Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • VAXTSIZ

  sif. və zərf 1. Vaxtı çatmadan, vaxtı çatmamış, vaxtından tez. Vaxtsız banlayan xoruzun başını kəsərlər

  Tam oxu »
 • VAİZ

  is. [ər.] din. Vəz və nəsihət edən, moizə edən. Vaiz sözünə tutma qulaq, qafil olma kim; Qəflət yuxusunun səbəbi ol fəsanədir

  Tam oxu »
 • VAİZLİK

  is. din. Vaizin peşəsi, işi. Molla Xəlil orucluqda vaizlik, məhərrəmlikdə rövzəxanlıq edər, başqa bir mollanın kəndə gəlməsini istəməzdi

  Tam oxu »
 • VAKÁNSİYA

  is. [fr.] İdarə və müəssisədə tutulmamış vəzifə yeri; boş yer

  Tam oxu »
 • VAKS

  [alm.] Dəri ayaqqabılara sürtmək üçün his, piy və mumdan hazırlanan qara rəngli sürtkü yağı

  Tam oxu »
 • VAKSİ́N

  [lat.] tib. Yoluxucu xəstəliklərə qarşı müqavimət qüvvəsi yaratmaq üçün insan və ya heyvan bədəninə yeridilən tibbi preparat; aşı

  Tam oxu »
 • VAKSİNLƏMƏ

  tib. “Vaksinləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • VAKSİNLƏMƏK

  f. tib. Yoluxucu xəstəlikdən qorumaq üçün bədənə vaksin yeritmək, qoruyucu aşı vurmaq

  Tam oxu »
 • VAKSİNLƏNMƏ

  tib. “Vaksinlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • VAKSİNLƏNMƏK

  məch. tib. Yoluxucu xəstəlikdən qorunmaq üçün bədənə vaksin yeridilmək, qoruyucu aşı vurulmaq

  Tam oxu »
 • VAKSLAMA

  “Vakslamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • VAKSLAMAQ

  f. Ayaqqabıya vaks sürtmək

  Tam oxu »
 • VAKSLANMA

  “Vakslanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • VAKSLANMAQ

  məch. Ayaqqabıya vaks sürtülmək

  Tam oxu »
 • VAKUÓL

  is. [fr.] Heyvan və bitki hüceyrələrində, habelə birhüceyrəli orqanizmlərdə kiçik boşluq

  Tam oxu »
 • VÁKUUM

  [lat.] fiz. tex. Qapalı cihazın və ya qabın içərisində havanın, yaxud qazın seyrəlmiş vəziyyəti

  Tam oxu »
 • VAQ

  təql. Qurbağanın, ördəyin, qazın çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • VAQE

  [ər.] : vaqe olmaq – 1) üz vermək, əmələ gəlmək, baş vermək, meydana çıxmaq. Bu gün küçədə bir hadisə vaqe oldu

  Tam oxu »
 • VAQİƏ

  is. [ər.] 1. Yuxu. Bu işlərin hamısı mənə vaqiə kimi göründü. C.Məmmədquluzadə. [Nurcahan:] Xanım, başına dönüm, mən bu gecə bir vaqiə görmüşəm

  Tam oxu »
 • VAQİƏN

  ara s. [ər.] klas. Həqiqətən, həqiqətdə, doğrudan da. Xacə Mübarək vaqiən çox saf və sadiq adam idi. M

  Tam oxu »
 • VAQİF

  sif. [ər.] Bir işdə məlumatı, biliyi olan; xəbərdar, məlumatlı. Mirzə ən qədim Şərq elmlərindən başlamış öz gününə qədər bütün elmlərə vaqif idi

  Tam oxu »
 • VAQQILDAMA

  “Vaqqıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • VAQQILDAMAQ

  f. Qurbağa, ördək, qaz, bayquş səsinə bənzər səs çıxarmaq. Vaqqıldama bayquş kimi, idbar, dilənçi! M

  Tam oxu »
 • VAQQILDATMA

  “Vaqqıldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • VAQQILDATMAQ

  icb. Vaqqıldamağa məcbur etmək, vaqqıltı səsi çıxartdırmaq

  Tam oxu »
 • VAQQILTI

  təql. Qurbağa, ördək, qaz, bayquş səsinə bənzər səs. [Şahməmmədin] səsində bir bayquş vaqqıltısı duyulurdu; danışdımı, adamı qorxu hissi bürüyürdü

