Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • NAZANƏ

  özünü bəyəndirən, nazlanan, cilvələnən

  Tam oxu »
 • NAZANGÜL

  «nazan» və «gül» sözlərindən düzəlmiş, «nazlanan gül, nazlı çiçək», «nazlı gözəl» deməkdir

  Tam oxu »
 • NAZANİ

  nazlı, qəmzəli, naz-qəmzəli

  Tam oxu »
 • NAZBACI

  nazlı, cilvəli bacı, şıltaq, işvəli qız

  Tam oxu »
 • NAZBADAM

  nazlı badam, badam nazı, badam kimi nazlı

  Tam oxu »
 • NAZBAHAR

  bahar nazı, nazlı bahar, şıltaq bahar

  Tam oxu »
 • NAZBƏYİM

  ərköyün, nazlı bəyim, cilvəli gözəl

  Tam oxu »
 • NAZBİBİ

  cilvəli bibi, nazlı dilbər

  Tam oxu »
 • NAZBİKƏ

  nazlı qız, nazlanan qız

  Tam oxu »
 • NAZBİNƏ

  «naz» və «binə» (bünövrə) sözlərindən düzəlmiş, «naz yuvası, naz bünövrəsi»; «nazlı gözəl» deməkdir

  Tam oxu »
 • NAZDAR

  «naz» sözünün cəmi; nazlar, işvələr

  Tam oxu »
 • NAZƏNDƏ

  nazlanan, nazlı, cilvəli; incə, gözəl

  Tam oxu »
 • NAZƏNGÜL

  Nazənin gülü, nazlı gül, incə gül

  Tam oxu »
 • NAZƏNİ

  nazlı, qəmzəli, naz-qəmzəli

  Tam oxu »
 • NAZƏNİN

  nazlı, qəmzəli, naz-qəmzəli

  Tam oxu »
 • NAZGÜL

  naz edən gül; nazlı gözəl

  Tam oxu »
 • NAZXANIM

  nazlı xanım, işvəli xanım, nazlanan xanım

  Tam oxu »
 • NAZXANIM

  nazlı xanım, cilvəli gözəl qız

  Tam oxu »
 • NAZI

  "naz" sözü ilə başlanan adların qısaltma və əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • NAZİ

  "naz" sözü ilə başlanan adların qısaltma və əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • NAZİDƏN

  nazlanmaq, işvələnmək

  Tam oxu »
 • NAZİK

  incə, zərif; qəşəng, gözəl (qız)

  Tam oxu »
 • NAZİYƏ

  nazlı, işvəli qız; naz ilə, işvə ilə

  Tam oxu »
 • NAZKİNƏ

  nazlı qız, qız nazı

  Tam oxu »
 • NAZQAYIT

  nazın, işvənin qayıtması (Oğlan arzusunda olanlar qıza belə ad verirlər: «qız bəsdir»)

  Tam oxu »
 • NAZQƏDƏM

  qədəmləri nazlı olan gözəl

  Tam oxu »
 • NAZLAR

  «naz» sözünün cəmi; nazlar, işvələr

  Tam oxu »
 • NAZLI

  naz edən, nazlanan, işvəli, cilvəli

  Tam oxu »
 • NAZLIXANIM

  nazlı, işvəli xanım

  Tam oxu »
 • NAZMAY

  «naz» və «may» sözlərindən düzəlmiş, «May ayında doğulmuş gözəl», «ömrün gənclik çağı» deməkdir

  Tam oxu »
 • NAZMAYƏ

  «naz» və «may» sözlərindən düzəlmiş, «May ayında doğulmuş gözəl», «ömrün gənclik çağı» deməkdir

  Tam oxu »
 • NAZNAY

  «naz» və «nay» sözlərindən düzəlmiş, «nazdan hazırlanmış, nay kimi gözəl və xoşagələn qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NAZNAYƏ

  «naz» və «nay» sözlərindən düzəlmiş, «nazdan hazırlanmış, nay kimi gözəl və xoşagələn qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NAZNAZ

  çox naz edən, nazlanan

  Tam oxu »
 • NAZNAZI

  çox naz edən, nazlanan

  Tam oxu »
 • NAZNURƏ

  nazın nuru; nurun, parıltının nazı

  Tam oxu »
 • NAZPƏRİ

  nazlı pəri, işvəli pəri, nazlanan pəri

  Tam oxu »
 • NAZPƏRVƏR

  naz sevən, nazla bəslənmiş gözəl qız

  Tam oxu »
 • NAZSABAH

  sabahın nazı, sübhün nazı

  Tam oxu »
 • NAZSEVƏR

  naz sevən, qəmzə, işvə xoşlayan

  Tam oxu »
 • NAZSƏHƏR

  səhər nazı, səhər kimi nazlı, nazlı səhər

  Tam oxu »
 • NAZŞİRİN

  nazlı şirin olan, xoşa gələn qız

  Tam oxu »
 • NAZTAMAM

  naz eləyən qız daha bəsdir

  Tam oxu »
 • NAZVƏFA

  «naz» və «vəfa» sözlərindən düzəlmiş, «sədaqətli, nazlı gözəl qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NAZYETƏR

  nazı bəs edər, işvəsi kifayət edər

  Tam oxu »
 • NELLİ

  əsli “neos” sözündəndir, cavan, gənc, təzə, yeni mənasındadır

  Tam oxu »
 • NEVRİSTAN

  «növrəs» (cavan) və «stan» sözlərindən düzəlmiş, «gənclər diyarı»; « gənclik bəxş edən qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NƏBİBƏ

  kötükcənin övladı, bəxşiş, nəticənin nəvəsi

  Tam oxu »
 • NƏBİRƏ

  nəvə, balanın balası

  Tam oxu »
 • NƏCABƏT

  nəciblik, əsillik, təmiz nəslə mənsubluq

  Tam oxu »