Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÖZ

  əvəz. 1. Şəxsinə, özünə aid olan, xas olan, mənsub olan. Öz kitabı. Öz şeyi. Öz yerindən durmaq. Öz vətəninə qayıtmaq

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINA

  zərf Öz bildiyi kimi, heç kəsdən soruşmadan, icazə almadan. Sabir … söz verdi ki, bir də özbaşına belə yerə çıxmaz

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINALIQ

  is. Hər hansı bir işdə qanuna, intizama, qəbul olunmuş nizam və qaydaya zidd hərəkət; başlı-başınalıq

  Tam oxu »
 • ÖZBƏK

  is. Özbəkistan Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən türkdilli xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • ÖZBƏKCƏ

  sif. və zərf Özbək dilində. Özbəkcə öyrənmək. Özbəkcə qəzet

  Tam oxu »
 • ÖZCƏ

  sif. Özünə aid olan; özünün. Özcə işinlə məşğul ol. – [Şahpəri:] Mən hesabdarzad hesaba alan deyiləm

  Tam oxu »
 • ÖZCÜYƏZ

  əvəz. “Öz”dən oxş. [Gülöyşə Sənubərə:] Qoy özcüyəzi görüşsün, danışsın. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • ÖZƏK

  is. 1. Bitki gövdəsinin və ya kökünün daha yumşaq olan daxili mərkəzi hissəsi. 2. Çibanın, çirkli yaranın ortasında olan bərk iltihablı hissə

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLƏMƏ

  “Özəkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLƏMƏK

  f. Özək əmələ gəlmək, özək bağlamaq. Çiban özəkləyib

  Tam oxu »
 • ÖZƏKLİ

  sif. Özəyi olan, özək bağlamış

  Tam oxu »
 • ÖZFƏALİYYƏT

  is. İncəsənətdə (musiqi, teatr, xor və s.) peşəkar olmayan şəxslərin bədii yaradıcılıq fəaliyyəti. Özfəaliyyət dərnəkləri

  Tam oxu »
 • ÖZGƏ

  sif. 1. Başqa, digər. Özgə məsələ. Özgə vaxt gələrsən. – Bundan əlavə, dəxi Yusif şahda həzar gunə özgə eyblər tapdılar

  Tam oxu »
 • ÖZGƏYERLİ

  is. Yad, başqa yerli, gəlmə; yadelli

  Tam oxu »
 • ÖZGÜN

  sif. Özünəməxsus, özünə xas olan, orijinal. Sabir, İran tacirlərinin alayarımçıq işlərini, verdikləri vədə xilaf çıxmalarını özgün tərzdə tənqid edərə

  Tam oxu »
 • ÖZLƏMƏ

  “Özləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖZLƏMƏK

  f. şair. Bir daha görmək və ya qovuşmaq arzusunda olmaq; görmək istəmək, arzulamaq, həsrətində olmaq

  Tam oxu »
 • ÖZLÜ

  sif. Yapışqanlı, yapışqan kimi; yarımqatı. Özlü maddə

  Tam oxu »
 • ÖZLÜLÜK

  is. Yapışqanlılıq, qatılıq. Məhlulun özlülük dərəcəsi

  Tam oxu »
 • ÖZLÜYÜNDƏ

  zərf 1. Öz fikrində, öz aləmində, öz düşüncəsində, öz-özlüyündə. Özlüyündə fikirləşmək. – Tapdıq özlüyündə sevindi ki, nə yaxşı ki, müəllim gəlib çıxm

  Tam oxu »
 • ÖZÜAÇILAN

  sif. Öz-özünə açılan, avtomatik surətdə açılan. Özüaçılan qapılar

  Tam oxu »
 • ÖZÜBOŞALDAN

  sif. Banı yana və ya arxaya çevrilməklə özü yükünü boşaldan (avtomaşın haqqında). Yükünü özüboşaldan avtomobil

  Tam oxu »
 • ÖZÜL

  is. Bünövrə, təməl, əsas. Binanın özülü. – Qoyuldu özüllər, boylandı tağlar; Tikildi divarlar, şumal dirəklər

  Tam oxu »
 • ÖZÜLLÜ

  sif. Özülü olan, bünövrəli

  Tam oxu »
 • ÖZÜLSÜZ

  sif. Özülü, bünövrəsi olmayan; bünövrəsiz, təməlsiz. Bina tez uçular özülsüz olsa; Əməl də düz olar şüur düz olsa

  Tam oxu »
 • ÖZÜMÜNKÜ

  1. əvəz. Özüm(üz)ə aid olan, özüm(üz)ə məxsus olan; mənimki, bizimki. Kitablar özümü(zü)nküdür. 2. İs

