FAKTÚRA

[ lat. factura – quruluş]
1. xüs. İncəsənət əsərlərində bədii üsulun xüsusiyyəti. Şerin fakturası. Simfoniyanın fakturası.
2. xüs. Hər hansı bir materialın (məs.: parçanın, şüşənin və s.-nin) zahiri görünüşünü müəyyən edən emal üsulu.
3. Alıcıya göndərilən və ya buraxılan malların növünü, miqdarını, qiymətini müfəssəl surətdə göstərən siyahı.
[Sədr:] Xahiş edirəm ki, tez onun fakturasını alıb, haqq-hesabın göndərin ki, o kişilərə işimiz çox düşür. Mir Cəlal.

FAKTÓRİYA
FAKULTATİ́V

Digər lüğətlərdə