Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • XIRMAN DÖYMƏK

  taxılın dənələrini xüsusi alətlərlə sünbüldən ayırmaq.

  Tam oxu »
 • XIRTDAYA-XIRTDAYA QALMAQ

  bax: kəsilə-kəsilə qalmaq.

  Tam oxu »
 • XIŞI KÖTÜYƏ İLİŞMƏK

  işləri düz gətirməmək, maneə ilə üzləşmək.

  Tam oxu »
 • XİDMƏT GÖSTƏRMƏK

  hər hansı bir ehtiyac və tələbatı ödəmək; ~ qulluğunda dayanmaq (durmaq).

  Tam oxu »
 • XİFFƏT ÇƏKMƏK

  darıxmaq, kədərlənmək; ~ həsrət çəkmək, ürəyi sıxılmaq (qısılmaq), ürəyi qubar eləmək (bağlamaq), qulağı çəkilmək

  Tam oxu »
 • XİLAF ÇIXMAQ

  vədini, sözünü, əhdini pozmaq; əks mövqedə dayanmaq.

  Tam oxu »
 • XİRTDƏYƏ ÇIXMAQ

  çox, lap çox, həddən artıq olmaq.

  Tam oxu »
 • XİRTDƏYƏ YIĞMAQ

  çox incitmək, bezdirmək.

  Tam oxu »
 • XİRTDƏYİNƏ KEÇMƏK

  mane olmaq, imkan verməmək, incitmək.

  Tam oxu »
 • XİYAR ƏYRİ BİTİB

  narazılıq, söz-söhbət yarandıqda işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • XOF GÖTÜRMƏK

  qorxmaq, xoflanmaq; ~ vahimə basmaq, vahiməyə düşmək.

  Tam oxu »
 • XOFA SALMAQ

  qorxutmaq, hədələmək, xoflandırmaq.

  Tam oxu »
 • XOX GƏLMƏK

  qorxutmaq; ~ hədə-qorxu gəlmək.

  Tam oxu »
 • XORUZ BANLAMASA, SƏHƏR AÇILMAZ?!

  görülən işdə birinin əhəmiyyətini aşağılamaq, onsuz da bu işin həll olunacağını bildirmək məqsədilə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • XORUZ BURAXMAQ

  danışıqda və ya musiqi ifasında səhvə, yanlışlığa yol vermək, xaric oxumaq.

  Tam oxu »
 • XORUZ SƏSİ EŞİTMƏMİŞ

  yeni, çoxunun eşitmədiyi, görmədiyi, bilmədiyi.

  Tam oxu »
 • XORUZA YÜKLƏMƏK

  müflis etmək, var-yoxunu əlindən almaq, soymaq, talamaq.

  Tam oxu »
 • XORUZUN QUYRUĞU GÖRÜNMƏK

  yavaş-yavaş aşkara çıxmaq, əsas mətləbi duymaq; ~ cidanın ucu çuvaldan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XORUZUNU QOLTUĞUNA VERMƏK

  biabırçılıqla məğlub etmək; rüsvayçılıqla qovmaq; ~ şələsini qoltuğuna vermək, papağını qoltuğuna vermək

  Tam oxu »
 • XOŞ-BEŞ ELƏMƏK

  salamlaşmaq, kefini soruşmaq.

  Tam oxu »
 • XOŞ GƏLMƏK

  yaxşı təəssürat oyatmaq, bəyənilmək; ~ ürəyə yatmaq, göz oxşamaq.

  Tam oxu »
 • XOŞA GƏLMƏK

  bəyənilmək, xoş təsir bağışlamaq; ~ ürəyə yatmaq.

  Tam oxu »
 • XOŞUNA GƏLMƏK

  bəyənmək, istəmək, ürəyincə olmaq; ~ döşünə yatmaq, ürəyinə yatmaq, zövqünə yatmaq, könlünə yatmaq, ürəyi tutmaq, ürəyini oxşamaq, ruhunu oxşamaq, ruh

  Tam oxu »
 • XÖRƏYİ DEYİL

  bax: yemi deyil.

