İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • İxtisar olunmuş hərfi yazı

  aşağıdakı şəkildə formalaşan yazı sistemi qaydalarından biri: beş və daha çox hərfdən ibarət Azərbaycan türkcəsində sözlərin yazılışı, saitlərin sözu

  Tam oxu »
 • İxtisarlar lüğəti

  mürəkkəb ixtisarlaşmış (eyni zamanda, inisial tipli abreviaturaları) tərkibli adlardan yaranan sözləri özündə əks etdirən lüğət

  Tam oxu »
 • İxtisarların tərcüməsi

  ixtisarların tərcüməsinin əsas üsulu, təbiidir ki, lüğətlərə müraciət etməkdir. Lakin bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, xüsusi materiallarda rast

  Tam oxu »
 • İxtisaslaşmamış süni dillər

  təbii dillərə oxşarlığı olan ümumi təyinatlı və beynəlxalq dillərdir ki, onlar insanlar arasında ümumi ünsiyyət prosesi üçün (məsələn, İDO, esper

  Tam oxu »
 • İkidillilik şəraitində informasiyanın yenidən işlənməsi

  1. Bax: Tərcümə. 2.Maşın tərcüməsində insanın daha çox iştirakını tələb edir və buna görə də avtomatlaşdırılmış prosesdir

  Tam oxu »
 • İkinci dəfə tərcümə

  bu, artıq hazır tərcümədir ki, tərcüməçilik kommunikasiyasında aralıq - əlaqələndirici kimi istifadə olunur

  Tam oxu »
 • İkinci dərəcəli metamətn

  törəmə metamətn onun protomətni əsl mətn yox, artıq mövcud olan metamətndir (məsələn, tərcümədən tərcümə)

  Tam oxu »
 • İlkin dil

  ədəbi kommunikat tərcümə olunan dil, orijinalın dilidir. İlkin dildə tərcüməçinin oriyentirləşməsi - hər hansı məna məzmunun, tərcümə dilində leksi

  Tam oxu »
 • İlkin kommunikativ fəaliyyət

  məlumatı göndərənin kommunikativ fəaliyyəti.

  Tam oxu »
 • İlkin kommunikativ situasiya

  onun iştirakçıları, ilkin mətnin göndəricisi, mətni və başqa məlumatı alan tərcüməçi. Tərcüməçi mətnin alıcısı kimi iştirak edir

  Tam oxu »
 • İlkin mətndə tərcüməçinin oriyentir prosesi-sinxron tərcümədə

  bu, heç də natiq nitqinin sadəcə dinlənilməsi yox, həm də tərcümə həllinin seçimi, yaxud axtarışı prosesində məzmuna görə informasiyanın aradan çıxar

  Tam oxu »
 • İlkin mətnin tərcümədə interpretasiyası

  tərcüməçinin gözü ilə digər dilin daşıyıcısını və mədəniyyətini görməsi.

  Tam oxu »
 • İlkin mətnin transformasiyası metodu

  sinxron tərcümənin metodlarından biri olub, formal-işarə səviyyəsində ilkin mətnin hazırlığında leksik, qrammatik transformasiya və nitq kompressiyas

  Tam oxu »
 • İlkin sənədlər

  ilkin informasiyanı özündə saxlayan və onun tərcüməsi üçün nəzərdə tutulmuş bütün nəşr olunası materiallar

  Tam oxu »
 • İllokutiv akt

  lokutiv akta məqsədyönlülüyün verilməsi, kommunikativ məqsədin ifadəsi.

  Tam oxu »
 • İmitativ əlaqə

  metamətndə mətnarası invariantın olduğuna şəhadət verən əlaqə; imitativ əlaqədə metamətn orijinalla müqayisədə öz semantik və üslubi uyğunluğunu - 1

  Tam oxu »
 • İnformasiya bolluğunun maddi-qrafik səviyyəsi

  qavrayışa daha asan olan mətnin aşağı səviyyəsi. O nəinki formal, həm də mətnin məzmunu funksiyasını da yerinə yetirir

  Tam oxu »
 • İnformasiya daşıyıcısı

  hər hansı dil ümumiliyinin nümayəndəsi.

  Tam oxu »
 • İnformasiyanın digər məktəbləri

  bu, mütəxəssisdən zəruri məlumatların alınması imkanı və əldə edilmiş təcrübədən istifadədir. İnsanın öz təcrübəsi isə nəinki onun praktik işi nəti

  Tam oxu »
 • İnformasiyanın xüsusi mənbələri

  elmi, texniki, xüsusi ədəbiyyat, xüsusi lüğətlər, xüsusi ensiklopediyalar, soraq kitabları informasiya mənbələri sayılır

  Tam oxu »
 • İnformasiyanın işçi mənbələri

  bu, elə tərcüməçinin informasiya mənbələridir; bax: tərcüməçinin informasiyasının ümumi mənbələri, tərcüməçinin informasiyasının xüsusi mənbələri

  Tam oxu »
 • İnsan yaddaşında semantik sahənin yaranması

  müvafiq sahədə sərbəst ünsiyyətin mühüm şərtidir.

  Tam oxu »
 • İntensional metamətn

  müəllif subyektinin (orijinala söykənən qeyri-intensional metamətndən fərqli olaraq) orijinala münasibətini ifadə edən metamətn

  Tam oxu »
 • İstehsalat dialekti

  peşəkar dialekt növü olmaqla, istehsalatın bu sahəsində məşğul olan adamları birləşdirir.

