Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • FAKT QARŞISINDA QALMAQ

  danılmaz, təkzibedilməz arqumentlə üzləşmək, bu arqumentə qarşı çıxa bilməmək.

  Tam oxu »
 • FAL AÇMAQ

  gələcəkdən və ya keçmişdən xəbər vermək; ~ fala baxmaq.

  Tam oxu »
 • FAL APARIR

  toyuq yumurtladığı həmişəki yeri yaddan çıxardıqda işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • FALA BAXMAQ

  bax: fal açmaq.

  Tam oxu »
 • FARAĞAT DURMAMAQ (OTURMAMAQ)

  bax: dinc durmamaq (oturmamaq).

  Tam oxu »
 • FATIYA TUMAN ÇIXMAZ (OLMAZ)

  az, kifayət qədər olmadığını və ya çatmadığını bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • FATİHƏSİ OXUNMAQ (VERİLMƏK)

  sonu çatmaq, ləğv olunmaq, bərk cəzalanmaq; ~ işi bitmək, qanı getmək, kəlmeyi-şəhadəti oxunmaq, qəbri qazılmaq

  Tam oxu »
 • FEİLƏ SALMAQ

  hiylə işlədərək dolaşdırmaq, özünə tabe etmək; ~ girə vermək.

  Tam oxu »
 • FEİLİNƏ DÜŞMƏK

  kiminsə hiyləsinə aldanmaq, aldadılaraq ziyana düşmək, sadəlövh olmaq, hər sözə inanmaq.

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏTƏ DÜŞMƏK (DÜÇAR OLMAQ)

  həyatı üçün olduqca çətin, qorxulu və təhlükəli vəziyyətlə üzləşmək.

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏTƏ SÜRÜKLƏMƏK

  həyatı üçün təhlükə yaratmaq, çətin, qorxulu və dolaşıq vəziyyətə salmaq; ~ güllə qabağına vermək, ölümə vermək

  Tam oxu »
 • FƏLƏK GƏLSƏ DƏ

  bax: fələk göydən yerə ensə də.

  Tam oxu »
 • FƏLƏK GÖYDƏN YERƏ ENSƏ DƏ

  “qətiyyən, heç bir vəchlə, qəti surətdə, əsla” mənalarında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • FƏLƏK ÜZ DÖNDƏRDİ

  bax: bəxti qara gəlmək.

  Tam oxu »
 • FƏLƏK VURMAQ

  bəxti, taleyi gətirməmək.

  Tam oxu »
 • FƏLƏYİN BADINA GETMƏK

  1. Gözlənilməz hadisə (qəza və s.) nəticəsində dünyasını dəyişmək.  2. Heç nədən zərər çəkmək; imkanlarını, mövqeyini itirmək

  Tam oxu »
 • FƏLƏYİN ÇƏRXİ DÖNÜB

  “uğursuzluğa  düçar olmaq”, “işi düz gətirməmək”, “işləri tərs gətirmək” mənasında işlədilən ifadə; ~ bəxti dönmək

  Tam oxu »
 • FƏLƏYİN QƏZƏBİNƏ GƏLMƏK

  ciddi zərər çəkmək, fəlakətə düçar olmaq.

  Tam oxu »
 • FƏND İŞLƏTMƏK

  bir işdə müəyyən nəticəyə nail olmaq məqsədilə müxtəlif üsullardan istifadə etmək; ~ hiylə gəlmək (işlətmək), hiyləyə əl atmaq, əyri yola əl atmaq, kə

  Tam oxu »
 • FƏND QURMAQ

  birisinin işlərinə mane olmaq üçün plan hazırlamaq; ~ tələ qurmaq, hiylə gəlmək (işlətmək).

  Tam oxu »
 • FƏNDƏ SALMAQ

  aldatmaq; ~ tələyə salmaq, hiylə gəlmək (işlətmək).

  Tam oxu »
 • FƏRQ QOYMAMAQ

  eyni cür yanaşmaq, ayrı-seçkilik etməmək; ~ hamıya bir gözlə baxmaq, ayrı-seçkilik salmamaq.

  Tam oxu »
 • FƏRQİNƏ VARMAMAQ

  əhəmiyyət verməmək, diqqətə almamaq, heç bir fərq hiss etməmək.

  Tam oxu »
 • FƏRYAD ÇƏKMƏK (QOPARMAQ)

  ah-nalə, fəğan etmək; ~ fəryadı ərşə dayanmaq.

