Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • RADARA DÜŞMƏK

  slenq. arzu olunmayan hər hansı hərəkəti qeydiyyata alınmaq, bilinmək, fiksasiya olunmaq; ~ kameraya düşmək

  Tam oxu »
 • RAHAT BURAXMAMAQ

  incitmək, daim narahat etmək; ~ qır-saqqız olub yapışmaq.

  Tam oxu »
 • RAHAT DURMAMAQ

  bax: dinc durmamaq.

  Tam oxu »
 • RAHAT NƏFƏS ALMAQ

  ağır, məsuliyyətli bir işdən azad olmaq, yüngülləşmək; ~ çiynindən dağ götürülmək, üstündən ağır yük (dağ) götürülmək

  Tam oxu »
 • RAST GƏLMƏK

  təsadüf etmək, görmək; ~ rastına çıxmaq.

  Tam oxu »
 • RAST GƏTİRMƏK

  müvafiq, uyğun olmaq; ~ yerinə düşmək, işi düz gətirmək.

  Tam oxu »
 • RASTINA ÇIXMAQ

  bax: rast gəlmək.

  Tam oxu »
 • RAZI SALMAQ

  razı etmək, məmnun etmək; ~ razılıq almaq, ələ almaq, ələ gətirmək, yola gətirmək, ürəyini ələ almaq, qəlbinə yol tapmaq

  Tam oxu »
 • RAZILIQ ALMAQ

  müəyyən bir iş üçün müsbət cavab almaq; ~ razı salmaq, saqqızını oğurlamaq.

  Tam oxu »
 • RAZILIQ VERMƏK

  təklifi ilə razılaşmaq; ~ icazə vermək, yola gəlmək.

  Tam oxu »
 • REAKSİYA VERMƏMƏK

  soyuqqanlı olmaq, münasibət bildirməmək, əhəmiyyət verməmək; ~ baş qoşmamaq.

  Tam oxu »
 • REKORD QIRMAQ

  müəyyən sahədə ən böyük nailiyyət qazanmaq, əvvəlki nailiyyətləri kölgədə qoymaq.

  Tam oxu »
 • RELSƏ DÜŞMƏK

  dan. çətinlik və maneələrdən qurtarmaq, işləri sahmana düşmək; ~ yolu açılmaq, asfalta çıxmaq.

  Tam oxu »
 • RƏĞBƏT BƏSLƏMƏK

  meyil etmək, yaxınlıq etmək, bəyənmək, istəmək.

  Tam oxu »
 • RƏHBƏR TUTMAQ

  bir şeyə əsaslanmaq, nəyisə əsas götürmək.

  Tam oxu »
 • RƏHMƏ GƏLMƏK

  sərtliyi keçmək, mülayimləşmək; ~ insafa gəlmək, ürəyi yumşalmaq.

  Tam oxu »
 • RƏHMƏ GƏTİRMƏK

  bax: ürəyini yumşaltmaq.

  Tam oxu »
 • RƏHMƏT QAZANMAQ

  sağlığında savab işlər görmək, yaxşılıq etmək.

  Tam oxu »
 • RƏHMƏTƏ GETMƏK

  ölmək; ~ canını tapşırmaq, ruhunu təslim etmək.

  Tam oxu »
 • RƏHMİ GƏLMƏK

  acımaq, canıyananlıq etmək; ~ yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, ürəyi ağrımaq, canı yanmaq.

  Tam oxu »
 • RƏQABƏT APARMAQ

  hər hansı bir sahədə eyni məqsəd və mövqe uğrunda mübarizə aparmaq; üstünlük qazanmağa, irəli keçməyə cəhd etmək, kimdənsə geri qalmamağa çalışmaq, ya

  Tam oxu »
 • RƏML ATMAQ

  köhnə. gələcəkdə nə olacağını bilmək üçün müxtəlif üsullarla fala baxmaq.

  Tam oxu »
 • RƏNG VERİB RƏNG ALMAQ

  utanmaq, utanıb-qızarmaq, abır-həya etmək, özünü narahat hiss etmək; ~ rəngdən-rəngə düşmək.

  Tam oxu »
 • RƏNG VERMƏK

  başqa cür yozmaq, başqa məna vermək, mənalandırmaq.

  Tam oxu »
 • RƏNGDƏN-RƏNGƏ DÜŞMƏK

  bax: rəng verib rəng almaq.

