Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • E:MALÇI

  (Culfa, Zəngilan) süddən müxtəlif ağartı növləri hazırlayan qadın. – E:malçı fermədə işdəyən qadına də:rıx (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • EMİL

  (Lerik) həlim, xoşxasiyyət

  Tam oxu »
 • EMİN

  (Salyan) bax emil. – Mahirin bir oğlu var, çox emin uşağdı

  Tam oxu »
 • EMİNNİGÖZÜ

  (Ucar) yarpaqları turp yarpağına oxşayan yeməli, yabanı bitki adı. – Eminnigözü do:ğaya tökürük

  Tam oxu »
 • EN

  (Qazax, Meğri) qaramalın qulağına vurulan damğa. – Malın qulağına en vurallar kin, tapılsın (Qazax) – Bayrış ə:m <əmim> deyirdi ki, keçi

  Tam oxu »
 • ENCƏ

  (Lerik) gəvən adlanan tikanlı yabanı bitkini yerdən çəkib çıxarmaq üçün ağac alət. – Encəsiz gəvən çəkmək olmaz

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏX’

  (Qazax) hörmət etmək, saymaq. – Sən ha vax məni endirersəη?

  Tam oxu »
 • E:NİNƏ

  (Zəngibasar) vecinə. – Nəqqə:r de:rəm, heş mu:n e:ninə də də:l

  Tam oxu »
 • ENNƏNMƏK

  (Kürdəmir) lovğalanmaq. – Bizim bı Abbas yaman ennənir, balam

  Tam oxu »
 • ENNİQULAX

  (Cəbrayıl) enliyarpaqlı yeməli yabanı bitki adı. – Enniqulaxdan yaxşı dovğa bişirməx’ olar

  Tam oxu »
 • ENNİYARPAX

  (Şəmkir) iri damcılı yağış. – Enniyarpağa tüşən adamın bircə yeri də quru qalmır, isdanır hər yeri

  Tam oxu »
 • EPBEX’

  (Şəki) çörək. – Bi dəfiyə üç epbex’ yiyən vaxdım olufdu

  Tam oxu »
 • EPEY

  (Zəngibasar) çox, xeyli. – İcilasa epey adam gəlmişdi

  Tam oxu »
 • ER

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa, Tərtər) tez, tezdən. – Bir az er gəlseydin, tapardın onu (Ağdam); – Er dur ku, vaxdında çatasan (Bərdə)

  Tam oxu »
 • ERAĞAŞ

  (Cəbrayıl) faraş. – Taxıl erağaşdı, bir həfdiyə bişməy olar

  Tam oxu »
 • ERAXA

  (Lənkəran) key, gic

  Tam oxu »
 • ERƏVANƏPPƏYİ

  (Basarkeçər) vəzəriyə bənzər bitki adı. – Qızım, get bir az erəvanəppəyi yığ gəti, ayranaşı pişirəx’

  Tam oxu »
 • ERGƏC

  (Salyan) bax erkəc

  Tam oxu »
 • ERKƏÇ

  (Culfa, Kürdəmir, Qarakilsə, Qazax, Ordubad, Tovuz) sürünün qabağını çəkən yaşlı erkək keçi. – Erkəçi sür qaba:, sürünün qaba:ın çəx’sin (Ordubad)

  Tam oxu »
 • ERKƏŞ

  (Culfa, Ağdam, Ordubad) bax erkəc. – Ə:, niyə vuruf o erkəşin buynuzun qırmısan? (Ağdam)

  Tam oxu »
 • ERTİ

  (Tovuz) bax elti. – Xacca mənim ertimdi

  Tam oxu »
 • ERVƏTİ

  (Qazax) səliqəsiz, başdansovdu. – Ervəti iş görörsəη, beləmi bəliyellər çağayı? İndidən açılıf tökülör

  Tam oxu »
 • ERYAN

  (Ağdərə) uzun

  Tam oxu »
 • ERYATI

  (Çənbərək) xarab, yararsız. – Eryatı həjet olmasa yaxşıdı

  Tam oxu »
 • ERYƏTİ

  I (Ağdam, Bərdə, Şuşa) müvəqqəti. – Elə eryəti qoymuşam ora, indi götürəjəm (Ağdam); – Mən burda eryəti adamam, sabah çıxıf gedəjəm (Bərdə) II (Ağdam,

  Tam oxu »
 • EŞGAR

  (Zəngilan) şübhəsiz. – Eşgar, bını Həsənalı eliyif

  Tam oxu »
 • EŞİX’

  (Böyük Qarakilsə, Çənbərək, Naxçıvan, Oğuz, Tovuz, Zaqatala) həyət. – Gedirix’ qonşunun eşiyində bir isdikən çay içirix’ (Oğuz); – Ə:, o daneyi itələ

