Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • HA

  Nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: a) saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir

  Tam oxu »
 • HA₃

  əvəz. 1. Qeyri-müəyyən zaman və ya yer bildirir; hansı. Məşədi Əsgər dinməzsöyləməz qapıdan çıxıb yola düşdü

  Tam oxu »
 • HA

  Ziddiyyət bildirən ədat – ki. Nə olsun, adımız olubdur qoçaq; Ceyran ha deyilik ovçudan qaçaq. H.K.Sanılı

  Tam oxu »
 • HABELƏ

  zərf Bunun kimi, bu cür, belə; həmçinin. İrəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir-iki yüzü ancaq dərsə gedir

  Tam oxu »
 • HACƏT

  is. [ər.] 1. Ehtiyac, lüzum. Bu qədər söhbətə nə hacət. Təfərrüata hacət yoxdur. – Yox, yazmaram! Amma hələ qoy yazım; Hacət olsa, bundan belə yazmara

  Tam oxu »
 • HACI

  is. [ər.] din. Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad. Hacısan, məşhədisən, sahibimizsən, ağasan; İstəyirsən həmi qırxıb bizi, həm də sağasan?

  Tam oxu »
 • HACIBƏRİBAX

  is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı. [Minayə] bir neçə il əvvəl hacıbəribax deyilib arvadlar arasında çox modda

  Tam oxu »
 • HACILEYLƏK

  1. bax leylək. Bahar çağı hacıleyləklər; Qaranquşlar gələrmiş. R.Rza. 2. zar. Uzundraz, boyu həddindən artıq uzun adam haqqında

  Tam oxu »
 • HACIMƏNƏBAX

  is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı. [Minayə] bir neçə il əvvəl hacıbəribax deyilib arvadlar arasında çox modda

  Tam oxu »
 • HACIYATMAZ

  is. Aşağı tərəfi ağır olduğu üçün həmişə dik duran uşaq oyuncağının adı: gəlincik

  Tam oxu »
 • HAÇA

  is. və sif. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı, habelə haçalanmanın başlandığı yer. Alçaq əncir ağacının əyri haçasında oturan iki nə

  Tam oxu »
 • HAÇABAŞ

  sif. Başı haça şəklində olan. Haçabaş dağ. Haçabaş dəyənək. – Əllərində haçabaşlı, uzun çomaq tutmuş uşaqlar sağım yerindən xeyli aşağıda duran qoyun

  Tam oxu »
 • HAÇABAŞLI

  sif. Başı haça şəklində olan. Haçabaş dağ. Haçabaş dəyənək. – Əllərində haçabaşlı, uzun çomaq tutmuş uşaqlar sağım yerindən xeyli aşağıda duran qoyun

  Tam oxu »
 • HAÇABUYNUZ

  sif. Buynuzu haça şəklində olan. Haçabuynuz qoç. Haçabuynuz buğa

  Tam oxu »
 • HAÇABUYNUZLU

  sif. Buynuzu haça şəklində olan. Haçabuynuz qoç. Haçabuynuz buğa

  Tam oxu »
 • HAÇADIRNAQ

  sif. Dırnağı haça olan, qoşadırnaq (inək, qoyun və s. heyvanlar haqqında). Yanında balası o haçadırnaq; Əlvan çiçəkləri ipçin yolardı; Məmələri dadlı

  Tam oxu »
 • HAÇADIRNAQLI

  sif. Dırnağı haça olan, qoşadırnaq (inək, qoyun və s. heyvanlar haqqında). Yanında balası o haçadırnaq; Əlvan çiçəkləri ipçin yolardı; Məmələri dadlı

  Tam oxu »
 • HAÇADİL

  sif. Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s. haqqında). Qədimdən bizim eldə sınanmış bir məsəl var; “Ulduz gö

  Tam oxu »
 • HAÇADİLLİ

  sif. Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s. haqqında). Qədimdən bizim eldə sınanmış bir məsəl var; “Ulduz gö

  Tam oxu »
 • HAÇAQ

  bax havaxt. Haçaq yola düşürsən? Qatar haçaq gəlir? – Əlimdən bıçaq düşdü; Bilmədim haçaq düşdü; Viran qalsın qəriblik; Yar məndən qaçaq düşdü

  Tam oxu »
 • HAÇAQUYRUQ

  sif. Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M

  Tam oxu »
 • HAÇAQUYRUQ

  is. bot. Çoxillik sünbüllü ot. bax kornet

  Tam oxu »
 • HAÇAQUYRUQLU

  sif. Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M

  Tam oxu »
 • HAÇALAMA

  “Haçalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HAÇALAMAQ

  f. Haça kimi iki yerə ayırmaq. …Sözünü qurtarıb yenə saqqalını haçaladı. S.M.Qənizadə

  Tam oxu »
 • HAÇALANMAQ

  1. məch. İki yerə ayrılmaq, bucaq şəklində iki istiqamətdə uzanmaq (yol, çay və s. haqqında). Kəndə çatanda yol haçalandı

  Tam oxu »
 • HAÇALAŞMA

  “Haçalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HAÇALAŞMAQ

  bax haçalanmaq. Şiddətli küləklərin nəticəsində qayalar get-gedə sivriləşir, haçalaşırdı. S.Vəliyev. Yol haçalaşanda Muxtar əlini sağ tərəfə tuşlayıb

