Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏUZÜBİKƏ

  ə. aman, Allah, yalvarıram, məni qoru! İlahi məni hifz elə!

  Tam oxu »
 • ƏUZÜBİLLAH

  ə. Allaha yalvarıram məni qorusun! məni hifz eləsin!

  Tam oxu »
 • ƏVAXİR

  ə. «axır» c. axırlar, sonlar

  Tam oxu »
 • ƏVAİQ

  ə. «övq(ə)» c. maneələr, əngəllər

  Tam oxu »
 • ƏVAİL

  ə. «əvvəl» c. əvvəllər, başlanğıclar

  Tam oxu »
 • ƏVAQİB

  ə. «aqibət» c. aqibətlər, axırlar, talelər

  Tam oxu »
 • ƏVALİM

  ə. «aləm» c. aləmlər

  Tam oxu »
 • ƏVAM

  ƏVAM ə. avam. Ə’VAM ə. «amm» c. 1) kütlələr, ümumiyyət, hamı; 2) t. adi xalq kütləsi, xalqın savadsız hissəsi, qara camaat, rəiyyət

  Tam oxu »
 • ƏVAMİL

  ə. «amil» c. amillər

  Tam oxu »
 • ƏVAMİR

  ə. «əmr» c. işlər

  Tam oxu »
 • ƏVAMÜNNAS

  ə. qara camaat, rəiyyət

  Tam oxu »
 • ƏVAN

  ƏVAN ə. «an» c. anlar, çağlar. Ə’VAN ə. «övn» c. 1) yaradıcılar; 2) köməkçilər, yardımçılar

  Tam oxu »
 • ƏVANİ

  ə. «əna» c. t. qab-qacaq

  Tam oxu »
 • ƏVAR

  ə. eybəcərlik, çirkinlik

  Tam oxu »
 • ƏVARİZ

  ə. «arizə» c. 1) təsadüfi hadisələr; 2) mane olanlar, əngəl törədənlər

  Tam oxu »
 • ƏVASİT

  ə. «vəsət» c. 1) ortalar; 2) ayın ortası, orta günləri; 3) mərkəzlər

  Tam oxu »
 • ƏVATİF

  ə. «atifə» c. mərhəmətlər, qayğılar

  Tam oxu »
 • ƏVƏZ

  ə. bir şeyə qarşı verilən və ya alınan şey; bir şeyin yerini tutan başqa şey

  Tam oxu »
 • ƏVVƏL

  ə. bax əzəl

  Tam oxu »
 • ƏVVƏLA

  ə. bax əvvələn

  Tam oxu »
 • ƏVVƏLƏN

  ə. əvvəla, birincisi

  Tam oxu »
 • ƏVVƏLİN

  ə. «əvvəl» c. əvvəllər; əvvəldə olan adamlar

  Tam oxu »
 • ƏYADİ

  ə. «yəd» c. əllər

  Tam oxu »
 • ƏYAL

  ə. 1) arvad-uşaq, külfət, ailə; 2) arvad, zövcə

  Tam oxu »
 • ƏYALƏT

  ə. 1) valinin idarə etdiyi vilayət; 2) bəzi ölkələrin inzibati bölgüsü; 3) paytaxtın müqabili olan yer; ucqar; periferiya

  Tam oxu »
 • ƏYAN

  ƏYAN ə. gözlə görünən; aşkar, aydın, bəlli. Ə’YAN ə. «eyn» c. t. zadəgan, kübar, aristokrat

  Tam oxu »
 • ƏYANİ

  ə. qiyabi olmayan, göz qabağında olan

  Tam oxu »
 • ƏYAR

  ə. 1) qiymətli metalların saflıq dərəcəsini göstərən ölçü vahidi; 2) əndazə, meyar; 3) sınaq, yoxlama; 4) m

  Tam oxu »
 • ƏYULLAH

  ə. 1) bəli, hə; 2) təşəkkür; 3) Allah razı olsun!

  Tam oxu »
 • ƏYYAD

  ə. «eyd» c. bayramlar

  Tam oxu »
 • ƏYYAM

  ə. «yövm» c. 1) günlər; 2) t. zaman, zəmanə, dövr. Əyyami-ati gələcək zaman, gələcək gün(lər); əyyami-sələf keçmiş zaman, keçmiş günlər

  Tam oxu »
 • ƏYYAR

  ə. 1) hiyləgər, fəndgir; 2) avara, işi-peşəsi olmayan

  Tam oxu »
 • ƏYYAŞ

  ə. vaxtını eyş-işrətdə keçirən, içki düşkünü

  Tam oxu »
 • ƏZA

  ƏZA1 ə. 1) əziyyət, incitmə, cəfa; 2) zərər, ziyan. ƏZA2 ə. 1) təsəlli, təskinlik; 2) səbr, dözüm; 3) yas, taziyə

  Tam oxu »
 • ƏZAB

  ə. işgəncə, əziyyət. Əzabi-əlim böyük dərd

  Tam oxu »
 • ƏZAF

  ə. «zəif» f. zəiflər

  Tam oxu »
 • ƏZAİM

  ə. «əzimə» c. 1) niyyətlər, məramlar; 2) yola düşənlər, gedənlər

  Tam oxu »
 • ƏZAN

  ə. namaza çağırış; azan

  Tam oxu »
 • ƏZBƏR

  f. mətni və ya ifadəni olduğu kimi yadda saxlama və söyləmə

  Tam oxu »
 • ƏZBƏS

  f. o qədər ki…

  Tam oxu »
 • ƏZCÜMLƏ

  f. və ə. o cümlədən

  Tam oxu »
 • ƏZDAD

  ə. «zidd» c. 1) zidlər, zidd olanlar; 2) rəqiblər

  Tam oxu »
 • ƏZƏB

  ƏZƏB ə. evlənməmiş; subay. Ə’ZƏB ə. ən dadlı; daha dadlı, çox ləzzətli

  Tam oxu »
 • ƏZƏF

  ƏZ’ƏF ə. ən zəif; daha zəif, çox gücsüz

  Tam oxu »
 • ƏZƏL

  ə. birinci, ilk, əvvəl

  Tam oxu »
 • ƏZƏLƏ

  ə. insan və heyvan bədənin hüceyrələrdən ibarət yığıla bilən hissəsi

  Tam oxu »
 • ƏZƏLİ

  ə. həmişəki, daimi, əbədi

  Tam oxu »
 • ƏZƏLİYYƏT

  ə. əzəlilik , əbədilik, daimilik

  Tam oxu »
 • ƏZƏM

  Ə’ZƏM ə. ən böyük, ulu; daha böyük, çox iri

  Tam oxu »
 • ƏZƏMƏT

  ə. böyüklük, ululuq

  Tam oxu »