Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ELAT

  (Ağdam) köçəri

  Tam oxu »
 • ELÇAR

  (Zaqatala) heyva mürəbbəsi. – Ləzətdi elçar döyülmü?

  Tam oxu »
 • ELÇARİ

  (Ağsu) hamısı. – Bizim kəndin elçari belə danışır

  Tam oxu »
 • ELÇİPİLOV

  (Lənkəran) toydan bir neçə gün sonra oğlan evindən qız evinə göndərilən plov

  Tam oxu »
 • ELƏNÇİG

  (Bakı, İmişli, Kürdəmir) elə. – Elənçig işə qol qoymağ olmaz (Kürdəmir); – Elənçig adamnan yoldaş olma (İmişli)

  Tam oxu »
 • ELƏT

  (Bakı) bax elat

  Tam oxu »
 • ELİX’

  (Zəngibasar) yaxşılıq. – Eybi yoxdu, eli: itirən bəlasın bulacaxdı

  Tam oxu »
 • ELKÖŞDÜ

  (Ağdərə) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • ELLƏMƏX’

  (Qazax) qaldırmaq

  Tam oxu »
 • ELLİG

  (Cəlilabad, Göyçay) bax elliy. – Də:nə yaxın saçax ellig qaralır (Göyçay)

  Tam oxu »
 • ELLİGHARAY

  (Sabirabad) hamı, hamı birdən, böyükdən kiçiyə qədər

  Tam oxu »
 • ELLİK

  I (Salyan) bütünlüklə, tamamilə. – Bağımızın elligin yığasan, on eşig <yeşik> üzüm olmaz II (Salyan) el

  Tam oxu »
 • ELLİY

  (Kürdəmir) hamı, hamısı. – Uşaxlar elliyi çayın qırağına yığılıblar; – Uşağın elliyi dərsi bilir

  Tam oxu »
 • ELMDAR

  (Cəlilabad, İmişli) bilikli. – Mirzə Qulamalı çox elmdardı (İmişli)

  Tam oxu »
 • ELTİ

  (Ağdam, Ağdaş, Ağdərə, Borçalı, Dəvəçi, Goranboy, Göyçay, İmişli, Kürdəmir, Quba, Qax, Qazax, Mingəçevir, Tərtər, Şəki, Ucar) iki qardaşın arvadları

  Tam oxu »
 • E:MALÇI

  (Culfa, Zəngilan) süddən müxtəlif ağartı növləri hazırlayan qadın. – E:malçı fermədə işdəyən qadına də:rıx (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • EMİL

  (Lerik) həlim, xoşxasiyyət

  Tam oxu »
 • EMİN

  (Salyan) bax emil. – Mahirin bir oğlu var, çox emin uşağdı

  Tam oxu »
 • EMİNNİGÖZÜ

  (Ucar) yarpaqları turp yarpağına oxşayan yeməli, yabanı bitki adı. – Eminnigözü do:ğaya tökürük

  Tam oxu »
 • EN

  (Qazax, Meğri) qaramalın qulağına vurulan damğa. – Malın qulağına en vurallar kin, tapılsın (Qazax) – Bayrış ə:m <əmim> deyirdi ki, keçi

  Tam oxu »
 • ENCƏ

  (Lerik) gəvən adlanan tikanlı yabanı bitkini yerdən çəkib çıxarmaq üçün ağac alət. – Encəsiz gəvən çəkmək olmaz

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏX’

  (Qazax) hörmət etmək, saymaq. – Sən ha vax məni endirersəη?

  Tam oxu »
 • E:NİNƏ

  (Zəngibasar) vecinə. – Nəqqə:r de:rəm, heş mu:n e:ninə də də:l

  Tam oxu »
 • ENNƏNMƏK

  (Kürdəmir) lovğalanmaq. – Bizim bı Abbas yaman ennənir, balam

  Tam oxu »
 • ENNİQULAX

  (Cəbrayıl) enliyarpaqlı yeməli yabanı bitki adı. – Enniqulaxdan yaxşı dovğa bişirməx’ olar

  Tam oxu »
 • ENNİYARPAX

  (Şəmkir) iri damcılı yağış. – Enniyarpağa tüşən adamın bircə yeri də quru qalmır, isdanır hər yeri

  Tam oxu »
 • EPBEX’

