Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • FE

  “f” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Tam oxu »
 • FEDERÁL

  [fr.] bax federativ 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • FEDERALİ́ST

  [fr.] Federalizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • FEDERALİ́ZM

  [fr.] 1. Dövlət quruluşunun federativ sistemi; federasiya prinsipinə əsaslanan quruluş. 2. Belə sistem yaratmağa çalışan siyasi cərəyan

  Tam oxu »
 • FEDERÁSİYA

  is. [fr.] 1. İttifaq, birləşmə. 2. Müstəqil dövlətləri özündə birləşdirən dövlət. Rusiya Federasiyası

  Tam oxu »
 • FEDERATİ́V

  1. “Federasiya”dan sif. Federativ müşavirə. 2. Federasiya şəklində olan; federal. Federativ Respublika

  Tam oxu »
 • FEİL

  is. [ər.] 1. İş, əməl, hərəkət. // Quru sözdən ibarət olmayıb həqiqi mənada olan iş. Feli ilə qövlü düz gəlmir

  Tam oxu »
 • FELDMÁRŞAL

  [alm.] 1917-ci il inqilabından əvvəlki rus ordusunda və bir sıra dövlətlərin quru qoşunlarında yüksək general rütbəsi; habelə bu rütbəni daşıyan adam

  Tam oxu »
 • FELDMARŞALLIQ

  is. Feldmarşal rütbəsi

  Tam oxu »
 • FÉLDŞER

  [alm.] Orta tibb təhsili olan həkim köməkçisi. Növbətçi feldşer. Baytarlıq feldşeri. – [Gülqönçə:] Axı mən o feldşerdən pis deyiləm

  Tam oxu »
 • FELDŞERLİK

  is. Feldşerin işi, sənəti, peşəsi, ixtisası. Feldşerlik etmək. Feldşerlik məktəbi

  Tam oxu »
 • FELƏN

  zərf [ər.] Sözlə deyil, işlə, həqiqətdə (qövlən ziddi). Bacarığını felən sübut etdi

  Tam oxu »
 • FELİ

  sif. [ər.] 1. Həqiqətən icra olunan, həqiqətən olan, sözlə deyil, işlə olan. 2. qram. Tərkibində feil olan, yaxud feildən düzəldilmiş (bax feil 2-ci m

  Tam oxu »
 • FELYETÓN

  [fr.] Nöqsanları, çirkin əməlləri istehza edib pisləyən qəzet və ya jurnal məqaləsi. Cəlil Məmmədquluzadənin felyetonları

  Tam oxu »
 • FELYETONÇU

  is. Felyeton yazan jurnalist. C.Məmmədquluzadə görkəmli felyetonçu idi

  Tam oxu »
 • FEMİ́DA

  is. [yun.] 1. Qədim yunan mifologiyasında ədalət ilahəsi, sonralar ədalət mühakiməsinin mücəssəməsi. Femida gözübağlı və əlində çəki daşları tutmuş və

  Tam oxu »
 • FEMİNİ́ZM

  is. [ər.] Qadın hərəkatı. Feminizm tərəfdarları

  Tam oxu »
 • FEN

  is. [ing.] Saç qurutmaq üçün elektrik alət

  Tam oxu »
 • FÉNİKS

  is. [yun.] Bir sıra qədim xalqların mifologiyasında əfsanəvi quş, simurq. Guya feniks qocalanda özünü yandırır, küldən cavanlaşmış və təzələnmiş şəkil

  Tam oxu »
 • FENOLÓGİYA

  [yun. phaino və logos] Biologiyanın, ilin fəsillərinin dəyişməsilə əlaqədar bitki və heyvanların həyatında vaxtaşırı baş verən hadisələri (bitkilərin

  Tam oxu »
 • FENOLOJİ́

  sif. Fenologiyaya aid, fenologiya ilə əlaqədar olan. Fenoloji müşahidələr. Fenoloji qanunauyğunluqlar

  Tam oxu »
 • FENÓLOQ

  [yun. phaino və logos] Fenologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • FENÓMEN

  is. [yun.] Müstəsna, qeyri-adi şəxsiyyət, hadisə

  Tam oxu »
 • FEODÁL

  [lat.] 1. Feodalizm dövründə hakim sinfin nümayəndəsi; təhkimçi mülkədar. …Havayı gəlir mənbəyi olan kəndlərini itirmək qorxusu ilə titrəyən feodallar

  Tam oxu »
 • FEODALİ́ZM

  is. [lat. feodum – malikanə.] Orta əsrlərdə xüsusilə Qərbi Avropada torpağın, istehsal vasitələri və kəndlilərin tək bir feodalın ixtiyarında olmasına

