Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • YAFƏSİLƏR

  cəm [Bibliya əfsanəsinə görə: Nuhun üç oğlundan ən kiçiyinin, dünyadakı tayfaların ulu babası, əcdadı sayılan Yafəsin adından] Qafqazın, Ön Asiyanın,

  Tam oxu »
 • YAFƏSLƏR

  cəm [Bibliya əfsanəsinə görə: Nuhun üç oğlundan ən kiçiyinin, dünyadakı tayfaların ulu babası, əcdadı sayılan Yafəsin adından] Qafqazın, Ön Asiyanın,

  Tam oxu »
 • YAĞ

  is. 1. Ev heyvanlarının südündən hasil edilən, asan əriyən, yeyilən və xörək bişirmək üçün işlədilən maddə

  Tam oxu »
 • YAĞ-BAL

  is. 1. Yağ və bal. 2. məc. Çox dadlı, ləzzətli şey haqqında. [Ağsaqqal kişi] şor-çörək tikəsini orduna basır, yağ-bal kimi şirin-şirin yeyirdi

  Tam oxu »
 • YAĞ-PENDİR

  is. İçərisinə yağ və pendir qoyulmuş lavaş, çörək və s. [Qaraş] bir az çörək və yağ-pendir bürmələyib yaylığa bağladı

  Tam oxu »
 • YAĞ-RƏNG

  is. dan. Yağlı boya. Evləri yağ-rəng etdirmək

  Tam oxu »
 • YAĞABƏNZƏR

  sif. Xüsusiyyətlərinə görə yağa oxşayan, yağ xassələri olan. Yağabənzər maye

  Tam oxu »
 • YAĞANLIQ

  is. məh. Yağıntı. Payız yağanlıqla girmişdi. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • YAĞAOXŞAR

  bax yağabənzər. Yağaoxşar maddələr

  Tam oxu »
 • YAĞAR

  bax yağıntı

  Tam oxu »
 • YAĞARLIQ

  bax yağıntılı. Düzülmüş damcılar, mirvari kimi; Yağarlıq illərin baharı kimi. H.K.Sanılı

  Tam oxu »
 • YAĞAYIRAN

  is. xüs. Tərkibində yağ olan maddəni tərkib hissələrinə ayırmaq və ya onu yağdan təmizləmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • YAĞAYIRICI

  is. tex. Bəzi maşınlarda yağı ayıran cihaz

  Tam oxu »
 • YAĞÇALAN

  is. xüs. Yağ istehsal edən işçi

  Tam oxu »
 • YAĞÇI

  is. Yağ istehsal edən və ya yağ satan adam

  Tam oxu »
 • YAĞÇILIQ

  is. Yağ istehsal etmə, yağ istehsalı. Yağçılıq işi

  Tam oxu »
 • YAĞDAN

  is. Yağ qoyulan və ya içərisinə yağ tökülən qab. Yağdanda yağ yoxdur. – Kəyan bir burda traktorçu Əliyə baxdı: – Ə, yağdanı zibillənmiş traktor kimi o

  Tam oxu »
 • YAĞDIRILMA

  “Yağdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YAĞDIRILMAQ

  məch. 1. Yağmasına səbəb olmaq, yağmağa, tökülməyə məcbur edilmək. Süni yağış yağdırılmaq. 2. Tökülmək (hər tərəfə, çoxlu miqdarda)

  Tam oxu »
 • YAĞDIRMA

  “Yağdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YAĞDIRMAQ

  icb. 1. Yağmağa, tökülməyə məcbur etmək. Süni yağış yağdırmaq üçün qurğular. Xəzri qar yağdırdı. – Hər dəfə müsəlmanların müsəllaya çıxmaqları ilə All

  Tam oxu »
 • YAĞI

  is. Düşmən. Giryan dedi: “Ey gözüm çirağı; Vəhşilərə el, mənimlə yağı”. Füzuli. Ərz eləyim, bu sözümün sağıdır; Yollarınız haramıdır, yağıdır

