Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • E:İNTİ

  (Qazax) bax eğinti. – Dünənnəri maral inəyin e:intisini işdim, gözdərimə işıx gəldi

  Tam oxu »
 • EJƏŞMƏX’

  (Ağdam, Şuşa) mübahisə etmək. – Niyə ejəşirsiηiz, ə:, ta: bəs döymü? (Ağdam); – Axşamatan peşəsi mənnən ejəşməx’di, ayrı işi-zadı yoxdu gədənin (Şuşa)

  Tam oxu »
 • EJGAHAN

  (Gədəbəy, Qazax) bax ejgan. – Ejgahan olanda deyeydiη, munu maηa dana! – Ejgahan vaxdı gəl (Qazax); – Mən saηa ejgahan vaxt hardan tapem kın, qutarasa

  Tam oxu »
 • EJGAHANNIĞ

  (İsmayıllı) bax ejga:nnıx

  Tam oxu »
 • EJGAHANNIX

  (Gədəbəy) bax ejga:nnıx ◊ Ejgahannığa çıxmaq – asudəliyə çıxmaq. – Elə ki, ejgahannığa çıxdı, işim düzəldi; – Sən ejgahannıxdan dəm vuroysuη, nə:zey m

  Tam oxu »
 • EJGAN

  (Oğuz) işsiz, boş, bikar

  Tam oxu »
 • EJGA:N

  (Gədəbəy, Qax, Mingəçevir, Şəki) bax ejgan. – Ejga:n adamsan, get gəti (Qax); – Bir ejga:n vaxtdə:lərsiη, gaflaşarıx, indi incimə:nən çöle:dirəm (Gədə

  Tam oxu »
 • EJGA:NNIX

  (Gədəbəy, Şəki) asudəlik, işsizlik, bikarçılıq. – Ejga:nnıxda hər işi iras tutmağ olar (Gədəbəy); – Ejga:nnıxdı hələ ki (Şəki)

  Tam oxu »
 • EJGƏHİN

  (Zaqatala) bax ejga:n

  Tam oxu »
 • EJİLƏMƏX’

  (Borçalı) bax ediləməx’. – Bu xartan çox ejiliyif baş-beynimi töx’mə

  Tam oxu »
 • EJİR

  (Gədəbəy, Qazax) dərd, qəm, kədər. – Heç işdahım yoxdu, elə munu da canımın ejirinnən yi:rəm (Qazax); – Ejiriηnen ölöyrüm, yatammeyrım zavahtannan, el

  Tam oxu »
 • EJLİTMƏX’

  (Çənbərək) sakitləşdirmək. – Bu çağıyı ejlit, əηər-çiηər yoxkan sənəyi doldurum; – Ana, uşağı ejlit, suyeydim gəlim

  Tam oxu »
 • EKƏS

  (Salyan) yaşlı. – Asyə:n qızı öyün işdərin ekəs arvaddar kimi aparır

  Tam oxu »
 • EKİZTAYI

  (Ağcabədi, Tərtər) əkiz doğulmuş uşaqlardan hər biri. – Xuduş ekiztaydı (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • ELAT

  (Ağdam) köçəri

  Tam oxu »
 • ELÇAR

  (Zaqatala) heyva mürəbbəsi. – Ləzətdi elçar döyülmü?

  Tam oxu »
 • ELÇARİ

  (Ağsu) hamısı. – Bizim kəndin elçari belə danışır

  Tam oxu »
 • ELÇİPİLOV

  (Lənkəran) toydan bir neçə gün sonra oğlan evindən qız evinə göndərilən plov

  Tam oxu »
 • ELƏNÇİG

  (Bakı, İmişli, Kürdəmir) elə. – Elənçig işə qol qoymağ olmaz (Kürdəmir); – Elənçig adamnan yoldaş olma (İmişli)

  Tam oxu »
 • ELƏT

  (Bakı) bax elat

  Tam oxu »
 • ELİX’

  (Zəngibasar) yaxşılıq. – Eybi yoxdu, eli: itirən bəlasın bulacaxdı

  Tam oxu »
 • ELKÖŞDÜ

  (Ağdərə) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • ELLƏMƏX’

  (Qazax) qaldırmaq

  Tam oxu »
 • ELLİG

  (Cəlilabad, Göyçay) bax elliy. – Də:nə yaxın saçax ellig qaralır (Göyçay)

