Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • LAF VURMAQ

  uzun-uzadı danışmaq, çərənləmək, boşboğazlıq etmək; ~ laqqırtı vurmaq, ağzı qızışmaq.

  Tam oxu »
 • LAĞA QOYMAQ

  istehza etmək, dolamaq; ~ araya qoymaq, ələ salmaq, məsxərəyə qoymaq, hoydu-hoyduya götürmək, məzhəkəyə qoymaq, süpürgə bağlamaq, vedrə bağlamaq, söz

  Tam oxu »
 • LAX ÇIXMAQ

  baş tutmamaq, düzəlməmək, nəticəsi olmamaq, zay olmaq; etibarı doğrultmamaq; ~ fıs çıxmaq.

  Tam oxu »
 • LAQQIRTI VURMAQ

  boş, mənasız danışmaq; ~ laf vurmaq.

  Tam oxu »
 • LAL AXMAQ

  səssiz, səs-küy çıxarmadan, sakit axıb getmək.

  Tam oxu »
 • LAL-KAR OTURMAQ

  susmaq, ağzını açmamaq, danışmamaq.

  Tam oxu »
 • LAS QALMAQ

  halsız olmaq, zəifləmək, yorulmaq; hərəkətsiz olmaq, yerə yatmaq, yatıb qalmaq; ~ yorğun düşmək.

  Tam oxu »
 • LAT-LÜT QALMAQ

  hər şeyi əlindən çıxmaq, tamam yoxsullaşmaq, kasıblaşmaq.

  Tam oxu »
 • LAVAŞ QIRAĞI SULAMAQ

  yaltaqlanmaq, müzakirə edilən bir mövzu haqqında məlumatı olmadan birinin tərəfini tutmaq.

  Tam oxu »
 • LAY BAĞLAMAQ

  bir-birinin üstünə yığılmaq, üst-üstə gəlmək.

  Tam oxu »
 • LAYLA DEMƏK

  arxayınlaşdırmaq, qəflətdə saxlamaq; ~ arxayın salmaq.

  Tam oxu »
 • LAYLASI AĞIYA DÖNMƏK

  uşağını itirmək, övlad acısı yaşamaq, gözüyaşlı qalmaq.

  Tam oxu »
 • LEŞİNİ YERƏ SƏRMƏK

  vurub yıxmaq, məğlub etmək; öldürmək.

  Tam oxu »
 • LƏBBEYK DEMƏK

  fərqinə varmadan hər deyiləni təsdiqləmək, yarınmaq, əmrə müntəzir olmaq.

  Tam oxu »
 • LƏC DÜŞMƏK

  bir məsələ üzərində kiminləsə barışmaz vəziyyətə gəlmək, düşmən olmaq, rəqib olmaq; ~ arası dəymək.

  Tam oxu »
 • LƏC SALMAQ

  ixtilaf, konflikt yaratmaq; vuruşdurmaq; ~ ara vurmaq, ara qatmaq, ara qarışdırmaq.

  Tam oxu »
 • LƏÇƏK ÖRTMƏK (BAĞLAMAQ)

  öz namusuna, şərəfinə, mənliyinə toxunacaq hərəkət etmək, qorxaqlıq göstərmək, şərəfsizliyi boynuna almaq

  Tam oxu »
 • LƏKƏ DÜŞMƏK

  adına, şöhrətinə, nüfuzuna xələl gəlmək.

  Tam oxu »
 • LƏKƏ GƏTİRMƏK

  hörmətinə, nüfuzuna zərbə dəymək; ~ ləkə salmaq.

  Tam oxu »
 • LƏKƏ SALMAQ

  hörmətinə, nüfuzuna xələl gətirmək; ~ ləkə gətirmək.

  Tam oxu »
 • LƏKƏ VURMAQ (YAXMAQ, ATMAQ)

  iftira demək, şər-böhtan söyləmək, şərləmək, haqqında mənfi rəy yaratmaq; ~ böhtan atmaq.

  Tam oxu »
 • LƏKƏNİ SİLMƏK

  bax: ləkəni yumaq.

  Tam oxu »
 • LƏKƏNİ YUMAQ

  səhv hərəkət, şər, böhtan və s. nəticəsində itirilmiş adını, nüfuzunu bərpa etmək, mənəvi bəraət almaq üçün çalışmaq

  Tam oxu »
 • LƏLƏLİK ETMƏK

  özünü canıyanan göstərmək, yaltaqlanmaq; ~ quyruq bulamaq.