  Tam oxu »
 • VAQON

  [ing.] 1. Rels üzərində hərəkət edən minik və ya yük daşıyan üstüörtülü və ya açıq araba. Dəmiryol vaqonu

  Tam oxu »
 • VAQON-VAQON

  zərf Vaqonlarla. Ölkənin çöllərində pambıq yığılır ton-ton; Buraya göndərilir durmadan vaqon-vaqon. S

  Tam oxu »
 • VAQONÇA

  kiç. Yaxın məsafələrə yük daşımaq üçün üstüaçıq kiçik vaqon. Torpaq əl arabası ilə və ya vaqonçalarla daşınır

  Tam oxu »
 • VAQONET

  [əsli ing.] bax vaqonça. [Ağabala] maşını növbədənkənar irəliyə, vaqonetkalar ağzına verib xahiş etdi… Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • VAQONETKA

  [əsli ing.] bax vaqonça. [Ağabala] maşını növbədənkənar irəliyə, vaqonetkalar ağzına verib xahiş etdi… Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • VAQONETSÜRƏN

  is. Vaqoneti idarə edən fəhlə

  Tam oxu »
 • VAQONQAYIRAN

  sif. və is. Vaqon qayırmaqla məşğul olan. Vaqonqayıran zavod

  Tam oxu »
 • VAQONQAYIRMA

  sif. Vaqonqayırma sahəsinə aid olan. Vaqonqayırma sənayesi

  Tam oxu »
 • VAQONQOŞAN

  is. d.y. Vaqonları birbirinə qoşub qatar düzəldən dəmiryol işçisi

  Tam oxu »
 • VAQONSÜRƏN

  is. Tramvay, yaxud elektrik dəmiryolu motorlu vaqonunun hərəkətini idarə edən işçi

  Tam oxu »
 • VAQRANKA

  is. [rus.] Zavodlarda çuqun əritmək üçün soba

  Tam oxu »
 • VAL

  [rus.] 1. Müxtəlif maşınlarda: öz oxu ətrafında fırlanan silindr. Dəzgahın valı. 2. Qrammofon və ya patefonda çalınmaq üçün xüsusi üsullarla üzərinə s

  Tam oxu »
 • VALÁ

  is. məh. Çox sıx ələk. // Çox sıx tor. Yaşmağı valadan, dili laladan; Ağ nazik əllərin xınası gözəl. Aşıq Həsən

  Tam oxu »
 • VÁLA

  sif. [fars.] klas. Yüksək, uca, ali. [Dərviş:] Babam heyrət, anamdır şübhə … əsla; Bilinməz mən kiməm, ey şeyxi-vala! H

  Tam oxu »
 • VALAY

  [rus. “валяй” sözündən] dan. Adətən valay vurmaq şəklində işlənir – səndələmək, yeriyərkən o tərəf-bu tərəfə yırğalanmaq

  Tam oxu »
 • VALAYLAMA

  “Valayla(n)maq”dan f.is

  Tam oxu »
 • VALAYLAMAQ

  f. [rus. “валяй” sözündən] dan. bax valay vurmaq (“valay”da). Çadra havada bir-iki kərə yellənib valaylandıqdan sonra, yerə düşdü

  Tam oxu »
 • VALAYLANMA

  “Valayla(n)maq”dan f.is

  Tam oxu »
 • VALAYLANMAQ

  f. [rus. “валяй” sözündən] dan. bax valay vurmaq (“valay”da). Çadra havada bir-iki kərə yellənib valaylandıqdan sonra, yerə düşdü

  Tam oxu »
 • VALEH

  [ər.] Heyran, məftun, vurğun; heyran olmuş, məftun olmuş, vurulmuş. Mən bu yerlərin gözəlliyinə valehəm

  Tam oxu »
 • VALEHEDİCİ

  sif. Valeh edən, məftun edən; öz gözəlliyi, təravəti və s. ilə insana özünü unutduracaq dərəcədə nəşə və zövq verən

  Tam oxu »
 • VALEHLİK

  is. Heyranlıq, məftunluq; vurğunluq; heyran olma, valeh olma; valeh olmuş adamın halı

  Tam oxu »
 • VALÉNT

  [lat.] kim. Kimyəvi elementin neçə atom və ya qrupla birləşə bildiyini göstərən kəmiyyət

  Tam oxu »
 • VALENTLİK

  is. kim. Atomun müəyyən miqdar digər atomlarla birləşə bilmək qabiliyyəti

  Tam oxu »