Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • LİLLƏNMƏK

  Lil vurulmaq, lilli suya salınmaq. Balışın üzü lillənib

  Tam oxu »
 • LİLLƏNMƏK₁

  f. 1. Bulanmaq, bulanıq hala gəlmək. Gah köpüklənib lillənən, gah çılğın kimi dillənən; Bəzən sakit-sakit axıb; Gündüz kimi durulan Kür! R

  Tam oxu »
 • LİLLƏNMİŞ

  f.sif. Lil vurulmuş, lilli suya salınmış. Lillənmiş köynək

  Tam oxu »
 • LİLLƏŞMƏ

  “Lilləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİLLƏŞMƏK

  bax lillənmək

  Tam oxu »
 • LİLLİ₂

  sif. Lil vurulmuş; sinkalı. Lilli paltar

  Tam oxu »
 • LİLLİ₁

  sif. Lehməli, bulanıq, batlaqlı, palçıqlı, lil qarışıq. Lilli çay. Lilli göl. – Lilli gölmələri qurudan ellər; Kəhriz sularının gözündən içər

  Tam oxu »
 • LİLLİLİK

  is. Lilli olma; lehməlilik, bulanıqlıq. Suyun lillilik dərəcəsi

  Tam oxu »
 • LİLPAR

  is. bot. Sulu yerlərdə bitən yarpaqlı ot bitkisi. Çayın vadisi dərə boyu yamyaşıl bir zeh kimi uzanıb gedir və yuxarılarda gözdən itirdi

  Tam oxu »
 • LİMÁN

  [yun.] 1. Sahil boyunda qurunun tədricən çökdüyü yerlərdə dəniz suyunun geniş çay mənsəblərini basması nəticəsində əmələ gələn dayaz dəniz körfəzi

  Tam oxu »
 • LİMANÇI

  is. Limanda işləyən adam, liman işçisi. Limançıların əmək müvəffəqiyyətləri

  Tam oxu »
 • Lİ́MFA

  [lat. lympha – təmiz su] fiziol. İnsan və onurğalı heyvan orqanizminin hüceyrəarası boşluqlarını dolduran, bütün toxuma və hüceyrələrinə qida daşıyan

  Tam oxu »
 • LİMFATİK

  sif. [lat.] Limfaya aid olan. Limfatik sistem. Limfatik vəzi

  Tam oxu »
 • LİMFOSİTLƏR

  [lat. lympha – təmiz su və yun. kytos – hüceyrə] fiziol. İnsan və onurğalı heyvanların orqanizmində ağ qan hüceyrələri növlərindən biri

  Tam oxu »
 • LİMİT

  [lat. limites – sərhəd] Bir şeyi işlətmək, bir şeydən istifadə etmək üçün icazə verilən norma, miqdar; son hədd

  Tam oxu »
 • LİMİTLƏMƏ

  “Limitləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİMİTLƏMƏK

  f. Limit, hədd, dərəcə təyin etmək, norma müəyyənləşdirmək

  Tam oxu »
 • LİMİTLƏNMƏ

  “Limitlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİMİTLƏNMƏK

  f. Hər hansı bir şeyin işlədilməsinə hədd, dərəcə təyin edilmək, norma qoyulmaq

  Tam oxu »
 • LİMİTLƏŞDİRMƏ

  “Limitləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİMİTLƏŞDİRMƏK

  f. Hər hansı bir şeyin işlənməsinə hədd, dərəcə təyin etmək, norma qoymaq. Aztapılan mallar limitləşdirilmişdir

  Tam oxu »
 • LİMİTLƏŞMƏ

  “Limitləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİMİTLƏŞMƏK

  bax limitlənmək

  Tam oxu »
 • LİMON

  is. [yun.] Subtropik yerlərdə bitən həmişəyaşıl sitrus ağacı və bu ağacın yumurtaşəkilli turşməzə, sarı meyvəsi

  Tam oxu »
 • LİMONÁD

  [fr.] Tərkibində limon və ya başqa meyvə şirəsi olan sərinlədici şirin içki. Limonad zavodu. Bir stəkan limonad içmək

