Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • HM

  nida. 1. Şübhə, istehza bildirir. Hm, sən də orada idin? 2. Bir söz demək istərkən çətinlik çəkdikdə və ya tərəddüd etdikdə işlənir – hə

  Tam oxu »
 • HO

  təql. İşlək qaramalı hərəkətə gətirmək və ya qovmaq üçün işlədilir. Ho-ho! – deyə alçaqboylu, çalsaqqallı, gün altında işləməkdən əl və üzü qaralmış a

  Tam oxu »
 • HO-HA

  bax ho. Ho-ho var dağa qaldırar, ho-ho var dağdan endirər. (Məsəl). Məşədi Ağakişi gedib çıxır vəlin üstə və “ho-ho” deyə-deyə başlayır öküzləri sürmə

  Tam oxu »
 • HO-HO

  təql. İşlək qaramalı hərəkətə gətirmək və ya qovmaq üçün işlədilir. Ho-ho! – deyə alçaqboylu, çalsaqqallı, gün altında işləməkdən əl və üzü qaralmış a

  Tam oxu »
 • HO-HO

  bax ho. Ho-ho var dağa qaldırar, ho-ho var dağdan endirər. (Məsəl). Məşədi Ağakişi gedib çıxır vəlin üstə və “ho-ho” deyə-deyə başlayır öküzləri sürmə

  Tam oxu »
 • HODAQ

  is. məh. Kotana qoşulan öküz. Qəhrəman … hodaq sürməkdə … Rüstəmə kömək edirdi. S.Rəhimov. Poladı qaytarıb kotan hodağı sürməyə göndərdilər

  Tam oxu »
 • HODAQÇI

  is. məh. Kotana qoşulan öküzün başını çəkən adam. Hodaqçılar [aqronomun] böyük adam olduğunu düşünüb, öküzləri yana vurdular

  Tam oxu »
 • HOHOLAMA

  “Hoholamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HOHOLAMAQ

  f. dan. İnəyi, öküzü, kəli hərəkətə gətirmək və ya yerişini artırmaq üçün “ho-ho” deyə səs çıxarmaq. Tərxan … əlində nar çubuğu irəli keçirdi və ağır

  Tam oxu »
 • HOQQA₁

  is. [ər.] 1. Əl zirəkliyi ilə çıxarılan cürbəcür oyunlar. 2. məc. Kələk, fırıldaq, fənd, hiylə. Bu nə hoqqadır? Hoqqası baş tutmadı

  Tam oxu »
 • HOQQA₂

  is. [ər.] köhn. Tiryək çəkənlərin işlətdiyi xüsusi qəlyan və onun başına keçirilən borucuq. …İki uşaq bu dəfə iki podnosda firuzə başlı hoqqa və maşa

  Tam oxu »
 • HOQQABAZ

  is. [ər. hoqqa və fars. …baz] 1. Əl cəldliyi ilə cürbəcür oyunlar göstərən adam, hoqqa çıxardan; oyunbaz

  Tam oxu »
 • HOQQABAZLIQ

  is. 1. Hoqqabazın (1-ci mənada) işi, sənəti; əl zirəkliyi ilə cürbəcür şeylər göstərmə. Qəhqəhə, əlçalanların qarışıq ovuc səsləri, Zeynalın əlli cürə

  Tam oxu »
 • HOLAVAR

  is. folk. Cütçülərin, əkinçilərin oxuduqları mahnı (şifahi xalq ədəbiyyatı növü). Kotançıların holavarları, otbiçənlərin çobanbayatısı … Budağı valeh

  Tam oxu »
 • HOLAVARLAMA

  “Holavarlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HOLAVARLAMAQ

  f. Holavar oxumaq, holavar çəkmək. [Qoca:] Ay balam, niyə Allahın gözündən düşmüsən, bir holavarla, qoy öküz işin çəmini tapsın, – dedi

  Tam oxu »
 • HOLL

  [ing.] İctimai binalarda istirahət və ya gözləmə üçün böyük otaq, zal, salon

  Tam oxu »
 • HOLLAND

  is. Hollandiyanın (Niderlandiyanın) əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • HOLLANDCA

  sif. və zərf Holland dilində. Hollandca-azərbaycanca lüğət. Hollandca öyrənmək

  Tam oxu »
 • HOLLANDİYALI

  is. Hollandiyanın (Niderlandiyanın) əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • HOMEOPÁT

  [yun.] Homeopatiya üsulları ilə müalicə edən həkim

  Tam oxu »
 • HOMEOPATİ́K

  sif. [yun.] Homeopatiya ilə bağlı olan, homeopatiya üsulları tətbiq edən. Homeopatik müalicə

  Tam oxu »
 • HOMEOPÁTİYA

  [yun. homoios – oxşar, bənzər və pathos – xəstəlik] Böyük dozaları sağlam adamda müalicə edilən xəstəlik əlamətlərinə oxşar əlamətlər törədən dərmanla

