Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • DEH

  f. kənd

  Tam oxu »
 • DEHATİ

  f. kəndli(lər)

  Tam oxu »
 • DEHQAN

  f. 1) kəndli, kəndçi // əkinçi; 2) orta əsrlərdə: mülkədar; 3) bağban

  Tam oxu »
 • DEY

  f. 1) fars aylarının onuncusu, qış aylarının birincisi (22 dekabr-20 yanvar) // qış; 2) əsatirdə: soyuğa nəzarət edən mələk

  Tam oxu »
 • DEYCUR

  f. qaranlıq

  Tam oxu »
 • DEYN

  ə. borc, vəzifə

  Tam oxu »
 • DEYR

  ə. 1) monastır; kilsə; 2) meyxana. Deyri-muğan atəşpərəstlərin ibadət yeri

  Tam oxu »
 • DƏAVİ

  ə. «dəva» c. 1) iddialar, tələblər; 2) davalar, döyüşlər

  Tam oxu »
 • DƏB

  DƏ’B ə. dəb, adət, qayda

  Tam oxu »
 • DƏBBAĞ

  ə. xam dərini aşılayan

  Tam oxu »
 • DƏBBAĞXANƏ

  ə. və f. xam dəri emal edilən yer

  Tam oxu »
 • DƏBBƏ

  DƏBBƏ1 ə. vədindən, sözündən və ya kəsilmiş qiymətdən səbəbsiz imtina etmə. DƏBBƏ2 ə. dibi yuvarlaq qab

  Tam oxu »
 • DƏBBƏKAR

  ə. və f. dəbbələyən; öz vədindən, sözündən və ya kəsilmiş qiymətdən imtina edən

  Tam oxu »
 • DƏBDƏBƏ

  ə. 1) parıltı, gurultu; 2) təntənə, calal

  Tam oxu »
 • DƏBƏNGUZ

  f. axmaq, sarsaq

  Tam oxu »
 • DƏBƏRAN

  ə. qırmızı rəngli bir ulduzun adı

  Tam oxu »
 • DƏBİR

  ə. 1) katib, yazıçı; 2) hesabdar, mühasib; 3) müəllim (orta məktəbdə); 4) sasanilər dövlətində maliyyə işlərini idarə edən məmur

  Tam oxu »
 • DƏBİRİSTAN

  ə. və f. orta məktəb

  Tam oxu »
 • DƏBİSTAN

  f. ibtidai məktəb

  Tam oxu »
 • DƏBUR

  ə. 1) səba yelinin əksi olan qərb küləyi; 2) ayrılıq

  Tam oxu »
 • DƏCCAL

  ə. 1) qiyamət günü eşşəyi tərsinə minib zühur edəcək əfsanəvi şəxs; 2) on ikinci imam Mehdinin zühuru ərəfəsində gələcək yalançı Mehdi; 3) xristianlar

  Tam oxu »
 • DƏD

  f. 1) yırtıcı heyvan, vəhşi; 2) oğlaq

  Tam oxu »
 • DƏDÜ DAM

  f. ev və çöl heyvanları, bütün heyvanlar, heyvanat

  Tam oxu »
 • DƏF

  DƏF ə. qaval (çalğı aləti). DƏF’ ə. 1) rədd etmə, uzaqlaşdırma; 2) aradan qaldırma, yox etmə, məhv etmə; 3) vermə, xərcləmə, haqqını ödəmə; 4) geri qa

  Tam oxu »
 • DƏFATİR

  ə. «dəftər» c. dəftərlər

  Tam oxu »
 • DƏFƏ

  DƏF’Ə ə. dəfə, kərə

  Tam oxu »
 • DƏFƏAT

  ə. «dəfə» c. dəfələr(lə)

  Tam oxu »
 • DƏFƏTƏN

  DƏF’ƏTƏN ə. 1) bir dəfədə, birkərəlik; 2) birdən, birdən-birə

  Tam oxu »
 • DƏFİN

  ə. basdırılmış, yerə gömülmüş, dəfn edilmiş

  Tam oxu »
 • DƏFİNƏ

  ə. yerə basdırılıb gizlədilmiş var-dövlət

  Tam oxu »
 • DƏFTƏR

  f. əsli y. 1) dəftərxana; 2) kitab kimi tikilmiş ağ vərəqlərdən ibarət yazı ləvazimatı. Dəftəri-ə’mal adamların pis və yaxşı işləri qeyd olunmuş mənəv

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRDAR

  f. hesabdar, mühasib

  Tam oxu »
 • DƏFTƏRXANƏ

  f. məktublaşma və sənədləşdirmə işləri icra edilən yer

  Tam oxu »
 • DƏGƏL

  DƏGƏL1 f. 1) hiylə, aldatma; 2) qəlp, saxta (pul və s.). DƏGƏL2 f. yelkən; dor ağacı. DƏGƏL3 f. keçid yaşlarında olan yeniyetmə oğlan

  Tam oxu »
 • DƏĞA

  f. bax dəğəl (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • DƏĞDƏĞƏ

  ə. 1) qıdıq, qıdıqlama; 2) səs-küy, vəlvələ

  Tam oxu »
 • DƏĞƏL

  ə. 1) qəlp, saxta; 2) hiylə, fırıldaq; hiyləgər, fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • DƏH

  f. on

  Tam oxu »
 • DƏHA

  ə. düha

  Tam oxu »
 • DƏHAQİN

  ə. «dehqan» c. əsli f. kəndlilər

  Tam oxu »
 • DƏHALİZ

  ə. «dəhliz» c. əsli f. dəhlizlər

  Tam oxu »
 • DƏHAN

  f. bax dəhən

  Tam oxu »
 • DƏHAT

  f. kənd yerləri

  Tam oxu »
 • DƏHƏN

  f. ağız

  Tam oxu »
 • DƏHLİZ

  f. 1) küçə qapısı ilə pilləkən arasında aralıq yer; 2) böyük otağın yanındakı kiçik otaq; 3) koridor; 4) qulağın içindəki boşluq; orta qulaq

  Tam oxu »
 • DƏHNA

  DƏHNA’ ə. səhra, çöl

  Tam oxu »
 • DƏHR

  ə. 1) zaman, vaxt, dövr; 2) dünya, cahan, aləm; 3) m. tale, fələk. Dəhri-fəna puç, fani dünya

  Tam oxu »
 • DƏHRƏ

  f. 1) ağac doğramaq, budamaq və s. üçün işlədilən kəsici alət; 2) çapacaq; 3) ətdöyən, qiyməkeş

  Tam oxu »
 • DƏHRİ

  ə. 1) zamana məxsus; 2) axirətə inanmayan; 3) ateist; materialist

  Tam oxu »
 • DƏHSALƏ

  f. on yaşında

  Tam oxu »