Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • EVDAX

  (Cəbrayıl) dolu, bol. – Biyil ağacımız almıynan evdaxdı

  Tam oxu »
 • EVDİMƏX’

  (Cəbrayıl) sağımdan qabaq heyvanın əmcəklərini sığallamaq və ya buzova azacıq əmdirmək

  Tam oxu »
 • EVDİRMƏX’

  (Qarakilsə) 1. dənləmək. – Toyuxlar dəni bir-bir evdirir 2. seçib yığmaq. – Nənəxanım kəfşəndə başax evdirir

  Tam oxu »
 • EY

  (Borçalı, Kürdəmir, Qazax) yaxşı. – Mənim kefim eydi (Qazax); – Bu ki yap eydi (Kürdəmir); – Sizdən ey olmasın, Məhəmməd mənim yaxın dosdumdu (Borçalı

  Tam oxu »
 • EYCAHAN

  (Əli Bayramlı, Kürdəmir, Sabirabad, Salyan) işsiz, boş, bikar, asudə. – İskan eycahansa, birin ver (Sabirabad); – Eycahan gəzir (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • EYCAHAN-EYCAHAN

  (Kürdəmir) boşboş, işsiz – Eycahan-eycahan gəzif dolanmaxdan nə çıxar

  Tam oxu »
 • EYDƏŞ-ÜYDƏŞ

  (Şəki) əyri-üyrü. – Eydəş- üydəş şeyləri hardan aldıη?

  Tam oxu »
 • EYDİRMƏX’

  (Ağcabədi, Ağdam, Borçalı, Göyçay, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Şəmkir, Zəngilan) bax evdiməx’. – Qoyunun məmələrini eydirəsəη gərəx’, o da xoşallana,

  Tam oxu »
 • EYGİLİX’

  (Cəbrayıl, Meğri) azadlıq, asudəlik, sakitlik. – Yeri, bir eygilix’də:lərsəη (Cəbrayıl) ◊ Eygiliyə çıxmax (Meğri) – azadlığa çıxmaq, asudəliyə çıxmaq

  Tam oxu »
 • EYHANA

  (Meğri, Zəngilan) bəlkə. – Eyhana getdim tapayilmədim, onda nejo:lsun? (Zəngilan); – Eyhana, işdi dəy, man galammaram, unda bizim uşaxlari də keçi yay

  Tam oxu »
 • EYHANƏ

  (Lənkəran) bax eyhana

  Tam oxu »
 • EYİN-ŞAYIN

  (Zəngibasar) açıq-aşkar. – Eyin-şayın məni yallatdı (aldatdı)

  Tam oxu »
 • EYİNTİ

  (Gədəbəy) bax eğinti. – Eyinti buzoydan, kalçadan salınan südə de:irix’

  Tam oxu »
 • EYLƏ

  (Cəlilabad) o qədər. – Eylə üzimi hardan tapeysən

  Tam oxu »
 • EYLƏTMAX

  (Şəki) saxlamaq, gecikdirmək

  Tam oxu »
 • EYLİ

  (Salyan) başqa, qeyri. – Eyli vaxt olseydi, gə:də <yenə də> dimməzzim

  Tam oxu »
 • EYMANA-EYMANA

  (Qax) fikirləşəfikirləşə

  Tam oxu »
 • EYMƏ

  (Ağcabədi, Basarkeçər, Borçalı, Gədəbəy, Goranboy, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Ucar, Zərdab) bax eğmə

  Tam oxu »
 • EYMƏLƏMMƏX’

  (Kürdəmir, Cəbrayıl) genişlənmək, genəlmək. – Ayaqqabı eymələnib, ayağımda durmur (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • EYMƏMMƏX’

  (Ağbaba, Borçalı, Cəbrayıl, Gədəbəy, Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Tovuz) qorxmaq, ehtiyat etmək. – Adam qarannıxda eyməner (Qazax); – Eyməmməx’ oğula yara

  Tam oxu »
 • EYMƏOTU

  (Qax) şüyüd

  Tam oxu »
 • EYNƏ

  (Füzuli) 1. dəfə 2. vaxt

  Tam oxu »
 • EYNİHUT

  (Salyan) eynilə. – Eynihut atasına oxşıyir

  Tam oxu »
 • EYNİMƏX’

  I (Ağdam, Laçın, Şuşa) bax aynımax. – Nənəm çox pisidi, indi yavaşyavaş eyniyir (Ağdam); – Yaram indi eyniyir hələ, də:sən yaxşı olur (Laçın) II (Çənb

