Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • XEYİR-BƏRƏKƏTİ ÇƏKİLMƏK

  ruzisi azalmaq, evə alınan ruzinin bərəkəti olmamaq; ~ süfrəsinə haram əli dəymək.

  Tam oxu »
 • XEYİR-DUA VERMƏK

  səadət, xoşbəxtlik arzulamaq, uğurlar diləmək; ~ haqqını halal etmək, halallıq vermək.

  Tam oxu »
 • XEYİR GƏLƏN YERƏ PAPAQ (BARMAQ) TIXAMAQ

  özünə ziyan vurmaq, öz xeyrini bilməmək; ~ işıq gələn yerə barmaq tıxamaq.

  Tam oxu »
 • XEYİR GÖRMƏK

  mənfəət götürmək, faydalanmaq, xeyir eləmək; ~ xeyrini görmək.

  Tam oxu »
 • XEYİR GÜDMƏK

  bax: maraq güdmək.

  Tam oxu »
 • XEYİR İŞ

  toy, nişan, şənlik.

  Tam oxu »
 • XEYİR OLA!

  gözlənilməz təklifə, xəbərə, davranışa etiraz və təəccüb bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • XEYİR TAPMAQ

  fayda görmək, ürəyincə olmaq; ~ işi düz gətirmək.

  Tam oxu »
 • XEYİR VERMƏK

  mənfəət qazandırmaq, fayda vermək.

  Tam oxu »
 • XEYRƏ-ŞƏRƏ YARAMAQ

  xeyirdə-şərdə iştirak etmək, başqalarının dərdinə şərik olmaq, kiminsə köməyinə, hayına yetmək.

  Tam oxu »
 • XEYRİ DƏYMƏK (KEÇMƏK)

  faydası olmaq, xeyri olmaq; ~ yaxşılığı dəymək.

  Tam oxu »
 • XEYRİNİ GÖRMƏK

  bax: xeyir görmək.

  Tam oxu »
 • XEYRİNİ-ŞƏRİNİ BİLMƏMƏK

  yaxşı ilə pisi, zərərlə xeyiri ayırmamaq.

  Tam oxu »
 • XƏBƏR ALMAQ

  soruşmaq, bilmək istəmək.

  Tam oxu »
 • XƏBƏR ÇIXMAMAQ

  heç bir soraq gəlməmək, heç bir xəbər eşidilməmək.

  Tam oxu »
 • XƏBƏR TUTMAQ

  məlumat almaq, məlumat əldə etmək, xəbərdar olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏBƏR VERMƏK

  məlumatlandırmaq, bildirmək, xəbərdar etmək, çatdırmaq; ~ qulağına çatdırmaq.

  Tam oxu »
 • XƏBƏRİ ÜSTÜNƏ GƏLMƏK

  ölmək.

  Tam oxu »
 • XƏCALƏT ÇƏKMƏK

  qüsurunu, nöqsanını bilib utanmaq; çox utanmaq, çox sıxılmaq, abır-həya etmək; ~ ət tökmək, bir köynək ət tökmək, tər tökmək, yerə girmək, ar gəlmək,

  Tam oxu »
 • XƏCALƏT VERMƏK

  hər hansı yaxşı hərəkəti ilə utandırmaq.

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTDƏN YERƏ GİRMƏK

  bərk utanmaq; ~ diri-diri qəbrə girmək, bir köynək ət tökmək, üzünə baxa bilməmək.

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTİNDƏN ÇIXMAQ

  yaxşılıq müqabilində nəsə bağışlamaq, vermək, qarşılıq olaraq bir şey verməklə və ya etməklə əvəzini çıxmaq

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLİ QALMAQ

  birinin yaxşılığının əvəzini çıxa bilmədiyi və ya verdiyi vədi yerinə yetirə bilmədiyi üçün sıxılmaq, utanmaq, üzüqara olmaq

  Tam oxu »
 • XƏLBİRƏ DÖNDƏRMƏK

  dəlmə-deşik etmək; ~ şadaraya döndərmək.

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏ SU DAŞIMAQ

  vaxtını boş yerə sərf etmək, mənasız işlə məşğul olmaq; ~ yaba ilə dovğa içmək.

