EDİNLƏŞMƏX’

(Cəbrayıl, Zəngilan)
sözləşmək, deyişmək. – Sə:rdən bəri nə ediləşirsı͂:z, tay qutarmıyassı͂:z? (Cəbrayıl)
EDİLƏMƏX’
EĞDİRMƏX’