  Tam oxu »
 • RƏNGDƏN-RƏNGƏ GİRMƏK

  öz cildini dəyişmək, özünü başqa cür göstərmək, mühitə uyğunlaşmaq; ~ dondan-dona girmək.

  Tam oxu »
 • RƏNGƏ-RUHA GƏLMƏK

  dirçəlmək, yaxşılaşmaq; ~ ruha gəlmək.

  Tam oxu »
 • RƏNGİ QAÇMAQ

  qorxudan, həyəcandan və s.-dən rəngi saralmaq, bənizi ağarmaq; ~ öfkəyə dönmək.

  Tam oxu »
 • RƏNGİ ÖZÜNƏ GƏLMƏK

  normal hala düşmək, halı yaxşılaşmaq.

  Tam oxu »
 • RƏNGİ-RUHU QAÇMAQ

  bax: rəngi qaçmaq.

  Tam oxu »
 • RƏVA GÖRMƏMƏK

  münasib, uyğun saymamaq, layiq bilməmək.

  Tam oxu »
 • RƏVAC VERMƏK

  səbəb olmaq, inkişaf etdirmək; irəlilətmək.

  Tam oxu »
 • RİQQƏTƏ GƏTİRMƏK

  təsirləndirmək, duyğulandırmaq, heyran etmək.

  Tam oxu »
 • RİSKƏ GETMƏK

  bax: odla oynamaq.

  Tam oxu »
 • ROLA GİRMƏK

  məqsədinə çatmaq üçün əsl niyyətini gizlədərək özünü başqa cür göstərmək; ~ cildə girmək, cildini dəyişmək, dona girmək, dondan-dona girmək

  Tam oxu »
 • ROMA PAPASINDAN ARTIQ KATOLİK OLMAQ

  müəyyən bir məsələdə həddindən artıq canfəşanlıq göstərmək.

  Tam oxu »
 • RUH DÜŞKÜNLÜYÜ

  bədbinlik, ümidsizlik, depressiya.

  Tam oxu »
 • RUH VERMƏK

  ruhlandırmaq, ilhamlandırmaq; ~ nəfəs vermək.

  Tam oxu »
 • RUHA GƏLMƏK

  dirçəlmək, canlanmaq, yaxşılaşmaq; ~ ruhu təzələnmək, rəngə-ruha gəlmək, cana gəlmək.

  Tam oxu »
 • RUHDAN DÜŞMƏK

  bədbinləşmək, həvəsi olmamaq; ~ əl-ayağı sustalmaq, əli boşalmaq, əli soyumaq, əl-ayağı soyumaq, əli işdən soyumaq, əlləri yanına düşmək, qol-qanadı q

  Tam oxu »
 • RUHDAN SALMAQ

  həvəsdən salmaq, marağını azaltmaq; ~ qol-qanadını qırmaq.

  Tam oxu »
 • RUHU BƏDƏNİNDƏN ÇIXMAQ

  ölmək, vəfat etmək.

  Tam oxu »
 • RUHU DA İNCİMƏMƏK

  xəbəri olmamaq, heç bir ağrı hiss etməmək.

  Tam oxu »
 • RUHU TƏZƏLƏNMƏK

  canlanmaq, bir şeydən şövqə gəlmək; ~ ruha gəlmək.

  Tam oxu »
 • RUHUNA YATMAQ

  ürəyincə olmaq, bəyənmək; ~ xoşuna gəlmək, ürəyinə yatmaq.

  Tam oxu »
 • RUHUNU OXŞAMAQ

  məftun etmək; ~ xoşuna gəlmək, ürəyinə yatmaq, ürəyini oxşamaq.

  Tam oxu »
 • RUHUNU TƏSLİM ETMƏK

  bax: canını tapşırmaq.

  Tam oxu »
 • RUZİGARI BƏD ƏSMƏK

  bəxti gətirməmək, günü-güzəranı pisləşmək; ~ taleyi üz çevirmək (döndərmək), qara yellər əsmək.

  Tam oxu »
 • RUZİGARI QARA GƏLMƏK

  həyatı, güzəranı ağır keçmək, pis yaşamaq.

  Tam oxu »
 • RUZİSİNİ ÇIXARMAQ

  gündəlik çörəkpulu qazanmaq.

  Tam oxu »