  Tam oxu »
 • XƏLƏL GƏLMƏK

  ziyanı, zərəri, mənfi təsiri olmaq; pozulmaq; eyibli, nöqsanlı olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏLƏL GƏTİRMƏK

  nöqsanlı hərəkəti ilə işə ziyan vurmaq; ~ kölgə salmaq.

  Tam oxu »
 • XƏMİRİ HAQDAN YOĞRULMAQ

  taleyi ilahidən gəlmək, haqq adamı olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏMİRİ HARAMLIQLA YOĞRULMAQ

  nadürüst olmaq, halal-haram bilməmək. 

  Tam oxu »
 • XƏMİRİ SIYIQ (YUMŞAQ)

  tez yumşalan, üzüyola, iradəsi zəif olan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • XƏMİRİNƏ HARAM MAYA QATMAQ

  haram yolla dolanmaq, nadürüstlük etmək, öz halal zəhməti ilə yaşamamaq.

  Tam oxu »
 • XƏMİRLƏRİ BİR TORPAQDAN GÖTÜRÜLMƏK (YOĞRULMAQ)

  xasiyyətləri eyni, yaxın, oxşar olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏNCƏR-BIÇAĞA ÇIXMAQ

  davaları kəskin şəkil almaq, bir-birini xəncər və ya bıçaqla vurmaq dərəcəsinə gəlmək.

  Tam oxu »
 • XƏNCƏR-BIÇAQ OLMAQ

  qatı düşmən olmaq, qanlıbıçaq olmaq; ~ ölüb-öldürməyə çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XƏNCƏRİNİN QAŞI DÜŞMƏZ

  hər hansı işi, hərəkəti özünə sığışdırmayan adam haqqında tənə ilə işlədilən ifadə; ~ qılıncının qaşı düşməz

  Tam oxu »
 • XƏRC APARMAQ

  çox xərc tələb etmək, pul sərf etmək; ~ baha başa gəlmək, əli cibində olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏRCƏ-BORCA DÜŞMƏK

  borc pul almağa, borca düşməyə məcbur olmaq; ~ ziyana düşmək, borc içində üzmək.

  Tam oxu »
 • XƏRCƏ DÜŞMƏK

  pul xərcləmək məcburiyyətində qalmaq; ~ xərc çəkmək.

  Tam oxu »
 • XƏRCƏ SALMAQ

  pul xərcləməyə məcbur etmək; ~ ziyana salmaq, belinə yükləmək.

  Tam oxu »
 • XƏRCİ BORCUNU ÖDƏMƏMƏK

  qoyduğu mayadan gəlir götürə bilməmək, gəlir əldə edə bilməmək, mayasını güclə çıxartmaq; ~ mayası batmaq

  Tam oxu »
 • XƏSARƏT YETİRMƏK

  zərbə vurmaq, yaralamaq, əzmək, zədələmək; ~ zərər yetirmək, xətər yetirmək.

  Tam oxu »
 • XƏSTƏ DÜŞMƏK (YATMAQ)

  xəstələnmək, azarlanmaq; ~ yorğan-döşəyə düşmək.

  Tam oxu »
 • XƏŞİLƏ DÖNDƏRMƏK

  korlamaq, zay eləmək, bir-birinə qatıb-qarışdırmaq; döymək, əzişdirmək; ~ salamat yer qoymamaq, xəşilini çıxarmaq

  Tam oxu »
 • XƏŞİLİNİ ÇALMAQ

  öldürmək; ~ işini bitirmək.

  Tam oxu »
 • XƏŞİLİNİ ÇIXARMAQ

  bax: xəşilə döndərmək.

  Tam oxu »
 • XƏTDƏ QAL

  slenq. “bir saniyə, bir dəqiqə gözlə” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • XƏTƏR DƏYMƏK

  bax: ziyana düşmək.

  Tam oxu »
 • XƏTƏR YETİRMƏK

  bax: xəsarət yetirmək.

  Tam oxu »
 • XƏTİR-HÖRMƏT QOYMAQ

  bax: hörmət qoymaq.

  Tam oxu »
 • XƏTİR-HÖRMƏT SAXLAMAQ

  bir-birinə hörmət eləmək, səmimi olmaq, güzəşt eləmək; ~ xətir qoymaq.

  Tam oxu »