Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • HE

  “H” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • HECA

  is. [ər.] Sözdə bir dəfə nəfəs verməklə tələffüz olunan səs və ya səs birləşməsi. Sözü hecalara ayırmaq

  Tam oxu »
 • HECA-HECA

  zərf Hecalara ayıraraq, hecalayaraq, hecalarla. Heca-heca oxumaq

  Tam oxu »
 • HECALAMA

  “Hecalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HECALAMAQ

  f. Hecalarla, hecalara ayıraraq oxumaq; höccələmək

  Tam oxu »
 • HEÇ

  zərf [fars.] 1. Qətiyyən, əsla, bilmərrə, büsbütün. Bu barədə heç təsəvvürüm yoxdur. Bu hadisədən heç xəbərim yoxdur

  Tam oxu »
 • HEÇ-HEÇƏ

  zərf Hər iki tərəf üçün uduşsuz və ya məğlubiyyətsiz (müxtəlif oyunlarda, yarışlarda). Fit verilir, qurtarır oyun heç-heçə

  Tam oxu »
 • HEÇ-PUÇ

  is. [fars.] Heç bir əhəmiyyəti, xeyri, mənası olmayan şey, boş şey. Məsələ heç-puç üstündə başlayan söhbətdə deyil

  Tam oxu »
 • HEÇLİK

  is. 1. Yoxluq, fanilik, ədəm, mövcud olmama (varlıq ziddi). Ölüm bir iblisdir, həyat bir mələk! Varlığı izləyir heçlik kölgətək

  Tam oxu »
 • HEGELÇİ

  is. Hegel fəlsəfəsi tərəfdarı (bax hegelçilik)

  Tam oxu »
 • HEGELÇİLİK

  [xüs. is.-dən] İdealist dialektika nəzəriyyəsinin əsasını qoymuş alman filosofu Hegelin dünyagörüşü; Hegel fəlsəfəsi əsasında təşəkkül tapmış idealist

  Tam oxu »
 • HEGEMÓN

  [yun.] Hegemonluq edən; rəhbər, başçı

  Tam oxu »
 • HEGEMONİ́ZM

  [yun.] Hegemonluq iddiasında olma, hegemonluğa can atma, özünü hegemon kimi aparma

  Tam oxu »
 • HEGEMONLUQ

  is. Birincilik, rəhbərlik; gücdə, təsirdə üstünlük; hakimiyyət, ağalıq

  Tam oxu »
 • HEKAYƏ

  is. [ər.] 1. Rəvayət şəklində kiçik ədəbi nəsr əsəri. Mirzə Cəlilin hekayələri. – Ədibin kəskin publisist qələmi “Pir” kimi çox realist bədii hekayədə

  Tam oxu »
 • HEKAYƏÇİ

  is. 1. Hekayə yazan yazıçı. Ə.Haqverdiyev gözəl hekayəçidir. 2. Rəvayətçi, hekayə, rəvayət danışan adam

  Tam oxu »
 • HEKAYƏÇİLİK

  is. Hekayə yazma sənəti. Romançılıq və hekayəçilik həyat və tarixi təhrif etmək deyil, onu bədii şəkildə vermək deməkdir

  Tam oxu »
 • HEKAYƏT

  is. [ər.] Əhvalat, sərgüzəşt, qəziyyə; hekayə. Mən çəlik ürəkli bir yeni gəncəm; Dildən-dilə düşmüş hekayətim var

  Tam oxu »
 • HEKAYƏYAZAN

  is. və sif. bax hekayəçi 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • HEKTAR

  [yun. hekaton – yüz və area – sahə] Metr sistemində 10.000 m2-ə bərabər sahə ölçüsü

  Tam oxu »
 • HEKTO...

  [yun. hekaton – yüz] Ölçü vahidi bildirən mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub, “yüz”, “yüz dəfə” mənasını ifadə edir; məs

  Tam oxu »
 • HEKTOQRAF

  [yun. hekaton – yüz və grapho – yazıram] Yazı maşınında və ya əllə yazılmış yazını və şəkli çoxaltmaq üçün sadə çap aləti

  Tam oxu »
 • HELİO...

