Cihaz yağları

neft yağları, əsasən nəzarət–ölçü aparatlarının yoxlanmasında istifadə edilir. Sənaye yağlarına aidir.
Butan
Çən