Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • FRAK

  is. [fr.] Qabaq ətəkləri kəsik, dal tərəfdən isə uzun dar ətəkləri olan kişi kostyumu – sürtük növü (adətən təntənəli hallarda, rəsmi qəbullarda və s

  Tam oxu »
 • FRAKLI

  sif. Əynində frak olan, frak geymiş. Fraklı dirijor

  Tam oxu »
 • FRÁKSİYA₁

  [fr. fractio – hissə] 1. Parlamentdə, siyasi partiyada, ictimai təşkilatda və s.-də hər hansı partiya üzvlərindən ibarət mütəşəkkil qrup

  Tam oxu »
 • FRÁKSİYA₂

  [fr. fraction – pay, hissə] kim. Distillə edilən maye qatışığının ayrıldığı hissəciklər. Neftin fraksiyası

  Tam oxu »
 • FRAKSİYAÇI

  is. 1. Hər hansı təşkilata ikitirəlik salan, onda fraksiya əmələ gəlməsinə səbəb olan adam (bax fraksiya1)

  Tam oxu »
 • FRAKSİYAÇILIQ

  is. Fraksiya ilə məşğul olma, fraksiya düzəltmə, fraksiya fəaliyyəti və ideologiyası (bax fraksiya1)

  Tam oxu »
 • FRAQMÉNT

  [lat. fragmentum – sınıq, qırıq, parça] Qırıq, parça (məs.: hər hansı incəsənət – rəssamlıq, memarlıq, heykəltəraşlıq və s

  Tam oxu »
 • FRANK

  is.[fr.] Fransada pul vahidi

  Tam oxu »
 • FRANSIZ

  is. Fransanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Fransız qoşunları bir sıra parlaq qələbələr qazandılar

  Tam oxu »
 • FRANSIZCA

  zərf və sif. Fransız dilində. Fransızca danışmaq. Fransızca-azərbaycanca lüğət

  Tam oxu »
 • FRÁZA

  [yun. phrasis – ifadə] 1. mus. Musiqi mövzusunun hər hansı kiçik və nisbətən tam hissəsi. Fraza, adətən iki motivdən ibarət olur

  Tam oxu »
 • FRAZEOLÓGİYA

  [yun. phrasis – və logos] Hər hansı dilə xas olan sabit söz birləşmələri və ifadələrin məcmusu. Azərbaycan dilinin frazeologiyası

  Tam oxu »
 • FRAZEOLOJİ́

  sif. [yun.] Frazeologiyaya aid olan. Frazeoloji ifadələr. Frazeoloji lüğət

  Tam oxu »
 • FREQÁT

  [fr.] Əvvəllər: üçdorlu yelkənli hərb gəmisi, sonralar isə gözətçi xidməti üçün çox sürətli hərb gəmisi

  Tam oxu »
 • FRENÇ

  [xüs. addan] Üstdən dörd cibi və daldan kəmərciyi olan hərbi gödəkcə. Frenç geymiş zabit. – Müsafirlər frençlərini çıxarıb, yuyunmağa başladılar

  Tam oxu »
 • FRENÇLİ

  sif. Frenç geymiş, əynində frenç olan. Bir ucaboy, qarasaç və frençli oğlan tribunaya çıxdı. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • FRENOLÓGİYA

  [yun. phren – ağıl və logos – elm] Adamın psixi və əxlaqi keyfiyyətləri ilə onun kəlləsinin quruluşu arasında əlaqə olduğunu iddia edən qeyri-elmi nəz

  Tam oxu »
 • FRENÓLOQ

  [yunancadan] Frenologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • FRÉSKA

  [ital. fresco – təzə, qurumamış, yaş] rəss. Təzə mala üzərində sulu boya ilə çəkilmiş şəkil, rəsm, naxış

  Tam oxu »
 • FREYDİ́ZM

  [Avstriya həkimi və psixoloqu Freydin adından] Psixologiya və psixopatologiyada insanın bütün hərəkətlərinin başlıca amilinin yalnız qeyri-şüuri biolo

  Tam oxu »
 • FREZ

  [fr.] 1. Metalı, ağacı və s. bərk materialları işləmək üçün fırlanan çoxtiyəli kəsici alət. Taxtanı frezdə yonmaq

  Tam oxu »
 • FRÉZER

  [fr.] bax frez 1-ci mənada. Frez maşını. – Bunların arasında dişaçan maşın, frezer avtomatı, yonucu dəzgah, güclü hidravlik preslər və s

  Tam oxu »
 • FREZERÇİ

  is. Frezer dəzgahında işləyən fəhlə

  Tam oxu »
 • FRİZ

  is. [fr.] arxit. Ornamentli bəzək

  Tam oxu »
 • FRONTİT

  is. [lat.] Alın cibinin selikli qişasının iltihabı

  Tam oxu »
 • FRUKTÓZA

  [lat. fructus – meyvə] kim. Meyvələrdə, balda, bəzi bitkilərin yarpaqlarında və s.-də olan karbon; meyvə şəkəri

