Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏZMGAH

  ƏZMGAH, ƏZMGƏH ə. və f. niyyət olunan yer, səfərin son nöqtəsi, mənzil başı

  Tam oxu »
 • ƏZMGƏH

  ƏZMGAH, ƏZMGƏH ə. və f. niyyət olunan yer, səfərin son nöqtəsi, mənzil başı

  Tam oxu »
 • ƏZMİNƏ

  ə. «zəman» c. zamanlar, dövrlər

  Tam oxu »
 • ƏZMKAR

  ə. və f. öz məqsədini həyata keçirməyə çalışan

  Tam oxu »
 • ƏZNAB

  ə. «zənəb» c. quyruqlar

  Tam oxu »
 • ƏZRA

  ƏZRA’ ə. 1) bakirə (qız); 2) məşuqə

  Tam oxu »
 • ƏZRAİL

  ə. vəzifəsi Allahın verdiyi canı almaq olan mələyin adı

  Tam oxu »
 • ƏZRƏQ

  ə. göy (rəng); mavi

  Tam oxu »
 • ƏZRƏQPUŞ

  ə. və f. göy rəngli paltar geymiş, mavi paltarda olan

  Tam oxu »
 • ƏZUD

  ə. 1) qol; 2) m. istinadgah

  Tam oxu »
 • ƏZUDİ

  ə. qola adi olan, qolla edilən

  Tam oxu »
 • ƏZV

  ə. isnad etmə; əsaslanma

  Tam oxu »
 • ƏZVAC

  ə. «zövc» c. 1) cütlər, cüt şeylər; 2) ərlər

  Tam oxu »
 • ƏZVAQ

  ə. «zövq» c. zövqlər

  Tam oxu »
 • ƏZZƏH

  ƏZZƏH(Ü) ə. Allah-taala ən qüdrətlidir!

  Tam oxu »
 • ƏZZƏHÜ

  ƏZZƏH(Ü) ə. Allah-taala ən qüdrətlidir!

  Tam oxu »
 • F

  ə. ərəb əlifbasının 20-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 23-cü hərfi; əbcəd hesabında 80 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • FACE

  FACE’ ə. acıqlı, hirsli

  Tam oxu »
 • FACİƏ

  ə. sonu qəmginliklə bitən hadisə, əhvalat, əsər

  Tam oxu »
 • FACİƏNƏVİS

  ə. və f. faciə yazan; dramaturq

  Tam oxu »
 • FACİƏZA

  ə. və f. faciəli, faciəvi

  Tam oxu »
 • FACİR

  ə. pis işlərlə məşğul olan; əxlaqsız

  Tam oxu »
 • FAHİŞ

  ə. 1) əxlaqa, ədəbə zidd olan; 2) həddən artıq, çox; 3) mübaliğəli

  Tam oxu »
 • FAHİŞƏ

  ə. 1) əxlaqa zidd hərəkət; 2) əxlaqsız qadın

  Tam oxu »
 • FAXIR

  ə. 1) fəxr edilməyə layiq olan; 2) m. gözəl, parlaq

  Tam oxu »
 • FAXTƏ

  ə. qumru, çöl göyərçini

  Tam oxu »
 • FAİDƏ

  ə. mənfəət, xeyir, fayda

  Tam oxu »
 • FAİDƏBƏXŞ

  ə. və f. fayda verən; faydalı

  Tam oxu »
 • FAİDƏMƏND

  ə. və f. fayda aparan, fayda alan, mənfəət görən

  Tam oxu »
 • FAİQ

  ə. bax fayiq

  Tam oxu »
 • FAİL

  ə. 1) işləyən, iş görən; edən; 2) təsir edən; 3) ərəb qrammatikasında: feli sifət; mübtəda. Faili-muxtar öz işində, fəaliyyətində ixtiyar sahibi olan;

  Tam oxu »
 • FAİLİYYƏT

  ə. 1) fəallıq; 2) təsir(lilik)

  Tam oxu »
 • FAİZ

  FAİZ1 ə. bax fayiz1. FAİZ2 ə. bax fayiz2

  Tam oxu »
 • FAKİHƏ

  ə. meyvə, bəhər

  Tam oxu »
 • FAKİR

  ə. sözünün təhrif forması 1) yoxsul, kasıb; 2) Hindistanda müxtəlif «möcüzələr» göstərən adam; gözbağlayıcı göstərən; 3) dərviş

  Tam oxu »
 • FAQƏ

  ə. yoxsulluq, fağırlıq, ehtiyac

  Tam oxu »
 • FAL

  ə. 1) uğur, bəxt, yaxşı tale; 2) falçının suya, güzgüyə və s. baxıb gələcəkdən və ya olmuş, lakin başqalarına məlum olmayan hadisədən xəbər verməsi

  Tam oxu »
 • FALİC

  ə. iflic

  Tam oxu »
 • FALİQ

  ə. yaran, parçalayan

  Tam oxu »
 • FAM

  f. rəng

  Tam oxu »
 • FANİ

  ə. 1) puç, heç; 2) çox zəif, gücdən düşmüş; taqətsiz

  Tam oxu »
 • FANUS

  ə. əsli y. 1) fənər; 2) mayak; 3) qapaq. Fanusi-xəyal xəyal fənəri

  Tam oxu »
 • FAR

  ə. siçan

  Tam oxu »
 • FARƏ

  ə. kiçik siçan

  Tam oxu »
 • FARİCÜLHƏM

  FARİCÜLHƏM(M) ə. kədər dağıdan

  Tam oxu »
 • FARİCÜLHƏMM

  FARİCÜLHƏM(M) ə. kədər dağıdan

  Tam oxu »
 • FARİĞ

  ə. 1) boş, asudə; 2) iş-gücünü qurtarmış, işi-gücü olmayan; 3) vaz keçmiş, tərk etmiş; 4) rahat

  Tam oxu »
 • FARİĞÜLBAL

  ə. ürəyi asudə, könlü rahat // dinc, qayğısız

  Tam oxu »
 • FARİQ

  ə. fərqləndirən, ayıran, ayırıcı

  Tam oxu »
 • FARİS

  ə. 1) atlı, süvari; 2) mahir minici; 3) m. məharətli, iqtidarlı, bacarıqlı, hünərli

  Tam oxu »