  Tam oxu »
 • İBARƏ SATMAQ

  qəliz, mürəkkəb, pafoslu danışmaq.

  Tam oxu »
 • İBRƏT ALMAQ (GÖTÜRMƏK)

  bir işdən, hadisədən özü üçün nəticə çıxarmaq; ~ dərs almaq (götürmək), gözünə su vermək, öz payını götürmək

  Tam oxu »
 • İBRƏT DƏRSİ VERMƏK

  həyatı başa salmaq, ağır, xoşagəlməz, pis hadisələrdən nəticə çıxarmağı öyrətmək.

  Tam oxu »
 • İCAZƏ ALMAQ

  razılıq istəmək.

  Tam oxu »
 • İCAZƏ VERMƏK

  razı olmaq, etiraz etməmək; ~ izin vermək.

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ GÖZ

  kütləvi informasiya vasitələrinin, ictimai qurumların cəmiyyətdə gedən proseslərə nəzarəti.

  Tam oxu »
 • İÇ ÜZÜ AÇILMAQ

  mənfi xasiyyəti, əsl siması tanınmaq.

  Tam oxu »
 • İÇALATINI YANDIRMAQ

  davamlı surətdə alkoqol qəbul etmək, nə gəldi içmək.

  Tam oxu »
 • İÇƏRİ SALMAQ

  həbs etmək, dustaqxanaya salmaq.

  Tam oxu »
 • İÇƏRİ VERMƏK

  dərdini gizli saxlamaq, ürəyini heç kəsə açmamaq, dərdini heç kimə bildirməmək; ~ ürəyinə salmaq.

  Tam oxu »
 • İÇƏRİYƏ ÖTÜRMƏK

  acgözlüklə yemək, tikələri bütöv udmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİ İÇİNİ KƏSMƏK

  daxilən əsəbiləşmək, hədsiz gərgin olmaq, dinə bilməmək; ~ dişi bağırsağını kəsmək.

  Tam oxu »
 • İÇİ QAN AĞLAMAQ

  daxilən sarsıntı və iztirab keçirmək.

  Tam oxu »
 • İÇİ OD TUTUB YANMAQ

  dərdini izhar edə bilməmək; ~ içi yanmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİ YANMAQ

  1. Çox susamaq, susuzluqdan dili boğazına çəkilmək; ~ ciyəri yanmaq, dil-dodağı qurumaq.  2. Üzülmək, dərdini izhar edə bilməmək; ~ içi od tutub yanma

  Tam oxu »
 • İÇİM ÖZÜMÜ YANDIRIR, ÇÖLÜM ÖZGƏNİ

  zahirən xoşbəxt, gülərüz, şən, qayğısız görünən, lakin daxilən əzab çəkən, dərdini heç kimə deyə bilməyən adamın özü haqqında söylədiyi ifadə

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏ İTMƏK

  hədsiz böyük və geniş olmaq; ~ at min, çap.

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏ ÜZMƏK

  bol olmaq, çox olmaq, yaxşı yaşamaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏN KƏSİLMƏK

  bax: içindən qovrulmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏN QƏNBƏRQULU ÇIXMAQ

  bax: qənbərqulu çıxmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏN QOVRULMAQ

  acığını, hirsini və ya başqa bir hissini açıb deyə bilmədiyi üçün çox əzab və iztirab keçirmək; ~ içindən kəsilmək

  Tam oxu »
 • İÇİNƏ İŞLƏMƏK

  çox təsir etmək; ~ dərinə işləmək.

  Tam oxu »
 • İÇİNƏ QURD DÜŞMƏK

  şübhələnmək, narahat olmaq, həyəcanlanmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNƏ OD SALMAQ

  son dərəcə narahat etmək; ~ nalı oda qoymaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNƏ SALMAQ

  problemini, dərdini gizli saxlamaq, heç kimə bildirməmək; ~ ürəyinə salmaq, içəri vermək.

  Tam oxu »
 • İÇİNİ BOŞALTMAQ

  ürəyindən keçənləri demək; ~ ürəyini boşaltmaq.

  Tam oxu »