Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • FİÁSKO

  is. [ital.] İflas, uğursuzluq

  Tam oxu »
 • FİBRA

  is. [lat.] Toxuma

  Tam oxu »
 • FİDAN

  is. Ağac və kolların kötüyündən göyərən və sonradan başqa yerdə əkilən cavan ağac. Körpə fidanlar; Deyir: – Qırmayın; Bizi, nadanlar! M

  Tam oxu »
 • FİDANLIQ

  is. Çoxlu fidan göyərmiş və ya əkilmiş yer. [Gözətçi qadın Rüstəm bəyə:] Gecə atları buraxmışlar, bağçanı korlamış, fidanlığı alt-üst etmişdir

  Tam oxu »
 • FİDEİ́ST

  [fr.] Fideizm tərəfdarı. Fideistlər elmin təsir dairəsini məhdudlaşdırırlar

  Tam oxu »
 • FİDEİZM

  [fr. əsli lat. fides – inam və …ism] Dini etiqadı elmi idrakdan üstün tutan, etiqadın (inamın) ağıldan üstün olduğunu iddia edən dünyagörüşü və elmi d

  Tam oxu »
 • FİDYƏ

  is. [ər.] köhn. Girov tutulmuş, yaxud əsir alınmış bir adamı azad etmək üçün verilən pul və s

  Tam oxu »
 • FİKİR

  is. [ər.] 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi. 2. Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək

  Tam oxu »
 • FİKİR-XƏYAL

  is. [ər.] bax fikir. [Ataş Mürsələ:] Mən qorxuram, biz tətili qurtarandan sonra da sən fikir-xəyaldan aralanmayasan

  Tam oxu »
 • FİKİRLƏŞMƏ

  “Fikirləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • FİKİRLƏŞMƏK

  f. 1. Bir şey və ya iş haqqında düşünmək, götür-qoy etmək, ölçübbiçmək. Bir qədər fikirləş, sonra cavab ver

  Tam oxu »
 • FİKİRLİ

  sif. Fikri bir şeylə məşğul, fikrə dalmış; dalğın. Fikirli adam. Niyə belə fikirlisən? O, gözümə çox fikirli görünür

  Tam oxu »
 • FİKİRLİLİK

  is. Fikirli adamın halı, fikirli olma; dalğınlıq. Gəmidən çıxaraq sahildə dayandıqları beş-on dəqiqə ərzində əsgərlərin açılan çöhrələrində nə isə bir

  Tam oxu »
 • FİKİRSİZ

  sif. Heç bir fikri, dərdi, qayğısı olmayan. Fikirsiz adam. // Fikri özündə olmayan; huşsuz. // zərf mənasında

  Tam oxu »
 • FİKİRSİZLİK

  is. 1. Fikri özündə olmama; huşsuzluq. // Fikirsizcəsinə hərəkət, düşüncəsizlik. 2. Heç bir fikri, qayğısı, dərdi olmama

  Tam oxu »
 • FİKRƏN

  zərf [ər.] 1. Fikirləşərək, fikirlə, fikrində, zehnində düşünərək. Fikrən bir şey düşünüb demək. – [Firidun] Şəmsiyyənin məqsədini fikrən müəyyən etmə

  Tam oxu »
 • FİKRİ

  sif. [ər.] Fikrə, ağla, düşüncəyə aid olan, fikir, ağıl, düşüncə ilə bağlı olan; əqli, zehni. C.Məmmədquluzadə fikri durğunluq, gerilik, cəhalət tüstü

  Tam oxu »
 • FİKRİAÇIQ

  bax açıqfikirli. Fikriaçıq adam. – [Zeynal] özünü fikriaçıq, ziyalı bir şəxs hesab edərdi. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • FİKSÁJ

  [fr. fixoge – möhkəm] Aydınlaşdırıldıqdan sonra fotoplyonkanı, fotoplastinkanı (neqativi) və ya onlardan kağıza çıxarılmış surətləri yuyub sabitləşdir

  Tam oxu »
 • FİKSAJLAMA

  “Fiksajlamaq”dan f.is. Neqativləri fiksajlama prosesi

  Tam oxu »
 • FİKSAJLAMAQ

  f. Fotoplyonkanın surətlərini fiksajla işləmək. Plyonkanı fiksajlamaq

  Tam oxu »
 • Fİ́KUS

  [lat.] bot. Tutkimilər fəsiləsindən tropik ağac və ya sarmaşıq. // Həmin cinsə daxil olan, iri ovalşəkilli yarpaqları olan bəzək bitkisi

  Tam oxu »
 • FİQÚR

  [lat. figura – görünüş] 1. Bir iş görərkən (rəqs edərkən, təyyarədə uçarkən və s.) birinin və ya bir şeyin aldığı vəziyyət

  Tam oxu »
 • FİQURİ́ST

  [lat.] Mürəkkəb fiqurlar göstərən idmançı (əsasən konkisürən) (bax fiqur 1-ci mənada). Fiquristlərin yarışı

  Tam oxu »
 • FİQURLU

  sif. 1. Kənarları, dövrəsi düzxətli olmayan, qırçın, mürəkkəb formada olan. Fiqurlu peçenye. Bəzəkli fiqurlu ayaqları olan pardaqlanmış yemək stolu

