DAİMÜLƏZAB

DAİMÜL’ƏZAB

ə. həmişə əzab çəkən, həmişə əziyyətdə olan.

DAİMÜLƏBƏD
DAİMÜLÖVQAT