  Tam oxu »
 • FERMA

  [fr.] 1. Heyvandarlığın müəyyən sahəsi ilə məşğul olan ixtisaslaşdırılmış ayrıca təsərrüfat. Atçılıq ferması

  Tam oxu »
 • FÉRMA₂

  [fr.] xüs. Bir-birilə birləşdirilmiş metal tirlərdən, dirəklərdən ibarət mühəndis qurğusu. Körpünün ferması

  Tam oxu »
 • FERMAÇI

  is. Ferma icarəçisi və ya sahibi; fermer (bax ferma1 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • FERMÉNT

  [lat. fermentum – maya] biol. kim. Canlı hüceyrənin əmələ gətirdiyi və orqanizmdə kimyəvi reaksiyanın sürətlənməsinə kömək edən üzvi maddə

  Tam oxu »
 • FERMENTÁSİYA

  [lat. fermentare – qıcqırtma] xüs. Qıcqırma prosesi. Tütünün fermentasiyası. Çay yarpaqlarının fermentasiyası

  Tam oxu »
 • FÉRMER

  [ing.] bax fermaçı

  Tam oxu »
 • FERMERLİK

  is. Təsərrüfatda ferma sistemi

  Tam oxu »
 • FESTİVÁL

  [fr. festival – bayram] İncəsənətin hər hansı növünü nümayiş etdirən ictimai bayram. Musiqi festivalı

  Tam oxu »
 • FETİ́Ş

  [fr.] 1. İbtidai insanların təsəvvürüncə guya fövqəltəbii sehrkar qüvvəyə malik olan və buna görə də sitayiş obyektinə çevrilən cansız şey; sənəm, büt

  Tam oxu »
 • FETİŞİ́ZM

  [fr.] 1. Fetişlərə (bütlərə) sitayiş; qədim din formalarından biri; bütpərəstlik. Fransız maarifçiləri fetişizmə dinin arxaik forması kimi baxırdılar

  Tam oxu »
 • FETİŞLƏŞDİRMƏ

  “Fetişləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • FETİŞLƏŞDİRMƏK

  f. Fetiş hesab etmək, fetiş halına salmaq, fetiş kimi baxmaq (bax fetiş 1-ci mənada); ilahiləşdirmək

  Tam oxu »
 • FETR

  [fr.] Şlyapa, keçə çəkmə və s. hazırlanan ən zərif və əla keçə növü. // Bu keçədən hazırlanmış. Fetr şlyapa

  Tam oxu »
 • FEVRÁL

  [lat.] Təqvim ilinin ikinci ayı. □ Fevral inqilabı – Rusiyada: 1917-ci ilin fevralında başlayan ikinci burjua demokratik inqilabı

  Tam oxu »
 • FEYXOÁ

  is. [isp.] bot. Mərsin fəsiləsindən kol bitkisi. Astara rayonunun limon, naringi, feyxoa, xurma bağlarında məhsul toplanır

  Tam oxu »
 • FEYZ

  is. [ər.] Nemət, bərəkət, rifah, bolluq. // İnsanın hər hansı maddi və mənəvi tələbini təmin edən, ona zövq verən, məmnunluq hissi törədən, fayda verə

  Tam oxu »
 • FEYZLƏNMƏ

  “Feyzlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • FEYZLƏNMƏK

  f. Feyz almaq, zövq almaq, ləzzət aparmaq. Musiqidən feyzlənmək

  Tam oxu »
 • FEYZLİ

  sif. Feyz verən, rifah verən, nemət verən, sevinc gətirən

  Tam oxu »
 • FEYZYAB

  [ər. feyz və fars. …yab] : feyzyab etmək – feyzləndirmək, feyz vermək. Həmişə şəhərə qayıdanda Cənnətəli şeirləri ilə məni də feyzyab edər

  Tam oxu »
 • FƏAL

  [ər.] 1. sif. İşlək, çalışqan, işcil, fəaliyyətli, daim fəaliyyət göstərən, çox iş görən, çox işləyən

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏT

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir sahədə iş, çalışma; fəallıq göstərmə; aktivlik. Pedaqoji fəaliyyət. İctimai fəaliyyət

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTLİ

  sif. Çalışqan, işcil, fəaliyyət göstərən; aktiv. Mən [Fəxrəddin], özlərini dəyərli və fəaliyyətli idarəçi və çalışqan göstərə bilmiş Eldəniz xanədanın

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZ

  sif. Fəaliyyət göstərməyən, çalışmayan, işləməyən; hərəkətsiz, passiv. Fəaliyyətsiz (z.) durmaq (heç bir iş görməmək)

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZLİK

  is. Fəaliyyət göstərməmə, işləməmə, çalışmama, hərəkətsizlik, passivlik. [Fəxrəddin:] İlyas, sən elə bilmə ki, mən səni fəaliyyətsizlikdə, üsyan və az

  Tam oxu »