Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏRKAN

  ə. «rükn» c. 1) bir qrupun, cəmiyyətin dayağı olan şəxslər; 2) qaydalar, ayinlər; 3) t. təməl, özül. Ərkani-dövlət dövlətin ən məsul və ən böyük vəzif

  Tam oxu »
 • ƏRQAM

  ə. «rəqəm» c. rəqəmlər

  Tam oxu »
 • ƏRQAMİ

  ə. hərf, rəqəm yazısı; hərflə, rəqəmlə olan

  Tam oxu »
 • ƏRMƏĞAN

  ə. əsli a. sovqat, hədiyyə

  Tam oxu »
 • ƏRNƏB

  ə. dovşan

  Tam oxu »
 • ƏRRADƏ

  ə. əsli f. 1) təkərlər üzərində yerləşdirilmiş altlıq (top və s. üçün); 2) araba

  Tam oxu »
 • ƏRRƏ

  f. iri mişar

  Tam oxu »
 • ƏRRƏXANƏ

  f. taxta şeylər düzəldilən müəssisə

  Tam oxu »
 • ƏRSƏ

  ə. bax ərsəgah

  Tam oxu »
 • ƏRSƏGAH

  ə. və f. boş yer, meydan. Ərsei-qiyamət qiyamət günü ölülərin dirilib toplanacağı meydan

  Tam oxu »
 • ƏRŞ

  ə. 1) qübbə, günbəz; 2) taxt, taxt-tac; 3) köhnə heyət elmində: göyün doqquzuncu və ən uca qatı; 4) səma, göy

  Tam oxu »
 • ƏRŞƏ

  ə. minbərin ən yuxarı pilləsi

  Tam oxu »
 • ƏRŞƏD

  ə. 1) ən ağıllı, ən kamallı; daha ağıllı, daha kamallı; 2) ən igid, ən qorxmaz; daha igid, daha qorxmaz; 3) ən düzgün, ən doğru, ən sağlam; daha düzgü

  Tam oxu »
 • ƏRŞİ

  ə. 1) ərşə mənsub, göyə məxsus; 2) ərşdə yaşayan, göy sakini

  Tam oxu »
 • ƏRŞİYAN

  ə. «ərşi» c. göydə yaşayanlar, məlaikələr

  Tam oxu »
 • ƏRŞNƏVAZ

  ə. və f. «göy əzizləyən» çox əzizləyən, lap oxşayan

  Tam oxu »
 • ƏRŞÜ KÜRSİ

  ə. göy və yer, göy-yer, yer-göy

  Tam oxu »
 • ƏRŞÜLLAH

  ə. Allahın ərşi

  Tam oxu »
 • ƏRUC

  ə. 1) Peyğəmbərin meraca getməsi; 2) göyə çıxma, göyə qalxma

  Tam oxu »
 • ƏRUS

  ə. gəlin

  Tam oxu »
 • ƏRUSƏK

  ə. və f. gəlincik, oyuncaq

  Tam oxu »
 • ƏRUZ

  ə. 1) şeir vəznlərindən bəhs edən elm; 2) vəzn adı

  Tam oxu »
 • ƏRVAH

  ə. «ruh» c. ruhlar

  Tam oxu »
 • ƏRZ

  ƏRZ1 ə. 1) Yer kürəsi; 2) ölkə, diyar; 3) torpaq. ƏRZ2 ə. 1) böyük vəzifəli adama bir şeyi bildirmə; 2) özündən böyüyə demə, söyləmə; 3) şikayət etmə,

  Tam oxu »
 • ƏRZAQ

  ə. «rizq» c. t. yeməli şey(lər); qida məhsulları

  Tam oxu »
 • ƏRZAN

  f. ucuz

  Tam oxu »
 • ƏRZANİ

  f. 1) ucuzluq; 2) layiq, dəyərli, münasib

  Tam oxu »
 • ƏRZƏL

  ə. ən rəzil; daha rəzil; çox alçaq, rüsvay

  Tam oxu »
 • ƏRZƏN

  ə. darı

  Tam oxu »
 • ƏRZİ

  ƏRZİ1 ə. yerə, torpağa aid olan. ƏRZİ2 ə. enə aid olan, eninə olan

  Tam oxu »
 • ƏSA

  ə. əlağacı; çomaq. Əsayi-Musa Musa peyğəmbərin ilana dönə bilən çomağı

  Tam oxu »
 • ƏSAB

  Ə’SAB ə. «əsəb» c. əsəblər

  Tam oxu »
 • ƏSABE

  ƏSABE’ ə. «əsbə» c. barmaqlar

  Tam oxu »
 • ƏSAFİL

  ə. «əsfəl» c. 1) alçaqlar; 2) aşağıdakılar

  Tam oxu »
 • ƏSAFİR

  ə. «üsfur» c. sərçələr

  Tam oxu »
 • ƏSAĞİR

  ə. «əsğər» c. ən kiçiklər; daha kiçiklər, çox balacalar

  Tam oxu »
 • ƏSAKİR

  ə. «əskər» c. əsgərlər

  Tam oxu »
 • ƏSALƏT

  ə. 1) əsilli, əsil-nəsəbli olma; 2) zadəganlıq

  Tam oxu »
 • ƏSALİB

  ə. «üslub» c. üslublar

  Tam oxu »
 • ƏSAMİ

  ə. «ism» c. isimlər, adlar

  Tam oxu »
 • ƏSANİD

  ə. «isnad» c. isnadlar

  Tam oxu »
 • ƏSAR

  ƏS’AR ə. «sir» c. 1) t. qiymət; 2) t. bazar. Ə’SAR ə. «əsr» c. 1) əsrlər; 2) dövrlər, zamanlar

  Tam oxu »
 • ƏSARA

  ə. «əsir» c. əsirlər

  Tam oxu »
 • ƏSARƏ

  ƏSARƏ(T) ə. 1) əsirlik; 2) köləlik, qulluq

  Tam oxu »
 • ƏSARƏT

  ƏSARƏ(T) ə. 1) əsirlik; 2) köləlik, qulluq

  Tam oxu »
 • ƏSARİR

  ə. «sirar» c. ovuc və alındakı qırışlar

  Tam oxu »
 • ƏSAS

  ə. 1) özül, bünövrə; özək; 2) başlıca

  Tam oxu »
 • ƏSASƏN

  ə. əsas etibarilə, başlıca olaraq

  Tam oxu »
 • ƏSASİ

  ə. əsaslı, başlıca

  Tam oxu »
 • ƏSATİR

  ə. «üsturə» c. t. mifologiya

  Tam oxu »