  Tam oxu »
 • LİMONÇU

  is. Limon ağacı əkib-becərməklə məşğul olan adam, mütəxəssis

  Tam oxu »
 • LİMONÇULUQ

  is. Limon əkib-becərməklə məşğul olma

  Tam oxu »
 • LİMONLU

  sif. 1. Limon ağacı əkilmiş, limon ağacı olan. Limonlu həyət. – Odur ki, arvad, azı on min evdə bahar düzəltmişəm, sarı limonlu bağçalar salmışam, gül

  Tam oxu »
 • LİMONLUQ

  is. Limon ağacları əkilmiş yer. Limonluğu belləmək

  Tam oxu »
 • LİMUZİ́N

  [fr.] Üstüörtülü minik avtomobili növü

  Tam oxu »
 • LİNC

  sif. 1. aşp. Dəm almayıb bir-birinə yapışan düyü. Gülmə gülünc olana; Bir aşı linc olana; Gülürsən də gülgilən; Qulağı dinc olana

  Tam oxu »
 • LİNCLİK

  is. dan. Günəşdən, yorğunluqdan əzginlik, ölgünlük, süstlük

  Tam oxu »
 • LİNÇ

  Linç məhkəməsi – ABŞ-da adətən zəncilərə və inqilabçı fəhlələrə vəhşicəsinə divan tutma, məhkəməsiz cəza vermə (XVIII əsrdə yaşamış irqçi Ç

  Tam oxu »
 • LİNÇLƏMƏ

  “Linçləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİNÇLƏMƏK

  f. Linç məhkəməsi üsulu ilə cəzalandırmaq, amansızcasına divan tutmaq

  Tam oxu »
 • LİNÇLƏNMƏ

  “Linçlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİNÇLƏNMƏK

  məch. Linç məhkəməsi üsulu ilə cəzalandırılmaq, amansızcasına divan tutulmaq

  Tam oxu »
 • LİNG

  is. Ağır şeyləri qaldırmaq, bərk yeri qazımaq və başqa məqsədlər üçün istifadə edilən bir ucu şiş, bir ucu isə iti, uzun, ağır dəmir alət

  Tam oxu »
 • LİNG-LİNGİ

  is. Bir ayaq üstə atıla-atıla oynanılan uşaq oyunu

  Tam oxu »
 • LİNGCİK

  is. Kiçik ling, balaca ling. Lingciklə işləmək

  Tam oxu »
 • LİNGLƏMƏ

  “Lingləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LİNGLƏMƏK

  f. Linglə qaldırmaq, altına ling salaraq yerindən tərpətmək. Daşı lingləmək

  Tam oxu »
 • LİNKOR

  [rus. “линейный корабль” ixtisarı] Dəniz döyüşündə müxtəlif gəmi növlərini məhv etmək və düşmənin sahil obyektlərinə artilleriya zərbəsi endirmək üçün

  Tam oxu »
 • LİNQAFON

  is. [lat.] Qrammofon vallarına və ya maqnitofon lentlərinə yazılmış dil kursu

  Tam oxu »
 • LİNOLEUM

  [lat. linum – kətan və oleum – yağ] Döşəmə üçün polimer örtük materialı

  Tam oxu »
 • LİNOLEUMLU

  sif. Linoleumla örtülmüş, linoleum vurulmuş. Linoleumlu döşəmə

  Tam oxu »
 • LİNOTİ́P

  [lat. – linea – xətt və yun. typos – iz, surət] mətb. köhn. Kitab, jurnal və qəzet mətnlərini yığmaq üçün qurğuşundan sətirtökən yığı maşını

  Tam oxu »
 • LİNOTİPÇİ

  is. Linotipdə işləyən mətbəə işçisi

  Tam oxu »
 • LİNOTİPÇİLİK

  is. Linotipçinin işi, sənəti

  Tam oxu »
 • Lİ́NZA

  [alm.] bax ədəsə 2-ci mənada. Qabarıq linza. Silindrik linza

  Tam oxu »