  Tam oxu »
 • LƏLÖYÜN DÖYMƏK

  yalvarmaq, yalvarıb-yaxarmaq.

  Tam oxu »
 • LƏLÖYÜN GETMƏK

  bir şeyin həsrətində olmaq, həddindən artıq istəmək; ~ əldən getmək, əldən-ayaqdan getmək, həsrət çəkmək

  Tam oxu »
 • LƏNƏT OXUMAQ

  qarğımaq, qarğış etmək; ~ lənət yağdırmaq.

  Tam oxu »
 • LƏNƏT YAĞDIRMAQ

  bax: lənət oxumaq.

  Tam oxu »
 • LƏNGƏR VURMAQ

  səndələmək, ayağı bir-birinə dolaşmaq; ~ müvazinətini itirmək, müvazinətdən çıxmaq, səkkiz yazmaq, ayaqları dolaşmaq

  Tam oxu »
 • LƏRZƏYƏ DÜŞMƏK

  qorxmaq, əsmək, titrəmək; ~ təşvişə düşmək.

  Tam oxu »
 • LƏRZƏYƏ SALMAQ

  qorxutmaq, sarsıtmaq.

  Tam oxu »
 • LƏYAQƏTİNƏ SIĞIŞDIRMAMAQ

  şəxsiyyətinə, qüruruna  sığışdıra bilməmək, qəbul etməmək, özünə yaraşdırmamaq.

  Tam oxu »
 • LƏYAQƏTİNƏ TOXUNMAQ

  heysiyyətinə, qüruruna, mənliyinə toxunmaq, aşağılamaq; ~ mənliyinə toxunmaq, ləyaqətini tapdamaq.

  Tam oxu »
 • LƏYAQƏTİNİ SAXLAMAQ

  öz mənliyini, qürurunu qorumaq.

  Tam oxu »
 • LƏYAQƏTİNİ TAPDAMAQ

  təhqir etmək, alçaltmaq; ~ ləyaqətinə toxunmaq.

  Tam oxu »
 • LƏZGİHƏNGİ GƏLMƏK

  cəzalandırmaq, qorxutmaq; ~ dərs vermək.

  Tam oxu »
 • LƏZZƏT ALMAQ

  xoşlanmaq, hədsiz dərəcədə xoşuna gəlmək, bəyənmək, ürəyincə olmaq; ~ zövq almaq, həzz almaq.

  Tam oxu »
 • LƏZZƏT VERMƏK

  xoşhal, feyzyab olmaq; ~ zövqünü oxşamaq, ürəyinə yatmaq, ürəyini oxşamaq, könül oxşamaq.

  Tam oxu »
 • LƏZZƏTDƏN DÜŞMƏK

  əvvəlki dad və təravətini itirmək.

  Tam oxu »
 • LƏZZƏTİ GETMƏK (QAÇMAQ)

  əvvəlki ləzzəti, zövqü verməmək; ~ dadı qaçmaq.

  Tam oxu »
 • LƏZZƏTİNİ GÖRMƏK

  bir şeyin zövqünü, nəşəsini, dadını hiss etmək, duymaq.

  Tam oxu »
 • LIĞ VERMƏK

  son dərəcə çox olmaq; ~ zığ vermək (vurmaq).

  Tam oxu »
 • LIRT DÜŞMƏK

  çox yorulmaq; ~ heyi kəsilmək, taqətdən düşmək.

  Tam oxu »
 • LİCİMİ AXMAQ

  səliqəsiz, yaraşıqsız geyinmək; ~ üst-başı tökülmək.

  Tam oxu »
 • LOĞMA KƏSMƏK

  duz-çörək kəsmək, bir süfrədə çörək yemək.

  Tam oxu »
 • LOM UDMAQ

  dübbədüz və hərəkətsiz dayanmaq, tərpənməmək; ~ arşın udmaq.

  Tam oxu »
 • LORNAN ŞORA FƏRQ QOYMAMAQ

  bax: yağla şora fərq qoymamaq.

  Tam oxu »
 • LOV DÜŞMƏK

  1. Çaxnaşma, həyəcan düşmək, bir-birinə dəymək.  2. Cəncələ, bəlaya düşmək, problemlə qarşılaşmaq; ~ başına iş gəlmək

  Tam oxu »
 • LOV SALMAQ

  qarışıqlıq salmaq, aranı qarışdırmaq; ~ çaxnaşma salmaq.

  Tam oxu »
 • LÖVBƏR SALMAQ

  bir yerdə qərarlaşıb qalmaq, məskən salmaq; ~ qərar tutmaq (tapmaq).

  Tam oxu »