  (Şəki) çörək. – Bi dəfiyə üç epbex’ yiyən vaxdım olufdu

  Tam oxu »
 • EPEY

  (Zəngibasar) çox, xeyli. – İcilasa epey adam gəlmişdi

  Tam oxu »
 • ER

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa, Tərtər) tez, tezdən. – Bir az er gəlseydin, tapardın onu (Ağdam); – Er dur ku, vaxdında çatasan (Bərdə)

  Tam oxu »
 • ERAĞAŞ

  (Cəbrayıl) faraş. – Taxıl erağaşdı, bir həfdiyə bişməy olar

  Tam oxu »
 • ERAXA

  (Lənkəran) key, gic

  Tam oxu »
 • ERƏVANƏPPƏYİ

  (Basarkeçər) vəzəriyə bənzər bitki adı. – Qızım, get bir az erəvanəppəyi yığ gəti, ayranaşı pişirəx’

  Tam oxu »
 • ERGƏC

  (Salyan) bax erkəc

  Tam oxu »
 • ERKƏÇ

  (Culfa, Kürdəmir, Qarakilsə, Qazax, Ordubad, Tovuz) sürünün qabağını çəkən yaşlı erkək keçi. – Erkəçi sür qaba:, sürünün qaba:ın çəx’sin (Ordubad)

  Tam oxu »
 • ERKƏŞ

  (Culfa, Ağdam, Ordubad) bax erkəc. – Ə:, niyə vuruf o erkəşin buynuzun qırmısan? (Ağdam)

  Tam oxu »
 • ERTİ

  (Tovuz) bax elti. – Xacca mənim ertimdi

  Tam oxu »
 • ERVƏTİ

  (Qazax) səliqəsiz, başdansovdu. – Ervəti iş görörsəη, beləmi bəliyellər çağayı? İndidən açılıf tökülör

  Tam oxu »
 • ERYAN

  (Ağdərə) uzun

  Tam oxu »
 • ERYATI

  (Çənbərək) xarab, yararsız. – Eryatı həjet olmasa yaxşıdı

  Tam oxu »
 • ERYƏTİ

  I (Ağdam, Bərdə, Şuşa) müvəqqəti. – Elə eryəti qoymuşam ora, indi götürəjəm (Ağdam); – Mən burda eryəti adamam, sabah çıxıf gedəjəm (Bərdə) II (Ağdam,

  Tam oxu »
 • EŞGAR

  (Zəngilan) şübhəsiz. – Eşgar, bını Həsənalı eliyif

  Tam oxu »
 • EŞİX’

  (Böyük Qarakilsə, Çənbərək, Naxçıvan, Oğuz, Tovuz, Zaqatala) həyət. – Gedirix’ qonşunun eşiyində bir isdikən çay içirix’ (Oğuz); – Ə:, o daneyi itələ

  Tam oxu »
 • EŞİNMƏX’

  (İmişli) lovğalanmaq. – Eşinmə, a bala, bəlkə mən səni dö:ərəm

  Tam oxu »
 • EŞMAX

  (Qax) qazmaq. – Yolun qırağını eşip qobı salıllar, sel gələndə hordan əxsin <axsın>

  Tam oxu »
 • EŞMƏ

  I (Cəlilabad) bulaq. – Su gəzeymişdər, göreylər bi eşmə var, içeylər su II (Salyan) suyun altında üzmənin bir növü

  Tam oxu »
 • EŞMƏX’

  (Kəlbəcər) qolsuz, bəzəkli qadın geyimi adı. – Qızyetər xalanın eşməyi çox qəşəx’di

  Tam oxu »
 • EŞŞƏX’

  I (Ordubad) bax eşix’ II (Basarkeçər, Qazax) kotanın bir hissəsi. – Kotanın ucu eşşəx’dən çıxanda yaxşı əhməz yeri (Qazax) III (Gədəbəy, Göyçay, Şuşa,

  Tam oxu »
 • EŞŞƏYOTU

  (Şuşa) yabanı bitki adı. – Eşşəyotu de:illər kin, eşşəx’ onu çox yeər

  Tam oxu »
 • ETEBELE

  (Bakı) təəccüblü. – Munun işi lap etebeledü, a!

  Tam oxu »
 • EVDAX

  (Cəbrayıl) dolu, bol. – Biyil ağacımız almıynan evdaxdı

  Tam oxu »