Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • DA

  DA’ ə. azar, xəstəlik, dərd

  Tam oxu »
 • DABBƏ

  ə. minik və ya yük heyvanı; dördayaqlı

  Tam oxu »
 • DABBƏTÜLƏRZ

  ə. qiyamətdə Dəccalla zühur edəcək bir heyvan

  Tam oxu »
 • DAD

  DAD1 f. 1) ədalət, insaf; ədalət məhkəməsi; 2) qarşılıq, əvəz; 3) cəza; 4) aman, haray, yardıma çağırış

  Tam oxu »
 • DADAR

  f. Allah; Tanrı

  Tam oxu »
 • DADBƏXŞ

  f. ədalətli, insaflı

  Tam oxu »
 • DADƏ

  f. veriliş; verilmiş

  Tam oxu »
 • DADƏR

  f. qardaş

  Tam oxu »
 • DADGƏR

  f. bax dadgüstər

  Tam oxu »
 • DADGÜSTƏR

  f. 1) ədalətli adam; 2) hakim

  Tam oxu »
 • DADXAH

  f. 1) imdada çağıran, fəryada çağıran; 2) şikayət edən, şikayətçi; 3) iddiaçı

  Tam oxu »
 • DADRƏS

  f. dada çatan, fəryada yetişən // arxa, kömək

  Tam oxu »
 • DADÜ FƏRYAD

  f. haray, aman

  Tam oxu »
 • DADÜ SİTƏD

  f. alver, alış-veriş

  Tam oxu »
 • DAFE

  ə. dəf edən, rədd edən, qovub çıxaran

  Tam oxu »
 • DAĞ

  f. 1) qızğın dəmirlə vurulan nişan, damğa; 2) çox isti, yandırıcı; 3) m. dərd, qəm, qüssə, kədər. Dağı-dəruni daxili dərd

  Tam oxu »
 • DAHİ

  ə. çox görkəmli (şəxsiyyət); qeyri-adi istedada malik

  Tam oxu »
 • DAHİYANƏ

  ə. və f. dahicəsinə, dahi kimi

  Tam oxu »
 • DAHİYƏ

  f. müsibət, bəla

  Tam oxu »
 • DAXİL

  ə. iç, içəri

  Tam oxu »
 • DAXİLƏN

  ə. daxilən, içəridən, içərisindən

  Tam oxu »
 • DAXİLİ

  DAXİLİ(YYƏ) 1) ölkənin daxili işlərinə baxan idarə; 2) ölkənin daxilinə aid olan

  Tam oxu »
 • DAXİLİYYƏ

  DAXİLİ(YYƏ) 1) ölkənin daxili işlərinə baxan idarə; 2) ölkənin daxilinə aid olan

  Tam oxu »
 • DAİ

  ə. 1) dua edən, duaçı; 2) səbəbkar, bais; 3) iddia, tələb; 4) arzu, dilək

  Tam oxu »
 • DAİM

  DAİM(A) ə. 1) davam edən, arası kəsilməyən; 2) həmişə, daim

  Tam oxu »
 • DAİMA

  DAİM(A) ə. 1) davam edən, arası kəsilməyən; 2) həmişə, daim

  Tam oxu »
 • DAİMİ

  ə. həmişəlik, əbədi

  Tam oxu »
 • DAİMÜLEHSAN

  ə. həmişə yaxşılıq edən

  Tam oxu »
 • DAİMÜLƏBƏD

  ə. həmişə, əbədi, daim

  Tam oxu »
 • DAİMÜLƏZAB

  DAİMÜL’ƏZAB ə. həmişə əzab çəkən, həmişə əziyyətdə olan

  Tam oxu »
 • DAİMÜLÖVQAT

  DAİMÜL’ÖVQAT ə. hər vaxt, həmişə, daim

  Tam oxu »
 • DAİN

  ə. borc verən; alacaqlı

  Tam oxu »
 • DAİR

  ə. 1) dövr edən, dönən, dolanan; 2) fəaliyyətdə olan, istifadə edilən; 3) haqqında, barəsində

  Tam oxu »
 • DAİRƏ

  1) bütün nöqtələri mərkəzindən eyni məsafədə olan qapalı əyri xətt; 2) həmin xəttin içərisində qalan yuvarlaq yer; sahə; 3) binanın bölündüyü hissələr

  Tam oxu »
 • DAİRƏN

  ə. dönərək; dolaşaraq

  Tam oxu »
 • DAİRƏVİ

  ə. dairə şəklində olan, girdə

  Tam oxu »
 • DAİYYƏ

  səbəb, bais

  Tam oxu »
 • DAL

  DAL1 ə. 1) ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı; 2) m. beli bükülmüş; qocalmış. DAL2 f

  Tam oxu »
 • DALİYYƏ

  ə. delta

  Tam oxu »
 • DALL

  ə. dəlalət edən, sübut edən

  Tam oxu »
 • DAM

  DAM1 f. 1) tor, tələ; 2) həbsxana; 3) m. hiylə, kələk. DAM2 f. 1) ev heyvanı // heyvan; 2) ov quşu

  Tam oxu »
 • DAMAD

  f. kürəkən

  Tam oxu »
 • DAMAN

  f. bax damən

  Tam oxu »
 • DAMƏ

  ə. daimi olsun! həmişəlik olsun!

  Tam oxu »
 • DAMƏN

  f. bax damənə

  Tam oxu »
 • DAMƏNBUS

  f. ətək öpən

  Tam oxu »
 • DAMƏNBUSİ

  f. ətək öpmə

  Tam oxu »
 • DAMƏNDƏ

  f. ümidsiz, köməksiz, naçar

  Tam oxu »
 • DAMƏNDƏRMİYAN

  f. «ətəyi beldə» 1) bax damənkeş; 2) təşəbbüsçü, təşəbbüskar

  Tam oxu »
 • DAMƏNƏ

  f. 1) paltarın aşağı hissəsi, ətəyi; 2) dağın döşü, aşağı hissəsi, ətəyi; 3) qıraq, kənar

  Tam oxu »