  Tam oxu »
 • İşarə olunan

  dil vahidinin daxili (semantik), yaxud məzmun tərəfinin real dünyanın fikir predmetində, şüurda, predmetlərdə keyfiyyət və proseslərin inikası, əks

  Tam oxu »
 • İşarənin dərki mənası

  bax: işarənin referensial mənası.

  Tam oxu »
 • İşarənin praqmatik mənası

  konkret işarədən istifadə edən işarə və insan arasında münasibət.

  Tam oxu »
 • İşarənin-predmet məntiqi mənası

  işarənin referensial mənası.

  Tam oxu »
 • İşarənin referensial mənası

  konkret işarə ilə bildirilən Əşya ilə predmet arasında münasibət, əlaqə.

  Tam oxu »
 • İşçi dillər

  bu, danışıqlarda, konfranslarda, konqreslərdə, simpoziumlarda və s. rəsmi ünsiyyət dilləridir.

  Tam oxu »
 • İzafi informasiya

  uyğunsuzluqlar informasiyası nəzəriyyəsində tərcümə mətninin müqayisəli öyrənilməsində bölünən və tərcümə mətinində olan və ilkin mətndə olmayan m

  Tam oxu »
 • İzahedici tərcümə

  1. Adətən adların transkripsiyası ilə müşayiət olunan tərcümə (elmi jurnalların və s.). 2. Sözün özünün yerinə onun izahını verən tərcümə

  Tam oxu »
 • İzahedici tərcümə

  tərcümə olunan söz, yaxud söz birləşməsinin mənasının sərbəst şəkildə verilməsi (tərcüməsi). Müqayisə et: anlayışın məntiqi inkişafı

  Tam oxu »
 • Janr norması

  Janrın norması, yaxud konvensiyasında fərqlər bir dil, bir mədəniyyət çərçivəsindən kənara çıxdıqda daha aydın görünür

  Tam oxu »
 • Janr yerdəyişməsi

  mətnin bir xüsusi ədəbi janr kimi konstitutiv əlamətlərinin dəyişməsi zamanı gedən tematik yerdəyişmə nəticəsi

  Tam oxu »
 • Kalambur

  danışıqda müəyyən məqsədlə eyni sözün müxtəlif mənalarının qarşılaşmasından və ya səs tərkibinə görə yaxın sözlərin sıralanmasından ibarət söz oyun

  Tam oxu »
 • Kalka

  başqa dilə məxsus söz və ya ifadələrin sırf hərfi tərcüməsindən yaranan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Kalkalaşdırma

  kalkalaşdırma zamanı əcnəbi dilə məxsus söz və ifadənin mənası və strukturu əxz edilir. Bu da başqa dillərin və ya dilin leksik-semantik, leksik-seman

  Tam oxu »
 • Kalkalaşmayan situasiya (vəziyyət)

  Morfoloji, sintaktik və semantik səviyyələrdə qarşılışdırılan bir, yaxud bir neçə elementlər seqmenti kimi xarakterizə olunan tərcümə situasiyası

  Tam oxu »
 • Keçirmə

  1. Bu tərcümənin elə bir mərhələsidir ki, orada tərcüməçi ilkin məlumatda olanın nüvəsinə yaxın uyğunluq tapa bilir

  Tam oxu »
 • Keyfiyyətsiz tərcümə

  bu, o zaman baş verir ki, tərcüməçi öz peşəkar fəaliyyətinə lazımınca yanaşmır, hazırlaşmır, yaxud heç də zəruri fərdi - bədii qabiliyyətini öz fəali

  Tam oxu »
 • Kiçik sistemaltları (dilin yarımsistemləri)

  bütöv, sonuncu və bəzi hallarda formal məhdudlaşdırılmış sistemaltılar. Nisbətən aydın parametrlərlə ifadə olunan kiçik funksional sistemaltılar (yar

  Tam oxu »
 • Kino/video materiallarının tərcüməsi

  işin məqsəd və xarakterindən (auditoriya üçün, dublyaj, səsləndirmə və s. üçün tərcümə) asılı olmaqla, o özündə sinxron, ardıcıl və yazılı tərcu

  Tam oxu »
 • Klişe

  kitab nəşrindən götürülmüş ifadələrin pejorativ mənada işlədilməsi. Bunları bəzən streotip ifadələr də adlandırırlar

  Tam oxu »
 • Koqnitiv dilçilik

  informasiyanın transformasiyasında və kodlaşdırılmasında rol oynayan işarələr sistemi kimi dil bu istiqamətin mərkəzində durur

  Tam oxu »
 • Kommunikativ akt

  van Deykin fikrincə, ayditiv aktdan (yaxud dinləyən aktdan) və kommunikativ situasiyadan ibarətdir.

  Tam oxu »
 • Kommunikativ intensiya

  kommunikativ məqsəd-məram İntensiya (lat. intentio) fəlsəfi elmlərin terminoloji aparatından götürülmüşdür

  Tam oxu »
 • Kommunikativ kompetensiya

  şəxsi cəhətlərin və imkanların insanın kommunikativ fəaliyyətini təmin edən, eləcə də dil və dildənkənar bilik və bacarıqların məcmusu

  Tam oxu »
 • Kommunikativ mövqe

  ekspediyentin, ötürücünün məlumatı (mətni) kodlaşdırılma və yenidən kodlaşdırma zamanı tutduğu mövqe

  Tam oxu »
 • Kompensasiya priyomu (tətbiqi)

  1. Tərcümə edilən dilə xas olan vasitələrlə semantik-üslubi cəhətdən itirilənlərin tərcümədə doldurulması (bərpası)

  Tam oxu »