  Tam oxu »
 • HOMOGEN

  sif. [yun.] Eyni cinsli, bir cinsli

  Tam oxu »
 • HOMOSEKSUALİ́ZM

  [yun. homos – oxşar, bənzər və lat. sexualis – cinsi] Öz cinsindən olan adama qeyri-təbii cinsi meyil

  Tam oxu »
 • HOP

  təql. Birdən və cəld qalxıb sıçramağı anladır. Hop yerindən sıçradı. Hop qalxdı. // Zərf mənasında. Birdən, o saat, cəld, dərhal, bir anda

  Tam oxu »
 • HOP-HOP

  bax şanapipik. Bu oxuyan quş hop-hopdur; Qulaq asın siz hop-hopa. M.Dilbazi

  Tam oxu »
 • HOPDURMA

  “Hopdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HOPDURMAQ

  f. Tədricən canına çəkmək, sormaq, udmaq. Torpaq suyu yaxşı hopdurur. – Gil layları gil məhlulu suyunu hopdurmadığına görə, quyu qazılarkən bu laylar

  Tam oxu »
 • HOPDURMAYAN

  sif. Rütubəti, suyu canına çəkməyən, su keçməyən, su buraxmayan. Su hopdurmayan parça

  Tam oxu »
 • HOPDURUCU

  sif. Hopma qabiliyyəti olan, canına çəkən, soran. Hopdurucu lay. Hopdurucu maddə. Hopdurucu torpaq

  Tam oxu »
 • HOPDURULMA

  “Hopdurulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HOPDURULMAQ

  “Hopdurmaq”dan məch. [Natiq] ətir hopdurulmuş (f.sif.) dəsmalını çıxarıb, … qulaqlarının dalında gəzdirdi

  Tam oxu »
 • HOPLAŞMA

  “Hoplaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HOPLAŞMAQ

  qarş. Atılıb-düşmək, oynaşmaq. Uşaqlar hoplaşırdılar. – Ətrafında qoyun-quzu hoplaşar; Oynar, coşar, mələr, yenə toplaşar

  Tam oxu »
 • HOPLATMA

  “Hoplatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HOPLATMAQ

  f. dan. Atıb-tutmaq, oynatmaq. Uşağı hoplatmaq. – [Şeyx Sənan yuxuda gördüyü şeyx haqqında:] Sanki bir tifl idim… Qucaqlayaraq; Bir zaman öpdü, sevdi,

  Tam oxu »
 • HOPMA

  “Hopmaq”dan f.is. Meşələr qarın tez əriməsinə mane olur, yerüstü suların axmasını azaldır ki, bu da rütubətin torpağa hopmasına səbəb olur

  Tam oxu »
 • HOPMAQ

  f. Canına, içinə keçmək; sorulmaq. Su torpağa yaxşı hopur. – Hopduqca səhranın gövdəsinə su; Tərlədi qaxsımış bir bədən kimi

  Tam oxu »
 • HOPPA

  təql. Balaca uşağı qoltuqlarından, ya qollarından tutub hoppandırdıqda deyilən söz

  Tam oxu »
 • HOPPANA-HOPPANA

  zərf Hoppanaraq, sıçrayaraq, atlanaraq, atlana-atlana. Hoppana-hoppana pilləkənləri çıxmaq. – Üzü sarıqlı [şəxs] qoltuqlarında iki çəlik, qarğa kimi h

  Tam oxu »
 • HOPPANDIRMA

  “Hoppandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HOPPANDIRMAQ

  f. Atlandırmaq. Bizlərdə qorxaq atı çaydan hoppandırmaq üçün belə tələsik çıxan … səslərlə acıqlanarlar

  Tam oxu »
 • HOPPANIŞ

  is. Hoppanma işi; hoppanma, atlanma, tullanma, atlanış. Bir hoppanışla arxı keçmək

  Tam oxu »
 • HOPPANIŞMA

  “Hoppanışmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HOPPANIŞMAQ

  qarş. Hoppanmaq, atılmaq, atlanmaq, sıçraşmaq (çoxları haqqında). Uşaqlar təpədən hoppanışdılar. – [Nərgiz] hürküşüb suya hoppanışan (f

  Tam oxu »
 • HOPPANMA

  “Hoppanmaq”dan f.is. Pərdə qalxanda iki əcinnə üstdən hoppanma oynayırlar. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • HOPPANMAQ

  f. 1. Atlanmaq, tullanmaq, sıçramaq, atılmaq. Sanki canavar bir adamın üstünə hoppanmaq və qanını sormaq istəyirdi

  Tam oxu »
 • HOR

  dan. bax hovur. [Çopo:] Ceyniz biriki hor söhbət eləyib, ayağa durdu. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • HORMON

  [yun. hormaino – hərəkətə gətirirəm] fiziol. Daxili sekresiya vəzilərinin hazırladığı (və qana ifraz etdiyi) aktiv fizioloji maddə

  Tam oxu »