Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏŞAİR

  ə. «əşirət» c. qəbilələr, əşirətlər

  Tam oxu »
 • ƏŞAR

  ƏŞ’AR ə. «şeir» c. şeirlər. Ə’ŞAR ə. «əşər» c. t. məhsulun onda birindən hasil olan gəlir

  Tam oxu »
 • ƏŞARİ

  ə. on hissədən, on üzvdən ibarət

  Tam oxu »
 • ƏŞBAH

  ə. «şibh» c. oxşar(lıq)lar

  Tam oxu »
 • ƏŞBƏH

  ə. ən oxşar; daha oxşar, çox bənzər

  Tam oxu »
 • ƏŞCAR

  ə. «şəcər» c. ağaclar

  Tam oxu »
 • ƏŞCƏ

  ƏŞCƏ’ ə. ən şücaətli, ən cəsur; daha igid, çox cəsur

  Tam oxu »
 • ƏŞƏBƏ

  ə. ot

  Tam oxu »
 • ƏŞƏBİ

  ə. ota aid olan, otdan olan

  Tam oxu »
 • ƏŞƏDD

  ə. ən şiddətli, ən güclü; daha şiddətli, çox şiddətli

  Tam oxu »
 • ƏŞƏDDÜMİNNAR

  ə. oddan da şiddətli

  Tam oxu »
 • ƏŞƏR

  ƏŞƏR(Ə)1 ə. on

  Tam oxu »
 • ƏŞƏRƏ

  ƏŞƏR(Ə)1 ə. on. ƏŞƏRƏ2 ə. on dənə şey; on nəfər adam; onluq. Əşərei-ula birinci on (ayın birinci on günü)

  Tam oxu »
 • ƏŞƏRR

  ə. ən şərli; daha şərli, çox şər adam

  Tam oxu »
 • ƏŞƏRRA

  ə. «şərir» c. yaramazlar, əclaflar

  Tam oxu »
 • ƏŞƏS

  ƏŞ’ƏS ə. ərəb əsatirində Əşəs adlı çox paxıl bir adamın adından m. paxıl

  Tam oxu »
 • ƏŞFAQ

  ə. «şəfəq» c. 1) şəfəqlər; 2) şəfqətlər

  Tam oxu »
 • ƏŞĞAL

  ə. «şüğl» c. məşğuliyyətlər

  Tam oxu »
 • ƏŞHA

  ə. ən ləzzətli; daha ləzzətli, çox dadlı

  Tam oxu »
 • ƏŞHƏB

  ə. ağımtıl, ağımsov

  Tam oxu »
 • ƏŞHƏR

  ə. ən şöhrətli; daha şöhrətli, çox məşhur

  Tam oxu »
 • ƏŞXAS

  ə. «şəxs» c. şəxslər, adamlar. Əşxasi-məclis məclisdə iştirak edənlər

  Tam oxu »
 • ƏŞİƏ

  ƏŞİ’’Ə ə. «şüa» c. şüalar

  Tam oxu »
 • ƏŞİR

  ə. 1) on üzvdən ibarət; 2) Quranın 10 cüzdən ibarət hissəsi

  Tam oxu »
 • ƏŞİRAN

  ə. musiqidə bir muğam və hava adı

  Tam oxu »
 • ƏŞİRƏ

  ƏŞİRƏ(T) ə. qəbilə; oymaq; köçəri tayfa

  Tam oxu »
 • ƏŞİRƏT

  ƏŞİRƏ(T) ə. qəbilə; oymaq; köçəri tayfa

  Tam oxu »
 • ƏŞK

  f. göz yaşı

  Tam oxu »
 • ƏŞKAL

  ə. «şəkil» c. şəkillər; formalar

  Tam oxu »
 • ƏŞKBAR

  f. bax əşkəfşan

  Tam oxu »
 • ƏŞKƏFŞAN

  f. bax əşkriz

  Tam oxu »
 • ƏŞKRİZ

  f. çox ağlayan, göz yaşı tökən

  Tam oxu »
 • ƏŞQİYA

  ƏŞQİYA’ ə. «şəqqi» c. 1) bədbəxtlər; 2) kasıblar, yoxsullar; 3) həyasızlar; 4) canilər, cinayətkarlar

  Tam oxu »
 • ƏŞNƏ

  ƏŞNƏ’ ə. ən çirkin; daha çirkin, çox kifir

  Tam oxu »
 • ƏŞRAF

  ə. «şərəf» c. 1) şərəfli insanlar; 2) kübarlar, əsilzadələr; 3) t. aristokratiya

  Tam oxu »
 • ƏŞRAR

  ə. «şərir» c. şər adamlar

  Tam oxu »
 • ƏŞRAT

  ə. «şərt» c. şərtlər, nişanlar

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏF

  ə. ən şərəfli; daha şərəfli. Əşrəfi-məxluqat yaradılmışların ən şərəflisi (insan)

  Tam oxu »
 • ƏŞRƏFİ

  ə. İranda qızıl pul

  Tam oxu »
 • ƏŞRİBƏ

  ə. «şərab» c. şərablar

  Tam oxu »
 • ƏŞŞAB

  ə. herbari düzəldən adam

  Tam oxu »
 • ƏŞŞAR

  ə. dəhyek toplayan məmur

  Tam oxu »
 • ƏŞYA

  ƏŞYA’ ə. «şey» c. 1) şeylər, predmetlər; 2) t. şey, predmet. Əşyayi-dəlil məhkəmədə müqəssirin günahkar olub-olmamasını sübut edən şey; maddi sübut

  Tam oxu »
 • ƏŞYAX

  ə. «şeyx» c. şeyxlər

  Tam oxu »
 • ƏTA

  ƏTA’ ə. 1) vermə, təqdim etmə; 2) bağışlama, bəxşiş

  Tam oxu »
 • ƏTAF

  Ə’TAF ə. «ətf» c. 1) verilən, bağışlanan şeylər; 2) şəfqətlər, ehsanlar

  Tam oxu »
 • ƏTAQ

  ə. kölə azad etmə, qula azadlıq vermə

  Tam oxu »
 • ƏTALƏT

  ə. 1) işsizlik, boş durma; məəttəl qalma; 2) tənbəllik, gerilik; 3) inersiya

  Tam oxu »
 • ƏTAYA

  ə. «ətiyyə» c. bəxşişlər

  Tam oxu »
 • ƏTBAQ

  ə. «təbəq» c. tabaqlar

  Tam oxu »