  Tam oxu »
 • FƏRYADI ƏRŞƏ DAYANMAQ

  bax: fəryad çəkmək (qoparmaq).

  Tam oxu »
 • FIRI ÇIXMAQ (YATMAQ)

  hirsi keçmək, sakitləşmək.

  Tam oxu »
 • FIRI TUTMAQ

  hirslənmək, qeyzlənmək, əsib-coşmaq.

  Tam oxu »
 • FIRILDAĞA ƏL ATMAQ

  bax: hiyləyə əl atmaq.

  Tam oxu »
 • FIRILDAQ GƏLMƏK

  bax: hiylə gəlmək (işlətmək).

  Tam oxu »
 • FIRILDAQ İŞLƏTMƏK

  bax: hiylə gəlmək (işlətmək).

  Tam oxu »
 • FIRT ELƏYİB BURNUNDAN DÜŞÜB

  oxşamaq, tam bənzəri olmaq mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • FIS ÇIXMAQ

  dan. ümidi doğrultmamaq, gözlənilən nəticəni verməmək; boş, mənasız olmaq; ~ boşa çıxmaq (getmək), lax çıxmaq

  Tam oxu »
 • FISI YATMAQ

  bax: köpü yatmaq.

  Tam oxu »
 • FİKİR APARMAQ

  bax: fikir götürmək.

  Tam oxu »
 • FİKİR ÇƏKMƏK (ELƏMƏK)

  qayğılı olmaq, qəm-qüssə etmək; ~ ürəyinə salmaq, ürəyini sıxmaq.

  Tam oxu »
 • FİKİR DƏRYASINA QƏRQ OLMAQ

  bax: fikir çəkmək (eləmək).

  Tam oxu »
 • FİKİR GÖTÜRMƏK

  qayğılanmaq, narahatlıq keçirmək, bir məsələ ilə bağlı dərindən düşünmək; ~ fikrə getmək, düşüncələrə dalmaq, fikir aparmaq

  Tam oxu »
 • FİKİR İRƏLİ SÜRMƏK

  bax: fikir yürütmək.

  Tam oxu »
 • FİKİR OYANMAQ

  rəy, qənaət formalaşmaq, nəsə aydınlaşmaq.

  Tam oxu »
 • FİKİR YÜRÜTMƏK

  mülahizələrini söyləmək, yeni, fərqli söz demək; ~ fikir irəli sürmək.

  Tam oxu »
 • FİKRƏ DÜŞMƏK

  niyyətində olmaq, bir iş görmək qərarına gəlmək.

  Tam oxu »
 • FİKRƏ GETMƏK

  fikirləşmək, düşünmək, fikrə dalmaq, düşüncələrə dalmaq.

  Tam oxu »
 • FİKRƏ GƏLMƏK

  qənaətini dəqiqləşdirmək, konkret qərara, nəticəyə gəlmək.

  Tam oxu »
 • FİKRƏ SALMAQ

  fikirləşməyə, düşünməyə məcbur etmək.

  Tam oxu »
 • FİKRİ ALT-ÜST OLMAQ

  qənaəti yanlış olmaq; düşündükləri baş tutmamaq.

  Tam oxu »
 • FİKRİ BAŞINDAN ÇIXARTMAQ

  nəyisə unutmaq.

  Tam oxu »
 • FİKRİ DAĞDA-DAŞDA OLMAQ

  dalğın, fikri yayğın halda olmaq, diqqəti orda-burda olmaq; ~ fikri özündə olmamaq.

  Tam oxu »
 • FİKRİ DAĞILMAQ

  1. Dərdini, kədərini unutmaq, pis fikirlərdən uzaqlaşmaq, rahatlanmaq.  2. Diqqətini cəmləyə bilməmək, fikri dağınıq olmaq; ~ diqqəti yayınmaq, fikri

  Tam oxu »
 • FİKRİ DOLAŞMAQ

  yaxşı fikirləşə bilməmək, dalğın olmaq; ~ beyni dumanlanmaq, fikri göylərdə olmaq.

  Tam oxu »
 • FİKRİ GÖYLƏRDƏ OLMAQ

  hərdəmxəyal olmaq, diqqətini cəmləyə bilməmək; ~  fikri özündə olmamaq, fikri dolaşmaq, fikri yayınmaq

  Tam oxu »