  Tam oxu »
 • ÖZÜMÜZÜNKÜ

  1. əvəz. Özüm(üz)ə aid olan, özüm(üz)ə məxsus olan; mənimki, bizimki. Kitablar özümü(zü)nküdür. 2. İs

  Tam oxu »
 • ÖZÜNDƏNBƏY

  is. zar. Özünü böyük göstərməyə çalışan adam. Özündənbəyin biridir

  Tam oxu »
 • ÖZÜNDƏNGETMƏ

  is. Hissini, huşunu itirmə; qəşş etmə, ürəkkeçmə

  Tam oxu »
 • ÖZÜNƏBƏY

  bax özündənbəy

  Tam oxu »
 • ÖZÜNƏXİDMƏT

  is. Özü-özünə xidmət etmə, öz məişət və s. ehtiyaclarını özü təmin etmə. Özünəxidmət mağazası

  Tam oxu »
 • ÖZÜNƏNƏZARƏT

  is. Öz hərəkətinə, işinə, səhhətinə nəzarət etmə. Özünənəzarət həkim nəzarətini tamamlayan mühüm vasitədir

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜÇƏKƏN

  sif. Özünü başqalarından yüksək tutan; lovğa, təkəbbürlü, özünü dartan. Əsədüddövlə təkəbbürlü, özünüçəkən, ağızdan cəfəng bir adam idi

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜDARTAN

  bax özünüçəkən

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜİDARƏ

  is. 1. Hər hansı bir təşkilatın, cəmiyyətin, təsərrüfat, yaxud inzibat vahidinin və s. öz daxili işlərini yerli qüvvələrlə həll etmə hüququ

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜQORUMA

  f. Özünü təhlükədən, zərbədən və s.-dən mühafizə etmə, qoruma. Zədələnmənin qarşısını almaq üçün qoruma və özünüqoruma tədbirlərinin çox böyük əhəmiyy

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜMÜDAFİƏ

  is. Özünü hər hansı bir təhlükədən, hücumdan, düşmən hərəkətlərindən öz qüvvəsi ilə müdafiə etmə. Özünümüdafiə tədbirləri

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜMÜŞAHİDƏ

  is. Öz üzərində müşahidə aparma, öz-özünü müşahidə etmə; öz hərəkətləri, hissləri, fikirləri üzərində müşahidə aparma

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜNKÜ

  1. əvəz. Özünə məxsus olan, özünə aid olan. Paltar özününküdür. 2. İs. mənasında. Öz adamı, öz qohumu, öz yaxını, yaxud öz şeyi, öz fikri və s

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜTƏNQİD

  is. Öz işindəki nöqsanları aradan qaldırmaq üçün öz səhvlərini göstərərək tənqid etmə. Tənqidi və özünütənqidi genişləndirmək

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜTƏRBİYƏ

  is. Özünü tərbiyə etmə

  Tam oxu »
 • ÖZÜYAZAN

  sif. Hər hansı göstəriciləri avtomatik surətdə qeyd edən. Özüyazan cihaz

  Tam oxu »
 • ÖZÜYERİYƏN

  sif. Öz dartı qüvvəsi ilə hərəkət edən. Özüyeriyən kombayn

  Tam oxu »
 • P

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi üçüncü hərfi. bax pe

  Tam oxu »
 • PAÇA

  is. [fars. paçə – kiçik ayaq] 1. Bədənin, iki qıçın arasındakı hissəsi. Ördək qaz yerişi yeriyəndə paçası aralı qalar

  Tam oxu »
 • PAÇABƏND

  is. [fars.] : paçabənd etmək (eləmək) – bax paçalamaq. [Mirzə Səttar:] Xux, yeyərsiz məni, çox böyük adamlar gəlir, onları paçabənd eyləyib qoyaram al

  Tam oxu »
 • PAÇALAMA

  “Paçalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PAÇALAMAQ

  f. Paçasından tutmaq; yapışmaq, paçabənd etmək. Nuşapəri xanım səbir eləyə bilməyib tez yorğan-döşəkdən durdu, qarını paçalayıb, qoydu dizinin altına

  Tam oxu »
 • PADAR

  is. Türk tayfalarından birinin adı və həmin tayfaya mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • PADŞAH

  is. [fars.] 1. Hökmdar, imperator, şah, sultan. Qoy səndən kiçiklər çapsınlar, sən çapma. Yalnız böyük padşahların qarşısında ad qazanmaq və ya özünü

  Tam oxu »