  Tam oxu »
 • HAÇALI

  sif. Haça şəklində olan, haçası olan. Haçalı yol. – [Uşaq] qarşıdakı zirvəsi haçalı qayalar başında qara qanadlarını açıb yüksəlmək istəyər … buludu g

  Tam oxu »
 • HAÇAN

  “Haçaq”ın deyiliş forması. [Rza bəy:] Söylə görüm, toy haçandır? Ü.Hacıbəyov. Nur zülmətsiz haçan oldu? Zülmətdən nur içən oldu! M

  Tam oxu »
 • HAÇANDAN-HAÇANA

  zərf Nəhayət, axırda, çox vaxt keçəndən sonra. Haçandanhaçana gəlib çıxdı. – [Gülnaz] haçandanhaçana xatırladı ki, bu gəncə parkda iki-üç dəfə rast gə

  Tam oxu »
 • HAÇASAQQAL

  sif. Saqqalı haça şəklində olan. Haçasaqqal qoca. – Haçasaqqal bir kişi üçüncü zəngi çalan kimi salondakı neft lampalarının işığını azaltdı, zal qaran

  Tam oxu »
 • HAÇASAQQALLI

  sif. Saqqalı haça şəklində olan. Haçasaqqal qoca. – Haçasaqqal bir kişi üçüncü zəngi çalan kimi salondakı neft lampalarının işığını azaltdı, zal qaran

  Tam oxu »
 • HADİSƏ

  is. [ər.] 1. İctimai və ya şəxsi həyatda vaqe olan, baş verən hal; əhvalat, vaqiə, vəqə. Bütün bu hadisələr yanaşı oturan adamların təsəvvürlərində ca

  Tam oxu »
 • HAF

  is. zool. Gecələr çox iti uçan, işığa gələn uzunxortumlu kəpənək. ◊ Haf kimi – gözlənilmədən, cəld, özünü birdən çarparaq

  Tam oxu »
 • HAFİZ

  is. [ər.] köhn. 1. Qoruyan, saxlayan, mühafizə edən. 2. Quranı əzbər bilən adam

  Tam oxu »
 • HAFİZƏ

  is. [ər.] Bir şeyi zehnində, yadında saxlama və yenidən təsəvvüründə canlandırma qabiliyyəti; yaddaş

  Tam oxu »
 • HAFİZƏLİ

  sif. Yaxşı hafizəsi, yaddaşı olan; yaddaşlı. Salmanın verdiyi məlumatlardan Maya onun gözəl hafizəli və ayıq fikirli adam olduğunu görürdü

  Tam oxu »
 • HAFİZƏSİZ

  sif. Hafizəsi, yaddaşı olmayan və ya zəif olan; yaddaşsız, unutqan, huşsuz. Hafizəsiz qoca

  Tam oxu »
 • HAFİZƏSİZLİK

  is. Hafizəsi, yaddaşı olmayan və ya zəif olan adamın halı; yaddaşsızlıq, unutqanlıq, huşsuzluq. [Cinayətov:] Bay sənin… – deyə donquldandı

  Tam oxu »
 • HAİL₂

  sif. [ər.] köhn. 1. Qorxunc. 2. Azman, nəhəng

  Tam oxu »
 • HAİL₁

  is. [ər.] köhn. 1. Dəyişmiş, dəyişilmiş, dəyişdirilmiş. 2. Maneə. 3. Çəpər, hasar. 4. məc. Əngəl

  Tam oxu »
 • HAİZ

  sif. [ər.] köhn. 1. Sahib, yiyə. 2. Əhatə edən

  Tam oxu »
 • HAKƏZA

  zərf [ər.] köhn. Beləcə, bu surətdə

  Tam oxu »
 • HAKİM

  is. [ər.] 1. hüq. Məhkəmə orqanlarında baxılan iş haqqında hökm və ya qərar çıxaran vəzifəli şəxs. Xalq hakimi

  Tam oxu »
 • HAKİMİYYƏT

  is. İdarə etmək hüququ, siyasi hökmranlıq. Hakimiyyətin ilk illəri. Hakimiyyəti ələ keçirmə. Hakimiyyət başına gəlmək

  Tam oxu »
 • HAKİMLİK

  is. 1. bax hakimiyyət. 2. idm. Hakimin (2-ci mənada) öz vəzifəsini ifa etməsi. O, dəfələrlə beynəlxalq yarışların hakimliyində iştirak etmişdir

  Tam oxu »
 • HAQQ₁

  [ər.] 1. sif. Doğru, düz, düzgün, həqiqi. Haqq iş. – Nahaq söz od vurar qəlbə, fəqət haqq söz keçər daşdan

  Tam oxu »
 • HAQQ₂

  is. [ər.] 1. Allah, Tanrı. Tək-tək ayılan varsa da, haqq dadıma çatsın; Mən salim olum, cümlə cahan batsa da, batsın

  Tam oxu »
 • HAQQ-ƏDALƏT

  is. [ər.] Ədalət, insaf. Səninləyəm, haqq-ədalət, səninləyəm; Milli qürur, milli qeyrət, səninləyəm! M

  Tam oxu »