Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • DİBA

  DİBA(C) f. güllü ipək. Dibaci-Çin Çin ipəyi

  Tam oxu »
 • DİBAC

  DİBA(C) f. güllü ipək. Dibaci-Çin Çin ipəyi

  Tam oxu »
 • DİBAÇƏ

  f. 1) müqəddimə, giriş; 2) qədim kitabların naxışlarla bəzəkli və zərli ilk səhifələri

  Tam oxu »
 • DİBAPUŞ

  f. diba geymiş, əynində dibadan paltar olan

  Tam oxu »
 • DİD

  f. bax didar (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • DİDAR

  f. 1) üz, surət, sifət; 2) görüş(mə); 3) görmə, ziyarət etmə

  Tam oxu »
 • DİDƏ

  f. 1) göz; 2) görmüş. Didei-giryan ağlar göz; didei-pürxun qanla dolu göz, qanlı göz

  Tam oxu »
 • DİDƏBAN

  f. gözətçi, növbətçi

  Tam oxu »
 • DİDƏDAR

  f. göz dikən, baxan

  Tam oxu »
 • DİDƏDUZ

  f. gözləyən, müntəzir

  Tam oxu »
 • DİDƏNƏM

  f. gözüyaşlı

  Tam oxu »
 • DİDƏRÜBA

  f. nəzəri cəlb edən, gözəşirin

  Tam oxu »
 • DİDÜ BUS

  f. görüşüb öpüşmə

  Tam oxu »
 • DİFA

  DİFA’ ə. düşmən hücumundan özünü qoruma; müdafiə

  Tam oxu »
 • DİG

  f. qazan. Digi-dəruni «daxili qazan» m. mədə, qarın

  Tam oxu »
 • DİGƏR

  f. başqa(sı), o biri(si)

  Tam oxu »
 • DİGƏRGUN

  f. 1) başqa cür, başqa növ; 2) m. halı pozğun, bərbad; 3) m. alt-üst, bərbad

  Tam oxu »
 • DİHİŞ

  f. vermə, veriş

  Tam oxu »
 • DİJ

  f. 1) çirkin, pis; 2) acıq, hirs; 3) qala, istehkam

  Tam oxu »
 • DİJƏM

  f. 1) solğun, qəmgin; 2) xəstə, naxoş; 3) sərxoş, kefli; 4) fikirli, fikrə batmış; 5) qara(nlıq); 6) acıqlı, hirsli

  Tam oxu »
 • DİQQ

  ə. vərəm

  Tam oxu »
 • DİQQƏT

  ə. baxış, nəzər

  Tam oxu »
 • DİL

  f. 1) ürək, qəlb; 2) zövq, həvəs; 3) m. cəsarət. Dili-məhcur yaralı qəlb; dili-sərgəştə qəlbi çaşmış, çaş-baş olmuş; dili-suzan yanar qəlb; dili-zar a

  Tam oxu »
 • DİLA

  f. 1) ey ürək! ey qəlb! 2) əzizim! ey canım!

  Tam oxu »
 • DİLAGAH

  DİLAGAH, DİLAGƏH f. xəbərdar, arif

  Tam oxu »
 • DİLAGƏH

  DİLAGAH, DİLAGƏH f. xəbərdar, arif

  Tam oxu »
 • DİLARA

  f. 1) ürək açan, könül açan; 2) m. sevgili

  Tam oxu »
 • DİLARAM

  f. 1) ürək rahatlığı, ürək dincliyi; 2) m. gözəl, sevgili

  Tam oxu »
 • DİLAŞUB

  f. könül bulandıran, xoşa gəlməyən

  Tam oxu »
 • DİLAVƏR

  f. 1) ürəkli, cəsarətli, qəhrəman, cəsur; 2) danışmağa mahir olan; dilli

  Tam oxu »
 • DİLAVİZ

  f. 1) dilbər, gözəl; 2) istəkli, sevimli

  Tam oxu »
 • DİLAZAR

  f. ürək incidən, qəlb qıran

  Tam oxu »
 • DİLAZÜRDƏ

  f. ürəyi incik, könlü incimiş

  Tam oxu »
 • DİLBAZ

  f. sözü, hərəkəti xoşa gələn; könülaçan

  Tam oxu »
 • DİLBƏDİL

  f. «ürəkdən ürəyə» m. səmimiyyətlə, sədaqətlə

  Tam oxu »
 • DİLBƏND

  f. 1) ürəyi bağlı; vurğun; 2) əziz, sevimli (uşaq)

  Tam oxu »
 • DİLBƏR

  f. 1) ürək aparan, qəlbi valeh edən; 2) m. sevgili

  Tam oxu »
 • DİLBƏRA

  f. ey dilbər!

  Tam oxu »
 • DİLBƏRANƏ

  f. dilbər kimi, dilbərcəsinə

  Tam oxu »
 • DİLBƏRİ

  f. «ürək aparma» m. gözəllik

  Tam oxu »
 • DİLBƏSTƏ

  f. ürəyi bağlı; vurğun, aşiq

  Tam oxu »
 • DİLCU

  f. 1) ürəyi ələ alan; 2) insana yovuşan; nəvazişli; 3) m. dilbər, sevgili

  Tam oxu »
 • DİLDADƏ

  f. könül vermiş, aşiq

  Tam oxu »
 • DİLDAR

  f. 1) ürək verən, qəlb bağışlayan; 2) m. sevgili

  Tam oxu »
 • DİLDUZ

  f. ürək deşən, qəm gətirən

  Tam oxu »
 • DİLƏFGAR

  f. ürəyi sınmış, dərin kədəri olan

  Tam oxu »
 • DİLƏFRUZ

  f. bax dilfiruz

  Tam oxu »
 • DİLƏFSÜRDƏ

  f. «ürəyi solğun» m. ümidsiz, qəmgin

  Tam oxu »
 • DİLFİGAR

  f. ürəyi yaralı, könlü sınıq

  Tam oxu »
 • DİLFİRİB

  f. könül aldadan, qəlbi əyləndirən

  Tam oxu »