  Tam oxu »
 • EYZAN

  I (Füzuli, Mingəçevir, Zərdab) həmişə, daima. – Bu işi eyzan sən görürsən (Füzuli); – Çətin işə eyzan məni buyurursan (Zərdab) II (Ağdam, Bərdə, Cəlil

  Tam oxu »
 • EYZƏN

  I (Bakı) bax eyzan I II (Astara, Bakı, Lənkəran) bax eyzan II. – Hara baxırsan eyzən ağajdığdu (Bakı)

  Tam oxu »
 • Ə:AXLI

  (Gədəbəy, Xanlar) bax ayaxlı. – Ə:axlıyı ma:yəti <mənə gətir> ordan, yayem bu kündələri (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • Ə:ALĞA

  (Gədəbəy) bax ayalğa. – Uşağa ə:alğa qoyma:η, peşman olarsıηız sonralar

  Tam oxu »
 • ƏBCƏMƏX’

  (Şərur) toxumu qabıqdan çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ƏBDAL

  (Qax) qanacaqsız, qanmaz. – Allah vuran əbdaldı, xayrını, zaralını bilmiy

  Tam oxu »
 • ƏBƏ

  I (Lənkəran) bax aba II II (Zəngilan) bax aba I III (Böyük Qarakilsə) nənə IV (Meğri, Yardımlı) çilingağac oyununda yerdə qazılan kiçik çuxur, oyunun

  Tam oxu »
 • ƏBƏÇİ

  (Cəlilabad, Lerik, Yardımlı, İmişli, Sabirabad, Zəngilan) mama, mamaça. – Əbəçi oley beysavad, doxdır olanda deyeylər mama (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİMƏG

  I (Göyçay, Kürdəmir, Salyan) arxası üstə yıxılmaq. – Mal əbədiyib, oqqədər çırpınıb ki, bağrı çatdıyıb (Salyan) II (Biləsuvar) ölmək

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİMƏX’

  (Zəngibasar) bax əbədiməg I

  Tam oxu »
 • ƏBƏNQƏŞ

  (Ordubad) namussuz, biqeyrət, həyasız. – Ədə, sən nə əbənqəş adamsan, mən sə: umud oldum

  Tam oxu »
 • ƏBLAĞ

  (Lənkəran) ala-bula (at). – Bi əblağ atı var onun

  Tam oxu »
 • ƏBLƏBİÇ

  (Qax) soxulcan

  Tam oxu »
 • ƏBLƏĞ

  (Lənkəran) bax əblağ

  Tam oxu »
 • ƏBLƏSÖ:ÜN

  (Lənkəran) sevincək, sevinə-sevinə

  Tam oxu »
 • ƏBRƏ

  (Qax) arba, içərisində müəyyən bir şey olan qabın boş çəkisi

  Tam oxu »
 • ƏBRƏŞ

  (Cəbrayıl, Salyan, Yardımlı, Kürdəmir, Şəki) təpəl, başında ağ xalı olan (heyvan). – Bi sarı əbrəş qoyunum var (Kürdəmir); – Əbrəş qoyunumuz iki gündü

  Tam oxu »
 • ƏBRƏVAN

  (Salyan) tənzif. – Qadınnarın başında əbrəvan vardı

  Tam oxu »
 • ƏBRİMÜŞ

  (Şəki) qovaq ağacının bir növü

  Tam oxu »
 • ƏBRİŞİM

  (Ağdaş, Kürdəmir, Göyçay) bax əbrimüş. – Bizim tərəflərdə əbrişim çox olur (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • ƏBRU:S

  (Cəlilabad) geyim. – Mənüm əbru:sum yoxdi, mənə bir dəs paltar ver

  Tam oxu »
 • ƏBRUŞUM

  (Mingəçevir) bax əbrimüş

  Tam oxu »
 • ƏBŞƏLƏ

  (Bakı) şərbət. – Uşağı göndərün əbşələ paylamağa

  Tam oxu »
 • ƏBÜR

  (Yardımlı) allergiya. – Üzi tamam əbur olub

  Tam oxu »
 • ƏCAZ

  I (Naxçıvan) əcaib II (Qarakilsə) kələkbaz, bic

  Tam oxu »
 • ƏCCƏ

  I (Salyan) key (adam) II (Yardımlı) yumurtadan təzə çıxmış cücə və ya sərçə balası

  Tam oxu »