Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • FUFAYKÁ

  [rus.] 1. İsti, toxunma qollu və ya qolsuz köynək. 2. Sırıqlı gödəkcə

  Tam oxu »
 • FUK

  [rus.] Dama oyununda rəqibin diqqətsizliyi üzündən oyunçunun götürdüyü dama

  Tam oxu »
 • FUKS

  [alm.] Bilyard oyununda: şara təsadüfi olaraq vurulan müvəffəqiyyətli zərbə

  Tam oxu »
 • FÚQA

  [ital.] mus. 1. Eyni musiqi mövzusunun bir neçə səslə ardıcıl təkrarı. 2. Belə təkrara əsaslanan musiqi əsəri

  Tam oxu »
 • FUQÁS

  [fr.] hərb. Düşmənin keçəcəyi yerdə gözlənilmədən partlamaq üçün torpaq və ya su altına qoyulan partlayıcı maddə (mina)

  Tam oxu »
 • FUQÁTO

  [ital.] mus. Fuqa üslubunda işlənmiş musiqi mövzusu (fuqato adətən sonata və ya simfoniyanın bir hissəsini təşkil edir)

  Tam oxu »
 • FUNİKULYÓR

  [fr.] Dik yoxuşlarda kanat dartı qüvvəsi ilə işləyən dəmir yolu. [Aqil] oraya funikulyorla qalxmağı təklif etdikdə Gülnaz etiraz etmədi

  Tam oxu »
 • FUNKSİONÁL

  [latıncadan] 1. “Funksiya” dan sif. Funksional asılılıq. Funksional münasibət. 2. sif. Bir şeyin quruluşundan deyil, fəaliyyətindən asılı olan

  Tam oxu »
 • FÚNKSİYA

  [lat. functio – icra] 1. Vəzifə, fəaliyyət dairəsi. 2. riyaz. Qiyməti başqa dəyişən qiymətdən asılı və ona uyğun olan dəyişən kəmiyyət

  Tam oxu »
 • FURAJKÁ

  [pol.] Qabaq tərəfində günlüyü olan baş geyimi. Əsgər furajkası. – Xalası isə öz hesabına Nəcəfə gimnazist furajkası aldırdı

  Tam oxu »
 • FURQÓN

  [fr.] 1. İki (bəzən də bir) at qoşulan dördçarxlı üstüörtülü araba. Mürsəl kişinin stansiyaya göndərdiyi böyük furqon meşənin ortasındakı araba yolu i

  Tam oxu »
 • FURQONÇU

  is. Furqon (1-ci mənada) sürən adam

  Tam oxu »
 • FURQONLU

  sif. Furqonu (2-ci mənada) olan. Furqonlu avtomaşın

  Tam oxu »
 • FUT

  is. [ing.] İngilis ölçü sistemində 30 sm 48 mm-ə bərabər uzunluq vahidi

  Tam oxu »
 • FUTBÓL

  [ing.] Hər bir komandanın ayaq (və bəzən baş) zərbəsi ilə rəqibin qapısına mümkün qədər çox top (qol) vurmasından ibarət idman oyunu

  Tam oxu »
 • FUTBOLÇU

  is. Futbol oyunçusu. Bakı futbolçuları 1912-ci ildə Tiflisdə ilk şəhərlərarası matç keçirmiş və qələbə qazanmışlar

  Tam oxu »
 • FUTBÓLKA

  [ing. football və rus. …ka] Trikotaj idman köynəyi

  Tam oxu »
 • FUTLYÁR

  [alm.] Saxlamaq və ya xarab olmaqdan, zədələnməkdən və s.-dən qorumaq üçün içinə şey qoyulan qutu və ya çexol; məhfəz, qab

  Tam oxu »
 • FUTURİ́ST

  [latıncadan] 1. Futurizm tərəfdarı. İtalyan futuristləri. 2. bax futuristik. Futurist əsər

  Tam oxu »
 • FUTURİSTİ́K

  sif. [latıncadan] Futurizm ideyaları ilə aşılanmış; futurizmin ədəbi üsullarından istifadə edən, futurizm səpkisində işlənmiş

  Tam oxu »
 • FUTURİ́ZM

  [lat. futurum – gələcək] XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyat və incəsənətdə: realizmi, eləcə də mədəni irsi və müasiri olduğu incəsənəti rədd edən, guya z

  Tam oxu »
 • FÜQƏRA

  [ər. “fəqir” söz. cəmi] klas. Yoxsullar, kasıblar; əhalinin yoxsul təbəqələri. Füqəranın qanını çox da sorurlar lotular; Şeyxlər xalqa satır huriyü qı

  Tam oxu »
 • FÜQƏRAYİ-KASİBƏ

  is. [ər.] 1917-ci il inqilabından qabaq və inqilabın ilk illərində “proletariat” mənasında işlədilmiş ifadə

  Tam oxu »
 • FÜNUN

  is. [ər. “fənn” söz. cəmi] klas. Fənlər, elmlər, biliklər. Onlar ki səninlədir müasir; Hər elmü fünunə oldu mahir

