Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • AKTİV

  fəal — işlək

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞMƏ

  fəallaşma — işləkləşmə

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞMƏK

  fəallaşmaq — işləkləşmək

  Tam oxu »
 • AKTİVLİK

  fəallıq — işləklik — çalışqanlıq

  Tam oxu »
 • AKTUAL

  mühüm — vacib

  Tam oxu »
 • AKTUALLIQ

  mühümlük — vaciblik

  Tam oxu »
 • AQİBƏT

  tale — bəxt

  Tam oxu »
 • AQİBƏT

  son — axır — nəticə — nəhayət

  Tam oxu »
 • AQİBƏTLİ

  taleli — bəxtli — uğurlu

  Tam oxu »
 • AQİBƏTLİ

  sonlu — nəticəli — nəhayətli

  Tam oxu »
 • AQİBƏTSİZ

  talesiz — bəxtsiz — uğursuz

  Tam oxu »
 • AQİBƏTSİZ

  nəticəsiz — sonsuz

  Tam oxu »
 • AQİBƏTSİZLİK

  talesizlik — uğursuzluq

  Tam oxu »
 • AQİBƏTSİZLİK

  nəticəsizlik — müvəffəqiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • AQİL

  ağıllı — dərrakəli — düşüncəli

  Tam oxu »
 • AQİL

  müdrik — tədbirli

  Tam oxu »
 • AQİLLİK

  müdriklik — tədbirlilik

  Tam oxu »
 • AQİLLİK

  ağıllıq — dərrakəlik — düşüncəlilik

  Tam oxu »
 • AL

  qırmızı — qızılı

  Tam oxu »
 • AL

  qızmar — yandırıcı

  Tam oxu »
 • AL

  hiylə — məkr — yalan

  Tam oxu »
 • ALA-BULA

  bax: alabəzək

  Tam oxu »
 • ALA-BULALIQ

  bax: alabəzəklik

  Tam oxu »
 • ALA-SEYRƏK

  dağınıq — orda-burda

  Tam oxu »
 • ALA-TALA

  adda-budda — orada-burada

  Tam oxu »
 • ALA-TORAN

  sübhdən — obaşdan — tezdən

  Tam oxu »
 • ALA-TORANLIQ

  bax: ala-toran

  Tam oxu »
 • ALA-YARIMÇIQ

  natamam — alababat

  Tam oxu »
 • ALA-YARIMÇIQLIQ

  bax: ala-yarımçıq

  Tam oxu »
 • ALA-YARIMÇIQLIQ

  natamamlıq — altüstlük

  Tam oxu »
 • ALABƏZƏK

  rəngbərəng — ala-bula

  Tam oxu »
 • ALABƏZƏKLİ

  rəngbərəng — ala-bula

  Tam oxu »
 • ALABƏZƏKLİK

  rəngarənglik — ala-bulalıq

  Tam oxu »
 • ALAÇIQ

  çadır — mənzil

  Tam oxu »
 • ALAF

  yem — ot

  Tam oxu »
 • ALAQAPI

  darvaza

  Tam oxu »
 • ALAQARANLIQ

  sübhdən — tezdən — obaşdan

  Tam oxu »
 • ALAQARIN

  yarımtox

  Tam oxu »
 • ALAŞA

  yabı

  Tam oxu »
 • ALAY

  camaat — kütlə — izdiham (çoxlu miqdarda adam)

  Tam oxu »
 • ALBALI

  gilənar

  Tam oxu »
 • ALBALILIQ

  gilənarlıq

  Tam oxu »
 • ALBUXARA

  gavalı

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  bəstəboy — qısa — gödək

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  rəzil — şərəfsiz — namərd — əclaf

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  yavaş — asta — aşağı (səs)

  Tam oxu »
 • ALÇAQDAN

  pəstdən — yavaşdan

  Tam oxu »
 • ALÇAQLIQ

  qısalıq — gödəklik

  Tam oxu »
 • ALÇAQLIQ

  pislik — xudbinlik — keyfiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • ALÇAQLIQ

  rəzillik — şərəfsizlik — namərdlik

  Tam oxu »