  Tam oxu »
 • EŞİNMƏX’

  (İmişli) lovğalanmaq. – Eşinmə, a bala, bəlkə mən səni dö:ərəm

  Tam oxu »
 • EŞMAX

  (Qax) qazmaq. – Yolun qırağını eşip qobı salıllar, sel gələndə hordan əxsin <axsın>

  Tam oxu »
 • EŞMƏ

  I (Cəlilabad) bulaq. – Su gəzeymişdər, göreylər bi eşmə var, içeylər su II (Salyan) suyun altında üzmənin bir növü

  Tam oxu »
 • EŞMƏX’

  (Kəlbəcər) qolsuz, bəzəkli qadın geyimi adı. – Qızyetər xalanın eşməyi çox qəşəx’di

  Tam oxu »
 • EŞŞƏX’

  I (Ordubad) bax eşix’ II (Basarkeçər, Qazax) kotanın bir hissəsi. – Kotanın ucu eşşəx’dən çıxanda yaxşı əhməz yeri (Qazax) III (Gədəbəy, Göyçay, Şuşa,

  Tam oxu »
 • EŞŞƏYOTU

  (Şuşa) yabanı bitki adı. – Eşşəyotu de:illər kin, eşşəx’ onu çox yeər

  Tam oxu »
 • ETEBELE

  (Bakı) təəccüblü. – Munun işi lap etebeledü, a!

  Tam oxu »
 • EVDAX

  (Cəbrayıl) dolu, bol. – Biyil ağacımız almıynan evdaxdı

  Tam oxu »
 • EVDİMƏX’

  (Cəbrayıl) sağımdan qabaq heyvanın əmcəklərini sığallamaq və ya buzova azacıq əmdirmək

  Tam oxu »
 • EVDİRMƏX’

  (Qarakilsə) 1. dənləmək. – Toyuxlar dəni bir-bir evdirir 2. seçib yığmaq. – Nənəxanım kəfşəndə başax evdirir

  Tam oxu »
 • EY

  (Borçalı, Kürdəmir, Qazax) yaxşı. – Mənim kefim eydi (Qazax); – Bu ki yap eydi (Kürdəmir); – Sizdən ey olmasın, Məhəmməd mənim yaxın dosdumdu (Borçalı

  Tam oxu »
 • EYCAHAN

  (Əli Bayramlı, Kürdəmir, Sabirabad, Salyan) işsiz, boş, bikar, asudə. – İskan eycahansa, birin ver (Sabirabad); – Eycahan gəzir (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • EYCAHAN-EYCAHAN

  (Kürdəmir) boşboş, işsiz – Eycahan-eycahan gəzif dolanmaxdan nə çıxar

  Tam oxu »
 • EYDƏŞ-ÜYDƏŞ

  (Şəki) əyri-üyrü. – Eydəş- üydəş şeyləri hardan aldıη?

  Tam oxu »
 • EYDİRMƏX’

  (Ağcabədi, Ağdam, Borçalı, Göyçay, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Şəmkir, Zəngilan) bax evdiməx’. – Qoyunun məmələrini eydirəsəη gərəx’, o da xoşallana,

  Tam oxu »
 • EYGİLİX’

  (Cəbrayıl, Meğri) azadlıq, asudəlik, sakitlik. – Yeri, bir eygilix’də:lərsəη (Cəbrayıl) ◊ Eygiliyə çıxmax (Meğri) – azadlığa çıxmaq, asudəliyə çıxmaq

  Tam oxu »
 • EYHANA

  (Meğri, Zəngilan) bəlkə. – Eyhana getdim tapayilmədim, onda nejo:lsun? (Zəngilan); – Eyhana, işdi dəy, man galammaram, unda bizim uşaxlari də keçi yay

  Tam oxu »
 • EYHANƏ

  (Lənkəran) bax eyhana

  Tam oxu »
 • EYİN-ŞAYIN

  (Zəngibasar) açıq-aşkar. – Eyin-şayın məni yallatdı (aldatdı)

  Tam oxu »
 • EYİNTİ

  (Gədəbəy) bax eğinti. – Eyinti buzoydan, kalçadan salınan südə de:irix’

  Tam oxu »
 • EYLƏ

  (Cəlilabad) o qədər. – Eylə üzimi hardan tapeysən

  Tam oxu »
 • EYLƏTMAX

  (Şəki) saxlamaq, gecikdirmək

  Tam oxu »
 • EYLİ

  (Salyan) başqa, qeyri. – Eyli vaxt olseydi, gə:də <yenə də> dimməzzim

  Tam oxu »