Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • SƏADƏT

  xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq, ağgünlük

  Tam oxu »
 • SƏBA

  yüngül və lətif səhər mehi; sabah yeli

  Tam oxu »
 • SƏBAGÜL

  sabah gülü, səhər açılan gül

  Tam oxu »
 • SƏBAHƏT

  gözəllik, göyçəklik, lətif olan

  Tam oxu »
 • SƏBAXANIM

  səba xanımı, sübh gözəli; Günəş

  Tam oxu »
 • SƏBANİSƏ

  səhər qız(lar)ı, səba qadın(lar)ı, sübh gözəli; Günəş

  Tam oxu »
 • SƏBAT

  «səbat» sözündən düzəlmiş, «dözüm, mətanət» deməkdir

  Tam oxu »
 • SƏBİHƏ

  gözəl, göyçək, qəşəng, dilbər, şirin

  Tam oxu »
 • SƏBİKƏ

  əridilmiş metal külçə; sağlam bədənli

  Tam oxu »
 • SƏBİNƏ

  əsli “Sabina”dır və e.ə. X əsrdə Romada yaşamış bir qadın qəbiləsinin adındandır; sevinən, şənlənən; qiymətli

  Tam oxu »
 • SƏBİYYƏ

  kiçik qız, qız uşağı, balaca qız

  Tam oxu »
 • SƏBUYƏ

  kiçik qız, qız uşağı, balaca qız

  Tam oxu »
 • SƏBUZƏR

  kiçik zər, balaca zər kimi qız; gözəl qız

  Tam oxu »
 • SƏBZƏ

  göyərti; kişmiş növü; yaşıllıq

  Tam oxu »
 • SƏBZƏGÜL

  bax: Səbzə və Gül

  Tam oxu »
 • SƏBZƏXANIM

  Səbzə xanım; yaşıl xanım; uğurlu qız

  Tam oxu »
 • SƏCİDƏ

  düzülmüş, rədiflənmiş

  Tam oxu »
 • SƏDA

  səs, səs-səda, ün

  Tam oxu »
 • SƏDAGÜL

  səda gülü, çiçəyi; gülün sədası

  Tam oxu »
 • SƏDAQƏT

  sadiqlik, dostluq, vəfa, etibar, vəfalılıq

  Tam oxu »
 • SƏDAYƏ

  “səd” (ağgünlülük, xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq) və “ayə” (əlamət, nişan, “Quran” surələrindəki cümlələrin hər biri) sözlərindən yaranmışdır

  Tam oxu »
 • SƏDDİQƏ

  səmimi, saf, ürəyitəmiz

  Tam oxu »
 • SƏDƏF

  dəniz böcəyinin qabığından hazırlanan parlaq maddə; saflıq, parlaqlıq

  Tam oxu »
 • SƏDƏFNUR

  sədəf nuru; sədəf kimi parlaq qız

  Tam oxu »
 • SƏDİQƏ

  həqiqi dost, vəfalı yoldaş, etibarlı rəfiqə

  Tam oxu »
 • SƏDİLƏ

  yüz il yaşayan

  Tam oxu »
 • SƏDİYYƏ

  bəxtiyarlıq, xoşbəxtlik, uğurluluq; uğurlu ulduz

  Tam oxu »
 • SƏFA

  saflıq, təmizlik; könül; könül şənliyi

  Tam oxu »
 • SƏFAGÜL

  saf gül, xalis gül

  Tam oxu »
 • SƏFALƏT

  son dərəcə ehtiyac içində yaşama

  Tam oxu »
 • SƏFANAZ

  saf işvə, xoşagələn qəmzə

  Tam oxu »
 • SƏFANƏ

  gəlir, xəzinə; böyük qayıq, gəmi

  Tam oxu »
 • SƏFANƏT

  gəlir, xəzinə; böyük qayıq, gəmi

  Tam oxu »
 • SƏFANUR

  saflığın, təmizliyin şəfəqi, işığı, ziyası

  Tam oxu »
 • SƏFAZƏR

  saf, xalis qızıl kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • SƏFİNAZ

  saf işvə, xoşagələn qəmzə

  Tam oxu »
 • SƏFİNƏ

  gəlir, xəzinə; böyük qayıq, gəmi

  Tam oxu »
 • SƏFURƏ

  parlaq, işıqlı ulduz

  Tam oxu »
 • SƏHƏR

  sabah açıldığı vaxt, sübh

  Tam oxu »
 • SƏHƏRBANI

  səhər banusu; Günəş; gözəl qız

  Tam oxu »
 • SƏHƏRBANU

  səhər banusu; Günəş; gözəl qız

  Tam oxu »
 • SƏHƏRGÜL

  səhər çiçəyi, səhər açılan gül

  Tam oxu »
 • SƏHƏRGÜN

  səhər Günəşi; günəşli səhər; səhər günü

  Tam oxu »
 • SƏHƏRİ

  sabah açıldığı vaxt, sübh

  Tam oxu »
 • SƏHƏRİYYƏ

  səhərlər, səhərli

  Tam oxu »
 • SƏHƏRNAZ

  səhər nazı, səhər qəmzəsi

  Tam oxu »
 • SƏHƏRNUR

  səhər nuru, işığı; səhərin aydınlığı kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • SƏHƏRŞƏN

  səhərin şənliyi, fərəhi; səhərin bəxşiş etdiyi sevinc

  Tam oxu »
 • SƏHƏRZƏR

  səhərin zəri; səhərin şəfəqi, Günəş kimi qız

  Tam oxu »
 • SƏHHARƏ

  cadugər, sehrlik; gözəlliyi ilə əfsunlayan

  Tam oxu »