  Tam oxu »
 • YAĞILIQ

  is. Düşmənlik

  Tam oxu »
 • YAĞIN

  bax yağıntı. Üç ay var ki, yağın yoxdur

  Tam oxu »
 • YAĞINLIQ

  1. is. Yağışın çox olması; yağıntı. Payız çox yağınlıq keçdi. – Bu il yağınlıq olduğundan, otlar vaxtından əvvəl göyərmiş, yazın ilıq nəfəsini duyanda

  Tam oxu »
 • YAĞINTI

  is. Yağış, qar, dolu və s. şəklində havadan yerə düşən su qətrələri; yağmur. Yeraltı suların mənbəyi atmosfer yağıntıları, çay sularıdır

  Tam oxu »
 • YAĞINTILI

  sif. Yağıntısı çox olan; yağmurlu. Yağıntılı il. Yağıntılı yer

  Tam oxu »
 • YAĞINTILIQ

  bax yağıntı. Bu il yağıntılıqdır

  Tam oxu »
 • YAĞIOTU

  is. bot. İriçiçəklilər qrupuna mənsub hündür ot bitkisi

  Tam oxu »
 • YAĞIR

  is. Bel sümüyünün üstündə əmələ gələn, gec sağalan dərin yara. [Eşşək] görməyib axurunda hərgiz co; Dalı yağır, dəxi ayağı cido

  Tam oxu »
 • YAĞIRLANMA

  “Yağırlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YAĞIRLANMAQ

  f. Sürtülməkdən yara olmaq

  Tam oxu »
 • YAĞIRLATMA

  “Yağırlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YAĞIRLATMAQ

  f. Yara etmək, yara açmaq, yağırlanmasına səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • YAĞIRLI

  sif. Yağırı olan, yarası olan. Beli yağırlı at

  Tam oxu »
 • YAĞIŞ

  is. Xırda su damlaları şəklində atmosfer yağıntısı; yağmur. Güclü yağış. Yağış yağmaq. Yağış ara vermir

  Tam oxu »
 • YAĞIŞLAMA

  “Yağışlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YAĞIŞLAMAQ

  f. Yağış yağmağa başlamaq

  Tam oxu »
 • YAĞIŞLI

  sif. Yağmurlu, yağış yağan, yağış olan. Yağışlı hava. – Baharı yağışlı olan illərdə; Xalılar döşənib süslü çöllərdə… H

  Tam oxu »
 • YAĞIŞLIQ

  is. 1. Yağış, yağmur. Lənkəran yağışlıq çox olan yerdir. 2. bax yağmurluq 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • YAĞIŞÖLÇƏN

  is. meteor. Bir yerə yağan yağışın miqdarını ölçmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • YAĞIŞSIZ

  sif. Yağış olmayan, yağış düşməyən, yağış yağmayan. Yağışsız yay. // Zərf mənasında. Payız yağışsız keçdi

  Tam oxu »
 • YAĞIŞSIZLIQ

  is. Yağış olmama, yağış yağmama, yağış düşməmə; yağış, yağmur olmadığı hal, vəziyyət; quraqlıq

  Tam oxu »
 • YAĞQABI

  bax yağdan

  Tam oxu »
 • YAĞLAMA

  “Yağlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YAĞLAMAQ

  f. 1. Üstünə yağ sürtmək, yağ çəkmək. Çəkməsini yağlamaq. – Bəli, cəlladlar tənabları yağlayıb hazırladılar

  Tam oxu »
 • YAĞLANDIRILMA

  “Yağlandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YAĞLANDIRILMAQ

  məch. Yağa batırılmaq, yağ sürtülmək, yağlı edilmək

  Tam oxu »
 • YAĞLANDIRMA

  “Yağlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • YAĞLANDIRMAQ

  f. Yağlı etmək, yağa batırmaq, yağa bulaşdırmaq

  Tam oxu »