Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • foi

  f inam, etiqad

  Tam oxu »
 • foie

  m qaraciyər

  Tam oxu »
 • foin

  m quru ot

  Tam oxu »
 • foire

  f yarmarka, bazar

  Tam oxu »
 • fois

  f dəfə; une ~ bir dəfə

  Tam oxu »
 • folie

  f dəlilik

  Tam oxu »
 • folklore

  m folklor

  Tam oxu »
 • folle

  adj bax fou

  Tam oxu »
 • fonction

  f funksiya

  Tam oxu »
 • fonctionnaire

  m məmur

  Tam oxu »
 • fond

  m 1) dib; 2) dərinlik; au ~ əslində; 3) əsas

  Tam oxu »
 • fondateur

  m, -rice f bani

  Tam oxu »
 • fondement

  m özül, təməl

  Tam oxu »
 • fondre

  1. vt əritmək 2. vi ərimək

  Tam oxu »
 • fontaine

  f 1) bulaq; 2) fəvvarə, fontan

  Tam oxu »
 • football

  m futbol

  Tam oxu »
 • footballeur

  m futbolçu

  Tam oxu »
 • force

  f güc

  Tam oxu »
 • forestier

  m meşəbəyi

  Tam oxu »
 • foret

  m burğu

  Tam oxu »
 • forêt

  f meşə

  Tam oxu »
 • forgeron

  m dəmirçi

  Tam oxu »
 • formation

  f 1) formalaşdırma; 2) hazırlıq

  Tam oxu »
 • forme

  f forma, növ

  Tam oxu »
 • formel

  -le adj formal

  Tam oxu »
 • formellement

  adv formal

  Tam oxu »
 • former

  vt formalaşdırmaq

  Tam oxu »
 • formidable

  adj nəhəng

  Tam oxu »
 • fort

  -e adj 1) güclü; 2) möhkəm

  Tam oxu »
 • forteresse

  f qala

  Tam oxu »
 • forum

  m forum

  Tam oxu »
 • fossé

  m xəndək

  Tam oxu »
 • fou

  adj (fol, folle) dəli

  Tam oxu »
 • foudre

  f şimşək, ildırım

  Tam oxu »
 • fouet

  m qamçı

  Tam oxu »
 • foule

  f izdiham

  Tam oxu »
 • fourchette

  f çəngəl

  Tam oxu »
 • fourmi

  f qarışqa

  Tam oxu »
 • fournir

  vt (qch, qn de qch) 1) çatdırmaq; 2) təmin etmək

  Tam oxu »
 • fourrure

  f xəz

  Tam oxu »
 • foyer

  m 1) yataqxana; ~ d'étudiants tələbə yataqxanası; ~ des jeunes gənclər yataqxanası; 2) ocaq

  Tam oxu »
 • fraction

  f kəsr

  Tam oxu »
 • fraîche

  adj bax frais I

  Tam oxu »
 • fraîcheur

  f təravət, sərinlik

  Tam oxu »
 • frais

  I adj (fraîche) təzə, sərin II m pl xərclər

  Tam oxu »
 • fraise

  f çiyələk

  Tam oxu »
 • framboise

  f moruq

  Tam oxu »
 • franc

  m frank; ~ français fransız frankı

  Tam oxu »
 • Français

  m, -e f fransız

  Tam oxu »
 • français

  -e 1. adj fransız 2. m fransız dili; parler ~ fransızca danışmaq; leçon de ~ fransız dili dərsi

  Tam oxu »