BABÜLLAH

ə. Allahın qapısı, Tanrının qapısı (Məkkə haqqında).

BABİLİNƏJAD
BAC