Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏYADİ

  ə. «yəd» c. əllər

  Tam oxu »
 • ƏYAL

  ə. 1) arvad-uşaq, külfət, ailə; 2) arvad, zövcə

  Tam oxu »
 • ƏYALƏT

  ə. 1) valinin idarə etdiyi vilayət; 2) bəzi ölkələrin inzibati bölgüsü; 3) paytaxtın müqabili olan yer; ucqar; periferiya

  Tam oxu »
 • ƏYAN

  ƏYAN ə. gözlə görünən; aşkar, aydın, bəlli. Ə’YAN ə. «eyn» c. t. zadəgan, kübar, aristokrat

  Tam oxu »
 • ƏYANİ

  ə. qiyabi olmayan, göz qabağında olan

  Tam oxu »
 • ƏYAR

  ə. 1) qiymətli metalların saflıq dərəcəsini göstərən ölçü vahidi; 2) əndazə, meyar; 3) sınaq, yoxlama; 4) m

  Tam oxu »
 • ƏYULLAH

  ə. 1) bəli, hə; 2) təşəkkür; 3) Allah razı olsun!

  Tam oxu »
 • ƏYYAD

  ə. «eyd» c. bayramlar

  Tam oxu »
 • ƏYYAM

  ə. «yövm» c. 1) günlər; 2) t. zaman, zəmanə, dövr. Əyyami-ati gələcək zaman, gələcək gün(lər); əyyami-sələf keçmiş zaman, keçmiş günlər

  Tam oxu »
 • ƏYYAR

  ə. 1) hiyləgər, fəndgir; 2) avara, işi-peşəsi olmayan

  Tam oxu »
 • ƏYYAŞ

  ə. vaxtını eyş-işrətdə keçirən, içki düşkünü

  Tam oxu »
 • ƏZA

  ƏZA1 ə. 1) əziyyət, incitmə, cəfa; 2) zərər, ziyan. ƏZA2 ə. 1) təsəlli, təskinlik; 2) səbr, dözüm; 3) yas, taziyə

  Tam oxu »
 • ƏZAB

  ə. işgəncə, əziyyət. Əzabi-əlim böyük dərd

  Tam oxu »
 • ƏZAF

  ə. «zəif» f. zəiflər

  Tam oxu »
 • ƏZAİM

  ə. «əzimə» c. 1) niyyətlər, məramlar; 2) yola düşənlər, gedənlər

  Tam oxu »
 • ƏZAN

  ə. namaza çağırış; azan

  Tam oxu »
 • ƏZBƏR

  f. mətni və ya ifadəni olduğu kimi yadda saxlama və söyləmə

  Tam oxu »
 • ƏZBƏS

  f. o qədər ki…

  Tam oxu »
 • ƏZCÜMLƏ

  f. və ə. o cümlədən

  Tam oxu »
 • ƏZDAD

  ə. «zidd» c. 1) zidlər, zidd olanlar; 2) rəqiblər

  Tam oxu »
 • ƏZƏB

  ƏZƏB ə. evlənməmiş; subay. Ə’ZƏB ə. ən dadlı; daha dadlı, çox ləzzətli

  Tam oxu »
 • ƏZƏF

  ƏZ’ƏF ə. ən zəif; daha zəif, çox gücsüz

  Tam oxu »
 • ƏZƏL

  ə. birinci, ilk, əvvəl

  Tam oxu »
 • ƏZƏLƏ

  ə. insan və heyvan bədənin hüceyrələrdən ibarət yığıla bilən hissəsi

  Tam oxu »
 • ƏZƏLİ

  ə. həmişəki, daimi, əbədi

  Tam oxu »
 • ƏZƏLİYYƏT

  ə. əzəlilik , əbədilik, daimilik

  Tam oxu »
 • ƏZƏM

  Ə’ZƏM ə. ən böyük, ulu; daha böyük, çox iri

  Tam oxu »
 • ƏZƏMƏT

  ə. böyüklük, ululuq

  Tam oxu »
 • ƏZƏMİ

  Ə’ZƏMİ(YYƏT) ə. əzəmətlilik, böyuklük, ululuq, nəhənglik

  Tam oxu »
 • ƏZƏMİYYƏT

  Ə’ZƏMİ(YYƏT) ə. əzəmətlilik, böyuklük, ululuq, nəhənglik

  Tam oxu »
 • ƏZĞAS

  ə. «zəğs» c. qarışıq şeylər

  Tam oxu »
 • ƏZHA

  ə. qurban

  Tam oxu »
 • ƏZHAN

  ə. «zehin» c. zehinlər

  Tam oxu »
 • ƏZHAR

  ə. «zəhrə» c. çiçəklər, güllər

  Tam oxu »
 • ƏZHƏR

  ə. ən aydın, ən aşkar; daha aydın, çox bəlli

  Tam oxu »
 • ƏZİM

  ƏZİM(Ə)1 ə. 1) böyük, ulu; 2) ali, yüksək; 3) m. əhəmiyyətli, çox mühüm

  Tam oxu »
 • ƏZİMƏ

  ƏZİM(Ə)1 ə. 1) böyük, ulu; 2) ali, yüksək; 3) m. əhəmiyyətli, çox mühüm. ƏZİMƏ2(T)1 ə. 1) əzm, niyyət, məram; 2) getmə, yola düşmə

  Tam oxu »
 • ƏZİMƏT

  ƏZİMƏ2(T)1 ə. 1) əzm, niyyət, məram; 2) getmə, yola düşmə. ƏZİMƏT2 ə. 1) tilsim, ovsun; 2) ovsunçuluq

  Tam oxu »
 • ƏZİMÜŞŞƏN

  ƏZİMÜŞŞƏ’N ə. şəni böyük olan, dərəcəsi yüksək olan

  Tam oxu »
 • ƏZİYYƏT

  ə. incitmə, əzab

  Tam oxu »
 • ƏZİZ

  ə. istəkli, sevimli. Əzizi-Misir Misirin əzizi (Yusif peyğəmbər haqqında işlədilir)

  Tam oxu »
 • ƏZKAR

  ə. «zikr» c. 1) zikrlər, yaddaşlar; xatırlamalar; 2) t. yada salma; xatırlama

  Tam oxu »
 • ƏZKİYA

  ƏZKİYA’ ə. «zəki» c. zəkalılar, fərasətlilər

  Tam oxu »
 • ƏZQƏZA

  ƏZQƏZA’ f. və ə. qəzadan, gözlənilmədən

  Tam oxu »
 • ƏZL

  ə. işdən çıxarma, vəzifədən azad etmə

  Tam oxu »
 • ƏZLA

  ƏZLA’ ə. «zil» c. 1) tərəflər; 2) qabırğalar

  Tam oxu »
 • ƏZLAF

  ə. «zilf» c. dırnaqlar

  Tam oxu »
 • ƏZLAL

  ə. «zill» c. 1) kölgələr; 2) m. himayə edənlər; hamilər

  Tam oxu »
 • ƏZLƏM

  ə. ən zalım; daha zalım, çox zülmkar

  Tam oxu »
 • ƏZM

  ƏZM1 ə. 1) niyyət, qəsd; 2) hərəkət, gediş. Əzmi-rah yola düşmə. ƏZM2 ə. sümük. Əzmi-rəmim çürük sümük

  Tam oxu »