Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • fraction

  f kəsr

  Tam oxu »
 • fraîche

  adj bax frais I

  Tam oxu »
 • fraîcheur

  f təravət, sərinlik

  Tam oxu »
 • frais

  I adj (fraîche) təzə, sərin II m pl xərclər

  Tam oxu »
 • fraise

  f çiyələk

  Tam oxu »
 • framboise

  f moruq

  Tam oxu »
 • franc

  m frank; ~ français fransız frankı

  Tam oxu »
 • Français

  m, -e f fransız

  Tam oxu »
 • français

  -e 1. adj fransız 2. m fransız dili; parler ~ fransızca danışmaq; leçon de ~ fransız dili dərsi

  Tam oxu »
 • franchir

  vt keçmək

  Tam oxu »
 • franchise

  f 1) imtiyaz, güzəşt; 2) səmimiyyət

  Tam oxu »
 • frapper

  vt vurmaq, döymək, taqqıldatmaq

  Tam oxu »
 • fraternité

  f qardaşlıq

  Tam oxu »
 • frère

  m qardaş

  Tam oxu »
 • friable

  adj kövrək

  Tam oxu »
 • frire

  vt qızartmaq

  Tam oxu »
 • frit

  -e 1. adj qızardılmış 2. f kartof qızartması

  Tam oxu »
 • froid

  -e adj soyuq, şaxtalı; il fait ~ soyuqdur; avoir ~ üşümək

  Tam oxu »
 • froisser

  vt əzmək

  Tam oxu »
 • fromage

  m pendir; ~ blanc kəsmik

  Tam oxu »
 • front

  m 1) alın; 2) cəbhə

  Tam oxu »
 • frontière

  f sərhəd (dövlət sərhədi)

  Tam oxu »
 • frotter

  vt sürtmək

  Tam oxu »
 • fruit

  m meyvə

  Tam oxu »
 • fumée

  f tüstü

  Tam oxu »
 • fumer

  vt siqaret çəkmək

  Tam oxu »
 • fumeur

  m, -se f siqaret çəkən

  Tam oxu »
 • funérailles

  f pl dəfn

  Tam oxu »
 • funiculaire

  m funikulyor

  Tam oxu »
 • fureur

  f qəzəb, hirs

  Tam oxu »
 • fusée

  f raket; ~ cosmique kosmik raket

  Tam oxu »
 • fusillade

  f atışma

  Tam oxu »
 • fusiller

  vt güllələmək

  Tam oxu »
 • futur

  -e 1. adj gələcək 2. m 1) gələcək; 2) gələcək zaman (qram.)

  Tam oxu »
 • fuyard

  m qaçqın

  Tam oxu »
 • gagner

  vt 1) qazanmaq; 2) udmaq (qalib gəlmək); ~ sa vie pul qazanmaq

  Tam oxu »
 • gai

  -e adj şən, şad

  Tam oxu »
 • gaiement

  adv şən, şad

  Tam oxu »
 • gaieté

  f şənlik, şadlıq

  Tam oxu »
 • gain

  m uduş, gəlir

  Tam oxu »
 • galerie

  f qalereya

  Tam oxu »
 • galette

  f qoğal

  Tam oxu »
 • gamin

  -e 1. m, f 1) oğlan, qız; 2) dəcəl 2. adj dəcəl

  Tam oxu »
 • gant

  m əlcək

  Tam oxu »
 • garage

  m qaraj

  Tam oxu »
 • garantie

  f 1) zəmanət; 2) təminat

  Tam oxu »
 • garçon

  m oğlan; ~ de café ofisiant

  Tam oxu »
 • garde

  f mühafizə, keşik; ~ à vous! farağat!

  Tam oxu »
 • garde-robe

  f 1) şifoner; 2) qarderob

  Tam oxu »
 • garder

  vt qorumaq, mühafizə etmək, saxlamaq

  Tam oxu »