  Tam oxu »
 • ELLİGHARAY

  (Sabirabad) hamı, hamı birdən, böyükdən kiçiyə qədər

  Tam oxu »
 • ELLİK

  I (Salyan) bütünlüklə, tamamilə. – Bağımızın elligin yığasan, on eşig <yeşik> üzüm olmaz II (Salyan) el

  Tam oxu »
 • ELLİY

  (Kürdəmir) hamı, hamısı. – Uşaxlar elliyi çayın qırağına yığılıblar; – Uşağın elliyi dərsi bilir

  Tam oxu »
 • ELMDAR

  (Cəlilabad, İmişli) bilikli. – Mirzə Qulamalı çox elmdardı (İmişli)

  Tam oxu »
 • ELTİ

  (Ağdam, Ağdaş, Ağdərə, Borçalı, Dəvəçi, Goranboy, Göyçay, İmişli, Kürdəmir, Quba, Qax, Qazax, Mingəçevir, Tərtər, Şəki, Ucar) iki qardaşın arvadları

  Tam oxu »
 • E:MALÇI

  (Culfa, Zəngilan) süddən müxtəlif ağartı növləri hazırlayan qadın. – E:malçı fermədə işdəyən qadına də:rıx (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • EMİL

  (Lerik) həlim, xoşxasiyyət

  Tam oxu »
 • EMİN

  (Salyan) bax emil. – Mahirin bir oğlu var, çox emin uşağdı

  Tam oxu »
 • EMİNNİGÖZÜ

  (Ucar) yarpaqları turp yarpağına oxşayan yeməli, yabanı bitki adı. – Eminnigözü do:ğaya tökürük

  Tam oxu »
 • EN

  (Qazax, Meğri) qaramalın qulağına vurulan damğa. – Malın qulağına en vurallar kin, tapılsın (Qazax) – Bayrış ə:m <əmim> deyirdi ki, keçi

  Tam oxu »
 • ENCƏ

  (Lerik) gəvən adlanan tikanlı yabanı bitkini yerdən çəkib çıxarmaq üçün ağac alət. – Encəsiz gəvən çəkmək olmaz

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏX’

  (Qazax) hörmət etmək, saymaq. – Sən ha vax məni endirersəη?

  Tam oxu »
 • E:NİNƏ

  (Zəngibasar) vecinə. – Nəqqə:r de:rəm, heş mu:n e:ninə də də:l

  Tam oxu »
 • ENNƏNMƏK

  (Kürdəmir) lovğalanmaq. – Bizim bı Abbas yaman ennənir, balam

  Tam oxu »
 • ENNİQULAX

  (Cəbrayıl) enliyarpaqlı yeməli yabanı bitki adı. – Enniqulaxdan yaxşı dovğa bişirməx’ olar

  Tam oxu »
 • ENNİYARPAX

  (Şəmkir) iri damcılı yağış. – Enniyarpağa tüşən adamın bircə yeri də quru qalmır, isdanır hər yeri

  Tam oxu »
 • EPBEX’

  (Şəki) çörək. – Bi dəfiyə üç epbex’ yiyən vaxdım olufdu

  Tam oxu »
 • EPEY

  (Zəngibasar) çox, xeyli. – İcilasa epey adam gəlmişdi

  Tam oxu »
 • ER

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa, Tərtər) tez, tezdən. – Bir az er gəlseydin, tapardın onu (Ağdam); – Er dur ku, vaxdında çatasan (Bərdə)

  Tam oxu »
 • ERAĞAŞ

  (Cəbrayıl) faraş. – Taxıl erağaşdı, bir həfdiyə bişməy olar

  Tam oxu »
 • ERAXA

  (Lənkəran) key, gic

  Tam oxu »
 • ERƏVANƏPPƏYİ

  (Basarkeçər) vəzəriyə bənzər bitki adı. – Qızım, get bir az erəvanəppəyi yığ gəti, ayranaşı pişirəx’

  Tam oxu »
 • ERGƏC

  (Salyan) bax erkəc

  Tam oxu »
 • ERKƏÇ

  (Culfa, Kürdəmir, Qarakilsə, Qazax, Ordubad, Tovuz) sürünün qabağını çəkən yaşlı erkək keçi. – Erkəçi sür qaba:, sürünün qaba:ın çəx’sin (Ordubad)

  Tam oxu »
 • ERKƏŞ

  (Culfa, Ağdam, Ordubad) bax erkəc. – Ə:, niyə vuruf o erkəşin buynuzun qırmısan? (Ağdam)

  Tam oxu »
 • ERTİ

  (Tovuz) bax elti. – Xacca mənim ertimdi

  Tam oxu »