaları ilə ayaqlaşmaq, eyni bacarığa malik olmaq. 

  Tam oxu »
 • GERİ SALMAQ

  1. Maddi ziyan vurmaq, zərər çəkməsinə səbəb olmaq; ~ ziyana salmaq.  2. İrəliləməsinə, inkişafına mane olmaq

  Tam oxu »
 • GERİ VERMƏK

  slenq. qorxmaq, mövqeyindən geri çəkilmək; ~ dala durmaq.

  Tam oxu »
 • GERİYƏ ATMAQ

  1. İnkişafına mane olmaq, irəliləməsinin qarşısını almaq. 2. Ehtiyat üçün pul toplamaq.

  Tam oxu »
 • GERİYƏ QAPI QOYMAQ

  qəti qərar verməmək, körpüləri yandırmamaq, əl yeri qoymaq, sonradan məsələyə qayıtmaq imkanını saxlamaq

  Tam oxu »
 • GET-GƏLƏ DÜŞMƏK

  bir işi həll etmək üçün bir yerə çox gedib-gəlmək, süründürməçiliklə qarşılaşmaq; ~ təpik döymək.

  Tam oxu »
 • GET-GƏLƏ SALMAQ

  işini qəsdən uzatmaq, yubatmaq, süründürmək, gecikdirmək; ~ sabah-sabaha salmaq, dizin-dizin süründürmək, qapı dalına salmaq

  Tam oxu »
 • GETMƏ GÖZÜMDƏN, GEDƏRƏM ÖZÜMDƏN

  bir-birinə bağlı olan, bir-birini çox sevən, birgə oturub-duran adamların yaxınlıq, mehribanlıq dərəcəsini göstərmək üçün işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • GƏL-GƏL DEYİR

  zahiri görkəmi ilə diqqəti cəlb edən əşya və ya şəxs haqqında işlədilən ifadə; ~ könül oxşamaq.

  Tam oxu »
 • GƏLİŞ GƏLMƏK

  qorxutmaq, təpinmək, hədələmək; ~ hədə-qorxu gəlmək.

  Tam oxu »
 • GƏMİDƏN QAÇAN SİÇOVUL

  dar ayaqda aradan çıxan, xəyanətkar və nankor adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • GƏMİLƏRİ BATMAQ

  bax: dəryada gəmisi batmaq.

  Tam oxu »
 • GƏMİLƏRİ YANDIRMAQ

  geriyə yol qoymamaq; ~ körpüləri yandırmaq.

  Tam oxu »
 • GƏMİNİ ÇALXALAMAQ

  bax: ara qarışdırmaq.

  Tam oxu »
 • GİC ELƏMƏK

  bezdirmək; ~ təngə gətirmək, baş-beynini aparmaq, boğaza yığmaq, zəhlə aparmaq (tökmək).

  Tam oxu »
 • GİRDƏN DÜŞMƏK

  zəifləmək; ~ taqəti kəsilmək.

  Tam oxu »
 • GİRƏ KEÇMƏK

  tutulmaq; ~ ələ keçmək, tora düşmək, tələyə düşmək.

  Tam oxu »
 • GİRƏ VERMƏK

  şər işə qatmaq, heç nədən işə salmaq, ilişdirmək; ~ dolaşığa salmaq, feilə salmaq, zibilə salmaq.

  Tam oxu »
 • GİRƏVƏ DÜŞMƏK

  bax: fürsət düşmək.

  Tam oxu »
 • GİRƏVƏNİ ƏLDƏN BURAXMAQ (VERMƏK)

  bax: fürsəti əldən vermək.

  Tam oxu »
 • GİRƏVƏYƏ SALMAQ

  əlverişli şəraitdən faydalanmaq, fürsətdən bəhrələnmək.

  Tam oxu »
 • GİRİNƏ KEÇİRMƏK

  özününküləşdirmək, mənimsəmək; ~ təsiri altına salmaq, ələ keçirmək, çənginə keçirmək, pəncəsinə keçirmək

  Tam oxu »
 • GİRMƏYƏ SİÇAN DEŞİYİ AXTARMAQ

  bax: siçan deşiyi axtarmaq.

  Tam oxu »
 • GİZLƏNQAÇ OYNAMAQ

  münasibətlərdə qeyri-səmimi olmaq, dəqiq mövqe bildirməmək; hiylə, fənd, fırıldaq işlətmək; ~ nala-mıxa vurmaq

  Tam oxu »
 • GOPA BASMAQ

  bir şeyi, hadisəni çox şişirdərək mübaliğə ilə danışmaq, basıb-bağlamaq; ~ küyə basmaq (salmaq).

  Tam oxu »
 • GORU VAR Kİ, KƏFƏNİ DƏ OLSUN

  haqqında danışılan adamın ən adi şeylərə belə malik olmadığını bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • GORUNA APARMAYACAQSAN Kİ

  mal-dövlət toplayan, bir şeyi cidd-cəhdlə qoruyub saxlayan, onu başqalarına qıymayan adama müraciətlə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • GÖBƏK BAĞLAMAQ

  kökəlmək, ətlənmək; ~ ətə-qana dolmaq, ətə-cana gəlmək.

  Tam oxu »
 • GÖBƏYİNİ YERƏ SÜRTMƏK

  yalvarmaq, xahiş, minnət etmək.

  Tam oxu »
 • GÖL BAĞLAMAQ

  bir yerə yığılıb qalmaq, axmamaq (mayelər haqqında).

  Tam oxu »
 • GÖLƏ QƏLƏMƏ SANCMAQ

  zərərli, naqis işlər törətmək, kiməsə ziyan vurmaq.

  Tam oxu »
 • GÖNÜ SUYA VERMƏK

  işlәri korlamaq; mәğlub və ya təslim olmaq; bəkarəti pozulmaq.

  Tam oxu »
 • GÖNÜNƏ DÖŞƏMƏK

  bərk danlamaq; ~ qabırğasına döşəmək.

  Tam oxu »