  Tam oxu »
 • FÜRSƏT

  is. [ər.] Bir sözü demək və ya bir işi görmək üçün əlverişli an, münasib vaxt, məqam, müvafiq hal. Bu fürsət hər vaxt ələ gəlməz

  Tam oxu »
 • FÜSUN

  is. [fars.] klas. Sehr, əfsun. Ana olmaz bizə hər bir “yavrum” deyən gözəldən; Çünki onun xilqətində ayrıca bir füsun var

  Tam oxu »
 • FÜSUNKAR

  sif. [fars.] Valehedici, məftunedici, heyranedici, əfsanəvi. Füsunkar mənzərə. – Səmavi tüllərdən əynində köynək; Füsunkar bir gəlin oturmuşdu tək

  Tam oxu »
 • FÜSUNKARLIQ

  is. Valehedicilik, heyranedicilik, əfsanəvi gözəllik. Hüsnünün əsrarı, füsunkarlığı; Ana təbiəti andırır mənə

  Tam oxu »
 • FÜTUHAT

  is. [ər. “fəth” söz. cəmi] 1. Bax fəth. 2. məc. Mübarizə, çalışma, zəhmət və s. nəticəsində əldə edilmiş şeylər

  Tam oxu »
 • FÜYUZAT

  is. [ər.] köhn. Feyzlər

  Tam oxu »
 • FÜZELYÁJ

  [fr.] Təyyarənin, bütün hissələrini bir arada birləşdirən, ekipajın, sərnişinlərin və s.-nin yerləşdiyi əsas hissəsi (gövdəsi)

  Tam oxu »
 • FÜZUL

  is. və sif. [ər. “fəzl” söz. cəmi] Uzunçu, çoxdanışan, naqqal, artıq sözlər danışan. Füzulu saldılar cəhənnəmə

  Tam oxu »
 • FÜZULLUQ

  is. Uzunçuluq, naqqallıq. Hacı xan sözə başlayaraq deyirdi: – Cənab axund, füzulluq olmasın, bir ərzim vardır

  Tam oxu »
 • FÜZUN

  sif. klas. Artıq, çox. Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var; Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var

  Tam oxu »
 • G

  Azərbaycan əlifbasının doqquzuncu hərfi. bax ge

  Tam oxu »
 • GAH₁

  [fars.] Cümlənin həmcins üzvlərini və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bölüşdürmə əsasında birləşdirən bağlayıcı (əsasən təkrar edilərək i

  Tam oxu »
 • GAH₂

  məh. bax büzmə 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • GAH-GAH

  bax gahbagah. Bilmişəm bulmaq vüsalın, leyk bir ümmid ilə; Gahgah öz xatiri-naşadımı şad eylərəm. Füzuli

  Tam oxu »
 • GAH-GAHI

  bax gah-gah. Əziziyəm, külahı; Götür başdan külahı; Oğul, böyüyəndə sal; Məni yada gah-gahı. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • GAHBAGAH

  zərf [fars.] Hərdənbir, arabir, bəzən, gah-gah. Əziz başın üçün oxu yazımı; Agah ol halımdan gahbagah mənim

  Tam oxu »
 • GAHBİR

  zərf Hərdən, bəzən, arabir, gahdanbir. İnsaf üçün bunu da lazımdır demək ki, əcnəbilərin içində bu da gahbir ittifaq düşür ki, bir kişi hətta övrətinə

  Tam oxu »
 • GAHDAN

  zərf Bəzən, hərdən, arabir. Başına döndüyüm alagöz Pəri; Gahdan ağla, gahdan yada sal məni. Aşıq Abbas

  Tam oxu »
 • GAHDANBİR

  bax gahbir. Gahdanbir bizə gələrdi. – Hər dəfə çörək bişirən vaxt Həlimə xala iki, ya bəlkə üç övrət qonşularından özünə mədədçi çağırardı və gahdanbi

  Tam oxu »
 • GAHGİR₁

  sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at

  Tam oxu »
 • GAHGİR₂

  məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək

  Tam oxu »
 • GAHGİRLİK₁

  is. Gahgir atın xasiyyəti (bax gahgir1). Bu atın gahgirliyi xoşuma gəlmir

  Tam oxu »
 • GAHGİRLİK₂

  is. Gahgir olan yer; qumluq (bax gahgir2)

  Tam oxu »
 • GAHI

  bax gah1. Gahı şaha bir tənə vurar, gahı vəzirə. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • GAHI-GAHI

  bax gah-gah. Ey sevdiyim, qaydasıdır qızların; Gahı-gahı bu söz atmaq nədəndir. Qurbani. Demirəm oynasın ta axşamadək; Gah otursun, gahı-gahı oynasın

  Tam oxu »
 • GAHLI

  bax büzməli. Həmişəki kimi [Şahbəy] yenə də lifəli şalvar, qara gahlı arxalıq geymişdi. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »