Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • LUİDOR

  is. [fr.] Fransada qızıl sikkə (6-7 qramlıq təmiz qızıl)

  Tam oxu »
 • LUMU

  dan. bax limon. Qazı Məşədi ilə xudahafiz edib dedi: – Məşədi, lumu, mürəbbə, əlbəttə, yadından çıxmasın

  Tam oxu »
 • LUMULU

  bax limonlu. Hətta namaz vaxtı da mömin müsəlmanın fikri və zikri dolu olar iskəncəbi ilə, lumulu çay ilə

  Tam oxu »
 • LUNATİK

  [rus.] Lunatizmi olan adam

  Tam oxu »
 • LUNATİ́ZM

  [rus.] Gecə yuxusu zamanı qeyri-şüuri halda gəzməkdən və başqa avtomatik hərəkətlər etməkdən ibarət xəstəlik halı

  Tam oxu »
 • LUNOXOD

  is. [rus.] Ay səthində tədqiqatlar aparmaq üçün xüsusi aparat

  Tam oxu »
 • LUNOMOBİL

  [rus.] Ayda avtomatik surətdə elmi tədqiqat işləri aparmaq və məlumatları Yerə vermək məqsədilə tarixdə ilk dəfə 1970-ci ildə Sovet İttifaqı tərəfində

  Tam oxu »
 • LÚPA

  [fr.] Çərçivəsi olan böyüdücü optik cihaz; zərrəbin. İsa dayı lupanı Səməndərin üz-gözündə dolandırdı

  Tam oxu »
 • LÜĞAB

  is. [ər.] Ağız suyu, tüpürcək, selik. Azalmaqda olan ağız lüğabı qurumağa üz qoymuş(du). Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • LÜĞABLI

  sif. Lüğab qarışıq, içində lüğab olan; selikli

  Tam oxu »
 • LÜĞƏT

  is. [ər.] 1. Adətən əlifba sırası ilə düzülmüş, izahı və ya başqa dilə tərcüməsi verilmiş sözlər toplusundan ibarət kitab; sözlük

  Tam oxu »
 • LÜĞƏTÇƏ

  is. Kiçik lüğət, balaca lüğət. Şagirdlər üçün lüğətçə tərtib etmək

  Tam oxu »
 • LÜĞƏTÇİ

  is. Lüğət tərtib edən, lüğətçiliklə məşğul olan mütəxəssis; leksikoqraf

  Tam oxu »
 • LÜĞƏTÇİLİK

  is. Lüğət tərtibi işinin nəzəriyyə və praktikası; leksikoqrafiya

  Tam oxu »
 • LÜĞƏTŞÜNAS

  is. [ər. lüğət və fars. …şünas] bax leksikoloq

  Tam oxu »
 • LÜĞƏTŞÜNASLIQ

  bax leksikologiya

  Tam oxu »
 • LÜĞƏVİ

  sif. [ər.] Lüğətə aid olan; leksik. Sözün lüğəvi mənası (sözün qrammatik mənadan fərqli olaraq adi mənası)

  Tam oxu »
 • LÜL₁

  əd. dan. Adətən “atəş”, “qənbər”, “kefli” sözlərinin qabağına gələrək sərxoşluğun, kefliliyin son həddini bildirir

  Tam oxu »
 • LÜL₂

  sif. dan. Başdan-başa, bütün, səlt. Lül yağdır

  Tam oxu »
 • LÜLƏ

  is. 1. Odlu silahların gülləyə, mərmiyə lazımi istiqamət verən boruşəkilli hissəsi. Topun lüləsi. – Tüfəngin lüləsi həkimin böyrünə toxundu

  Tam oxu »
 • LÜLƏ-LÜLƏ

  sif. və zərf Lüləyə oxşar, lülə kimi, lülələr şəklində. Lülə-lülə buz. – Ağaclardan buz sallanıb lülə-lülə

  Tam oxu »
 • LÜLƏKABAB

  is. Döyülmüş ətdən bişirilən lülə şəklində kabab. Qurban qoyunun ətindən qız evi oğlan evinə lüləkabab, girs və dolma göndərər… R

  Tam oxu »
 • LÜLƏKABABLIQ

  is. Lüləkabab üçün yarayan, lüləkabab üçün ayrılan. Lüləkabablıq ət

  Tam oxu »
 • LÜLƏLƏMƏ

  “Lülələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LÜLƏLƏMƏK

  f. Düz şeyi yuvarladaraq lülə şəklinə salmaq. Kağızı lülələmək. Kilimi lülələmək. Müşəmbəni lülələmək

  Tam oxu »
 • LÜLƏLƏNMƏ

  “Lülələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LÜLƏLƏNMƏK

  1. qayıd. Lülə şəklinə düşmək, burulub lülə halına gəlmək, lülə olmaq. Həmişəyev … dərindən nəfəs alıb dikələn kimi layihə öz-özünə bükülüb lülələndi…

  Tam oxu »
 • LÜLƏLƏNMİŞ

  f.sif. Lülə şəklinə salınmış. Lülələnmiş xalça. Lülələnmiş kağız. – …Üç nəfər memar köməkçiləri qoltuqlarında lülələnmiş kağız sarıqları içəri girdilə

  Tam oxu »
 • LÜLƏLİK

  bax lüləkabablıq

  Tam oxu »
 • LÜLƏMAYA

  is. məh. 1. Körpə uşağın başında bərkiməyib yumşaq qalan yer; əmgək. 2. Qabığı bərkiməmiş yumurta. // Ümumiyyətlə, bərkiməyib yumşaq qalan şey

  Tam oxu »
 • LÜLƏYİN

  is. [ər.] Misdən, saxsıdan, plastik kütlədən və s.-dən qayrılan xüsusi biçimli lüləkli və qulplu suqabı

  Tam oxu »
 • LÜLLƏNMƏ

  “Lüllənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • LÜLLƏNMƏK

  f. dan. Bərk keflənmək

  Tam oxu »
 • LÜM-LÜM

  zərf məh. Bütöv-bütöv, parçaparça. Özü lüm-lüm udur batində, amma; Zahirdə dediyi mənaya bir bax. Q.Zakir

  Tam oxu »
 • LÜMBÁQO

  [lat.] tib. Əzələlərin, bəzən əsəblərin və fəqərə sümüklərinin xəstəliyi nəticəsində bel nahiyəsində ağrı, sancı, bel ağrısı (xəstəlik)

  Tam oxu »
 • LÜMƏ

  sif. Quyruğu olmayan və ya qısa olan; quyruğukəsik. Lümə xoruz (toyuq). – Cücələrim lümək-lümək; Qanadları gödək-gödək

  Tam oxu »
 • LÜMƏK

  sif. Quyruğu olmayan və ya qısa olan; quyruğukəsik. Lümə xoruz (toyuq). – Cücələrim lümək-lümək; Qanadları gödək-gödək

  Tam oxu »
 • LÜMİNÁL

  [lat. lumen – işıq] əcz. Acı dadan kristallik toz halında yuxu dərmanı

  Tam oxu »
 • LÜMİNESSÉNSİYA

  [lat. luminis – işıq] fiz. Cismin müxtəlif səbəblər üzündən (məs.: işıqlanması, içərisindən elektrik cərəyanı keçməsi, yaxud kimyəvi proseslər nəticəs

  Tam oxu »
 • LÜMLÜT

  sif. Tamamilə lüt, soyunmuş, paltarsız, çılpaq, lüt-üryan

  Tam oxu »
 • LÜMPEN-PROLETARİAT

  [alm.] Kapitalizm cəmiyyətində: sinfi simasını itirmiş adamlardan ibarət təbəqə (səfillər, avaralar, dilənçilər, oğrular və s

  Tam oxu »
 • LÜSTR

  [fr., əsli ital.] bax çilçıraq. Bir də görərdin lüstrü yandırıb, evi çıraqban elədi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • LÜT

  sif. 1. Paltarını tamam çıxarmış; çılpaq, üryan. Lüt uşaq. – O halda ay çıxdı buludlar dalından; Gördü çöldə durmuş bir kişi lüt (z

  Tam oxu »
 • LÜT-ANADANGƏLMƏ

  sif. və zərf Tamamilə lüt, lümlüt

  Tam oxu »
 • LÜT-ƏTCƏ

  sif. dan. 1. Çılpaq, ətcə (uşaq haqqında). Mənə elə gəlirdi ki, [Azad] ana bətnindən lüt-ətcə bu soyuq dünyaya qədəm qoyduğu zaman belə səsini çıxarma

  Tam oxu »
 • LÜT-MADƏRZAD

  sif. və zərf bax lümlüt

  Tam oxu »
 • LÜT-MÜT

  sif. dan. 1. Tamamilə lüt, çılpaq, lüt-üryan. 2. məc. top. Yoxsul, kasıb, səfil. Oxuyandan sonra bir qədər fikir edin

  Tam oxu »
 • LÜT-ÜRYAN

  sif. 1. Lüt-anadangəlmə, lümlüt. Məcidin göldə suyu şappıldadaşappıldada qol-qanad çalması, sonra da lütüryan (z

  Tam oxu »
 • LÜTCƏ

  bax lüt 1-ci mənada. Lütcə uşaq

  Tam oxu »
 • LÜTERAN

  [xüs. is.-dən] 1. Lüteran dininə mənsub adam. 2. bax lüteranlıq. Lüteran kilsəsi

  Tam oxu »