  Tam oxu »
 • FİL

  is. [fars.] 1. zool. Tropik meşələrdə yaşayan uzun və qüvvətli xortumlu, tüksüz, otyeyən məməli iri heyvan

  Tam oxu »
 • FİLAN

  sif. [ər.] Bir adamın, bir şeyin yaxud bir yerin adını çəkmək istəmədikdə onun əvəzinə işlədilən söz

  Tam oxu »
 • FİLANİ

  is. [ər.] köhn. bax filankəs. Təkəllümə gəlib vəfalı dilbər; Soruşub: – Bəs neçin filani gəlməmiş? Q

  Tam oxu »
 • FİLANKƏS

  is. [ər. filan və fars. kəs] Adı deyilmək istənilməyən şəxs; filan adam. Adını demərəm, eldən ayıbdır; Filankəsin qızı filan oynasın

  Tam oxu »
 • FİLANTRÓPİYA

  is. [yun.] Xeyriyyəçilik, yoxsullara kömək

  Tam oxu »
 • FİLARMÓNİYA

  [yun. phileo – sevirəm və harmonia – ahəng] Konsertlər təşkil edən və musiqi sənətini təbliğ edən cəmiyyət və ya idarə

  Tam oxu »
 • FİLATELİ́ST

  [yun. phileo və felos] Filatelizmlə məşğul olan adam, marka kolleksioneri. Filatelistlər cəmiyyəti. Filatelistlər klubu

  Tam oxu »
 • FİLATELİYA

  [yun. phileo – sevirəm və felos – yığım, rüsum] Kolleksiya üçün marka və poçt ödənişi nişanlarından yığıb saxlama

  Tam oxu »
 • FİLATELİZM

  [yun. phileo – sevirəm və felos – yığım, rüsum] Kolleksiya üçün marka və poçt ödənişi nişanlarından yığıb saxlama

  Tam oxu »
 • FİLBAN

  is. [fars.] Fillərə baxan, xidmət edən; fil gəzdirən. Xalqa göstərməyə fili filban; Küçədə gəzdirir idi hər yan

  Tam oxu »
 • FİLDEKÓS

  [fr. fil d`Eoosse – şotland sapı] İpək sapa oxşayan saya pambıq iplik (trikotaj toxumaq üçün işlədilir)

  Tam oxu »
 • FİLDEPÉRS

  [fr. fil de Pers – fars sapı] Əla fildekos. // Həmin sapdan toxunmuş. Fildepers corab

  Tam oxu »
 • FİLİAL

  [lat. filialis – oğula məxsus] Hər hansı təşkilatın (idarənin, müəssisənin və s.) müəyyən dərəcədə müstəqilliyə malik şöbəsi

  Tam oxu »
 • FİLİZ

  is. Tərkibində metal və ya onun birləşmələri olan təbii xam mineral; külçə. Dəmir filizi. Mis filizi

  Tam oxu »
 • FİLİZLİ

  sif. Filiz yataqları olan, filiz çıxarılan. Filizli sahələr. // Tərkibində filiz olan. Filizli qazıntılar

  Tam oxu »
 • FİLİZSAFLAŞDIRMA

  is. Tərkibində filiz olan xam mineralların ilk emalı. Filizsaflaşdırma kombinatı

  Tam oxu »
 • FİLİZYUYAN

  sif. xüs. Filizi su ilə yuyub təmizləyən. Filizyuyan qurğu

  Tam oxu »
 • FİLM

  [ing.] Kinofilm, kinoşəkil, kinolent. “Dədə Qorqud” filmi. Uşaqlar üçün film. – Çay-çörəkdən sonra hamısı dəstə ilə yeni filmə baxmağa getdi

  Tam oxu »
 • FİLMOSKÓP

  [ing. film və yun. skopeo – baxıram] Pozitiv kinoplyonkaları göstərmək üçün proyeksiya aparatı

  Tam oxu »
 • FİLMOTÉKA

  [ing. film və yun. theke – yeşik] Kinostudiyada, kitabxanada və ya kinofabrikdə kinofilmlərin yığılıb saxlandığı şöbə, arxiv

  Tam oxu »
 • FİLOLÓGİYA

  [yun. phileo – sevirəm və logos – söz] Hər hansı bir xalqın dil və ədəbiyyatını öyrənən elmlərin hamısının birlikdə adı

  Tam oxu »
 • FİLOLOJİ́

  sif. Filologiyaya aid olan, filologiya ilə əlaqədar olan. Filoloji təhsil. Filoloji tədqiqat. Filoloji əsər

  Tam oxu »
 • FİLÓLOQ

  [yun.] Filologiya mütəxəssisi. Gənc filoloqların araşdırmaları

  Tam oxu »
 • FİLÓSOF

  [yun. phileo – sevirəm və sophia – müdriklik] 1. Fəlsəfə mütəxəssisi, ümumiyyətlə, fəlsəfə ilə məşğul olan, dünyagörüşü məsələlərini tədqiq edən alim,

  Tam oxu »
 • FİLOSOFANƏ

  sif. [yun. philosof və fars. …anə] 1. Filosof kimi (bax filosof 2-ci mənada). Həyata filosofanə (z.) baxmaq

  Tam oxu »