  [yun. helios – günəş] Mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub, günəşə, yaxud günəş şüalarına aidliyi bildirir; məs

  Tam oxu »
 • HELİOTÉXNİKA

  [yun. helios və technike] Texnikanın, günəş enerjisinin sənaye və məişətdə istifadə edilməsi ilə məşğul olan sahəsi

  Tam oxu »
 • HELİUM

  is. [yun.] kim. Sıfır qrupundan kimyəvi element

  Tam oxu »
 • HELMİNTOLÓGİYA

  [yun. helma – parazit, qurd, bağırsaqqurdu və logos – elm] Tüfeyli qurdlardan və onların törətdiyi xəstəliklərdən bəhs edən elm

  Tam oxu »
 • HEMATOGÉN

  [yun. haima – qan və genos – doğuş] Dərman preparatı; qliserin və şərabda həll olunmuş məhlul

  Tam oxu »
 • HEMATOLOGİYA

  is. [yun.] tib. Qanın tərkibini və xüsusiyyətini öyrənən elm sahəsi

  Tam oxu »
 • HEMOQLOBİ́N

  [yun. haima – qan və lat. globus – kürəcik] Qana qırmızılıq verən maddə (qan kürəciklərinin əsas tərkib hissəsi olub, orqanizmdə oksigeni və karbonu t

  Tam oxu »
 • HEPATİT

  is. [yun.] tib. Qara ciyərin iltihabı

  Tam oxu »
 • HERBÁRİ

  [lat. herbarius – bitkiyə aid] Qurudulmuş bitki kolleksiyası

  Tam oxu »
 • HERİK

  is. k.t. Payızda şumlanıb dincə qoyulma. Qarğıdalıdan sonra əkilmiş buğdanın dəni herik edilmiş zəmidə yetişdirilən buğdanın dənindən ağır olur

  Tam oxu »
 • HERMAFRODİT

  is. [yun.] Kişi və qadın əlamətləri olan insan və ya heyvan

  Tam oxu »
 • HERÓQLİF

  [yun.] İdeoqrafik yazı sistemində heca və ya səs bildirən fiqurlu işarə. Heroqlif yazısı. Heroqliflər müxtəlif sayda qrafik ünsürdən təşkil olunur

  Tam oxu »
 • HERS

  [xüs. is.-dən] fiz. Rəqs tezliyinin ölçü vahidi

  Tam oxu »
 • HERSÓQ

  [alm.] Qərbi Avropada yüksək zadəgan, knyaz titulu. // Belə titulu olan adam. // Orta əsrlərdə iri feodal

  Tam oxu »
 • HERSOQLUQ

  is. 1. Başında hersoq duran feodal dövləti. 2. Hersoq titulu

  Tam oxu »
 • HESAB

  is. [ər.] 1. Hər hansı hesablamanın rəqəmlərlə ifadə olunan nəticəsi; say, miqdar. Əgərçi bizim qoşunumuz da hesab və ədəddə taifeyi-Osmaniyyədən kəm

  Tam oxu »
 • HESABAALMA

  is. Hesablama, siyahıyaalma yolu ilə bir şeyin miqdarını, sayını, ədədini müəyyənləşdirmə. Malları hesabaalma

  Tam oxu »
 • HESABAGƏLMƏZ

  sif. Hesablanması, sayılması mümkün olmayan; saysız-hesabsız, hesaba gəlməyən

  Tam oxu »
 • HESABAGƏLMƏZLİK

  is. Sayı-hesabı olmama; saysızlıq, hədsizlik

  Tam oxu »
 • HESABAT

  is. [ər. “hesab” söz. cəmi] 1. Öz işi, verilən tapşırığı yerinə yetirməsi, yaxud apardığı tədqiqatın nəticəsi və s

  Tam oxu »
 • HESABCIL

  sif. Hər şeyin hesabına gedən, hesablamağı yaxşı bacaran, hesabını bilən. Hesabcıl adam

  Tam oxu »
 • HESABDAR

  is. [ər. hesab və fars. …dar] Hesabdarlıq işçisi, mütəxəssisi. [Fərhad] bir il, iki il hesabdar, ferma müdiri, mühasib olmuşdu

  Tam oxu »
 • HESABDARLIQ

  is. 1. Hesablar üzrə əməliyyat uçotu aparılması; mühasibat (buxalteriya) uçotu. 2. Hesabdar vəzifəsi

  Tam oxu »
 • HESABİ

  sif. və zərf [ər.] dan. Düz, doğru, haqlı. Hesabi tələb. – [Teymur ağa:] Bu hesabi sözdür, amma yalqız bu ehtimal ilə xatircəm olmaq olmaz

  Tam oxu »
 • HESABLAMA

  “Hesablamaq”dan f.is. Hesablama işləri. Hesablamanın nəticəsi. // Sif. mənasında. Hesablamaq üçün olan hesablayıcı

  Tam oxu »
 • HESABLAMAQ

  f. 1. Hesablama işi aparmaq, sayıb yekunlaşdırmaq. Xərclədiyi pulu hesablamaq. Əməkgünlərini hesablamaq

  Tam oxu »
 • HESABLANMA

  “Hesablanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • HESABLANMAQ

  “Hesablanmaq”dan məch. Layihənin xərci hesablandı. – Ulduzların həyatı milyard illərlə hesablanır… “Günəşin tarixi”

  Tam oxu »