BAĞDAMA

Badalaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

BADİ-FƏNA
BAĞDAMAQ