  Tam oxu »
 • FUFAYKÁ

  [rus.] 1. İsti, toxunma qollu və ya qolsuz köynək. 2. Sırıqlı gödəkcə

  Tam oxu »
 • FUK

  [rus.] Dama oyununda rəqibin diqqətsizliyi üzündən oyunçunun götürdüyü dama

  Tam oxu »
 • FUKS

  [alm.] Bilyard oyununda: şara təsadüfi olaraq vurulan müvəffəqiyyətli zərbə

  Tam oxu »
 • FÚQA

  [ital.] mus. 1. Eyni musiqi mövzusunun bir neçə səslə ardıcıl təkrarı. 2. Belə təkrara əsaslanan musiqi əsəri

  Tam oxu »
 • FUQÁS

  [fr.] hərb. Düşmənin keçəcəyi yerdə gözlənilmədən partlamaq üçün torpaq və ya su altına qoyulan partlayıcı maddə (mina)

  Tam oxu »
 • FUQÁTO

  [ital.] mus. Fuqa üslubunda işlənmiş musiqi mövzusu (fuqato adətən sonata və ya simfoniyanın bir hissəsini təşkil edir)

  Tam oxu »
 • FUNİKULYÓR

  [fr.] Dik yoxuşlarda kanat dartı qüvvəsi ilə işləyən dəmir yolu. [Aqil] oraya funikulyorla qalxmağı təklif etdikdə Gülnaz etiraz etmədi

  Tam oxu »
 • FUNKSİONÁL

  [latıncadan] 1. “Funksiya” dan sif. Funksional asılılıq. Funksional münasibət. 2. sif. Bir şeyin quruluşundan deyil, fəaliyyətindən asılı olan

  Tam oxu »
 • FÚNKSİYA

  [lat. functio – icra] 1. Vəzifə, fəaliyyət dairəsi. 2. riyaz. Qiyməti başqa dəyişən qiymətdən asılı və ona uyğun olan dəyişən kəmiyyət

  Tam oxu »
 • FURAJKÁ

  [pol.] Qabaq tərəfində günlüyü olan baş geyimi. Əsgər furajkası. – Xalası isə öz hesabına Nəcəfə gimnazist furajkası aldırdı

  Tam oxu »
 • FURQÓN

  [fr.] 1. İki (bəzən də bir) at qoşulan dördçarxlı üstüörtülü araba. Mürsəl kişinin stansiyaya göndərdiyi böyük furqon meşənin ortasındakı araba yolu i

  Tam oxu »
 • FURQONÇU

  is. Furqon (1-ci mənada) sürən adam

  Tam oxu »
 • FURQONLU

  sif. Furqonu (2-ci mənada) olan. Furqonlu avtomaşın

  Tam oxu »
 • FUT

  is. [ing.] İngilis ölçü sistemində 30 sm 48 mm-ə bərabər uzunluq vahidi

  Tam oxu »
 • FUTBÓL

  [ing.] Hər bir komandanın ayaq (və bəzən baş) zərbəsi ilə rəqibin qapısına mümkün qədər çox top (qol) vurmasından ibarət idman oyunu

  Tam oxu »
 • FUTBOLÇU

  is. Futbol oyunçusu. Bakı futbolçuları 1912-ci ildə Tiflisdə ilk şəhərlərarası matç keçirmiş və qələbə qazanmışlar

  Tam oxu »
 • FUTBÓLKA

  [ing. football və rus. …ka] Trikotaj idman köynəyi

  Tam oxu »
 • FUTLYÁR

  [alm.] Saxlamaq və ya xarab olmaqdan, zədələnməkdən və s.-dən qorumaq üçün içinə şey qoyulan qutu və ya çexol; məhfəz, qab

  Tam oxu »
 • FUTURİ́ST

  [latıncadan] 1. Futurizm tərəfdarı. İtalyan futuristləri. 2. bax futuristik. Futurist əsər

  Tam oxu »
 • FUTURİSTİ́K

  sif. [latıncadan] Futurizm ideyaları ilə aşılanmış; futurizmin ədəbi üsullarından istifadə edən, futurizm səpkisində işlənmiş

  Tam oxu »
 • FUTURİ́ZM

  [lat. futurum – gələcək] XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyat və incəsənətdə: realizmi, eləcə də mədəni irsi və müasiri olduğu incəsənəti rədd edən, guya z

  Tam oxu »
 • FÜQƏRA

  [ər. “fəqir” söz. cəmi] klas. Yoxsullar, kasıblar; əhalinin yoxsul təbəqələri. Füqəranın qanını çox da sorurlar lotular; Şeyxlər xalqa satır huriyü qı

  Tam oxu »
 • FÜQƏRAYİ-KASİBƏ

  is. [ər.] 1917-ci il inqilabından qabaq və inqilabın ilk illərində “proletariat” mənasında işlədilmiş ifadə

  Tam oxu »
 • FÜNUN

  is. [ər. “fənn” söz. cəmi] klas. Fənlər, elmlər, biliklər. Onlar ki səninlədir müasir; Hər elmü fünunə oldu mahir

  Tam oxu »